http://www.kr-ustecky.cz/

Školní družina‚ klub

   

                      

Speciální základní škola Louny, Poděbradova 640

 

 

 

 

 

Celoroční plán školní družiny

 

školní rok 2018/2019

 

 

 

 

 

Září

 

Rekreační činnost:  pohybové hry na hřišti, stolní hry, hry ve třídě, vycházky do parku, na hřiště, do polí – po cestě sledování dopravních značek.

Odpočinková činnost: poslech pohádek, písniček, četba dětských časopisů, leporel a prohlížení obrázkových knížek, hry s tiskátky, obrázkové skládačky, relaxační cvičení.

Příprava na vyučování: seznámení dětí s řádem školní družiny, s hygienickými návyky, s provozem ve školní jídelně, didaktické hry. Individuální péče se slabšími žáky po dohodě s rodiči a třídními učiteli.

                                                                                    

  Zájmová činnost:

 

     Pracovní:  práce s papírem  /jednoduché skládanky, origami, stříhání, vytrhávání, lepení/,

                      zhotovování výrobků z přírodnin, otiskování listů různými technikami.

     Estetická:  kreslení  zážitků z prázdnin, malování jednotlivých druhů podzimního ovoce a

                       zeleniny, zpívání známých písniček, které máme rádi, sluchová cvičení (hlasy a

                       zvuky)

     Sportovně rekreační: využití trampolíny na školním dvoře, cvičení na koberci, hrajeme hry v přírodě, seznámení s pravidly  míčových a pohybových her /rozvoj tělesné zdatnosti, vytrvalosti, rychlosti a obratnosti, paměti a orientace v přírodě, určování světových stran/, dodržování bezpečnosti při hrách i mimo budovu školy.

 

     Přírodovědná: upevňování pravidel chování v přírodě, vycházky do okolí, sbírání

přírodnin, poznávání stromů a keřů, podzimních druhů květin.

 

     Rozumová:  vyprávění o zážitcích z prázdnin, prohlížení obrázků, fotografií a pohlednic

z míst, která jsme navštívili, „Každý den má někdo svátek“ – seznámení se svými spolužáky, vyhledávání jmen v kalendáři, vycházka na autobusové a vlakové nádraží /seznámení dojíždějících žáků s dopravou do školy a zpět/, četba na pokračování, ilustrace k četbě, nácvik jednotlivých básní, říkadel, hádanek a rozpočítadel

 

Říjen

 

Rekreační činnost: stolní a společenské hry, konstruktivní hry, pobyt v parku, využití

dětských koutků a autodráha – dopravní značky.                             

Odpočinková činnost: relaxace na koberci při hudbě, četba dětských knížek na pokračování,

kreslení na volné téma, vybarvování omalovánek, kreslení barevnými křídami na tabuli, prohlížení encyklopedií

Příprava na vyučování: smyslové hry /poznávání ovoce a zeleniny/, hry rozšiřující slovní

 zásobu, hádanky, rébusy a křížovky v dětských časopisech.

Zájmová činnost:

 

     Pracovní: stavíme si ze stavebnicových dílů školu, domy, hrady, věže, skládáme z papíru,

 výrobky z přírodnin/cibule, brambory, špejle, zbytky látek, barevný

                     papír, vydlabávání dýní a krmné řepy na „Halloween“/.

 

    Estetická: učíme se říkanky, básničky a pranostiky (kniha Stříbrné oříšky), poslech a zpěv lidových písní, hudební hry a soutěže – např. „Židličková, Klobouková, Štronzo“, poslech a dramatizace pohádek, podzimní kytice (barevná křída, zapouštění barev) didaktické hry: „Zpívající peníz“, „ Pějme píseň dokola“ atd.

 

   Sportovně rekreační: pořádáme jednoduché soutěže se švihadly a míči, cvičení v tělocvičně

                                     na nářadí, soutěže družstev i jednotlivců (běh, běh pozadu, chůze ve

                                     dřepu, skákání snožmo, skákání po jedné noze, žabáci, plížení, válení

                                     sudů), hod na cíl, skok daleký, soutěž ve vybíjené.

 

   Přírodovědná: Besedujeme o čtyřech ročních období (pozorování stěhovavých ptáků , pod

                           zimní práce na zahrádkách, změny v přírodě). Ochrana přírody, chování v lese, poznávání podzimních druhů ovoce a zeleniny.

 

   Rozumová: Zdravý životní styl a jídelníček, desatero zásad zdravé výživy, otužování, rozli-

                       šování zdravých a méně zdravých potravin,

 

Listopad

                              

Rekreační činnost: navlékání korálků, skládání obrázkových kostek, skládání PUZZLÚ, hry

                                 s tiskátky, papírové skládanky

Odpočinková činnost: vystřihávání obrázků z časopisů, stolní společenské hry, poslech po-

                                 hádek na přání,  klasické a animované pohádky na videu, dětské filmy,

Příprava na vyučování: didaktické hry, hádanky, individuelní péče se slabšími žáky, cvičíme

                                 hmat /poslepu určujeme předměty, které jsme vložili pod šátek/, pořádá-

                                 me jednoduché soutěže.

 

Zájmová činnost:

 

   Pracovní: výroba draků a papírových větrníků, vyrábíme papírové a textilní koláže,

zpracováváme nasbírané přírodniny /vylisované listy, usušené plody a květiny/. Zaplétání a uzlíkování náramků přátelství z bavlnek a gumiček.

Estetická: strašidýlka z přírodnin, barvy podzimu /zapouštění do mokrého podkladu, rozpíjení

      barev, vodové barvy suché pastely, tuše/ - malování listů, deštníků, ilustrace        k veršům a písničkám poslech a zpěv písniček Z. Svěráka a J. Uhlíře, Dády Patrasové, Maxim-Turbulenc, kresba špejlí do modelíny

   Sportovně rekreační: štafetové hry, cvičení s míčky, hry na stanovištích, zdravotní a prota-

                   hovací cviky, pohybové hry. Přelézání a podlézání nízkých překážek (opičí dráha)

   Přírodovědná: vycházky se zaměřením na pozorování změn v podzimní přírodě, podzimní

                   práce na polích.

   Rozumová: encyklopedie o zvířatech, listopadové pranostiky, vhodné oblečení do pod-

zimního chladnějšího počasí. Zobrazení lidové pranostiky (tuš) – ukázka z knih M. Alše a J. Lady, kresba špejlí do modelíny.

 

 

Prosinec

 

Rekreační činnost: stolní a společenské hry, hry ve družině podle volby dětí, využití dět-

                                 ských koutků, stavebnice, soutěž družstev a jednotlivců.

Odpočinková činnost: sledování pohádek na videu, poslech pohádek z magnetofonu, kres-

                                  lení na volné téma, omalovánky, vystřihovánky a zábavné hádanky.

Příprava na vyučování:  didaktické hry rozšiřující slovní zásobu (řetěz slov, uhádni písmeno, tajný sáček...), individuální péče se slabšími žáky.

Zájmová činnost:

 

   Pracovní: výroba Mikulášů, čertů, andělů, výroba vánočních ozdob a zvonečků, papírových dekorací na okna a vánočních přáníček, vyšívání deček s vánoční tématikou pro maminky, výroba záložek do knih /papírové, vyšívané/, vánoční dárky pro členy rodiny

   Estetická: zpěv a poslech vánočních koled, pozorování vánoční výzdoby města, výkladních

                    skříní, domů, ulic a porovnávání s výzdobou v našich domovech, jiných městech

                    a vesnicích, čteme si vánoční příběhy z dětských knih, výzdoba školní družiny,

společné zdobení stromečku, vánoční besídka ve školní družině, ilustrace k četbě, jak Mikeš a Pepík chodili po koledě

   Sportovně rekreační: cvičení na nafukovacích míčích, míčové hry, pohybové hry, honičky

a sportovní aktivity v tělocvičně, vycházky – hry na sněhu.

   Přírodovědná: vycházky do polí, k zahrádkám, do parku – zdolávání terénu, pozorování

změn v zimní přírodě, krmení ptáčků.

Rozumová: vnímání atmosféry Vánoc, lidová rčení a pranostiky, vyprávíme si o smyslu  adventní doby, o tom jak  trávíme vánoční svátky v naší zemi, vánočních zvycích a o Vánocích v jiných zemích, vánoční stolování.

 

Leden

 

Rekreační činnost: konstruktivní hry, kreslení na volné téma, společenské hry, využití her a

                                 hraček z vánoční nadílky, hry s hospodářstvím, salaší a dětskou farmou.

Odpočinková činnost: relaxace na koberci, poslech písniček, četba dětských časopisů a le-

porel, vybarvování omalovánek. didaktické hry „pohádky z obrázků, ozvěna, zrcadlo“

Příprava na vyučování: didaktické hry s čísly a písmenky /dokreslování, vyhledávání, spo-

                                 jování/,  hádanky, kvizy, rébusy.

 

Zájmová činnost:

 

   Pracovní: vystřihávání, vytrhávání a nalepování sněhuláků z papíru, vatelínu, vaty, vystřiho-

                   vání stromů z papírových jehlanů a polepování, výroba bramborových tiskátek,

výroba  krmítek pro ptáčky, hradní strašidla, prostorová tvorba (práce s odpadovým materiálem) „ekologický plakát“, malování a vystřihování sněhových vloček

   Estetická:  malování zimních sportů, zachycení postavy v pohybu, kresba klacíkem do

sněhu, poslech pohádek Boženy Němcové, K. J. Erbena, K. Čapek, Ondřej Sekora, Jan Drda, lidové pranostiky (tuš), příroda v zimě – „kombinovaná technika“

   Sportovně rekreační:  soutěže ve stavění sněhuláků, vytváříme stavby ze sněhu, hod koulí

na cíl a do dálky, hry na sněhu  /bobování, sáňkování, koulování/, otužování pohybem venku

   Přírodovědná: pozorování stop ve sněhu /ptactvo, zajíci, psy/, krmení ptáčků, rozlišování

stromů listnatých a jehličnatých v zimě. Péče o květiny v družině, naši domácí mazlíčci.

 

    Rozumová: úrazy v zimě /zdravověda, předcházení úrazů, poskytnutí první pomoci, vyba-

                   vení lékárničky, čísla tísňového volání, beseda o „kouzelných slovech“ /děkuji,

       prosím, omlouvám se/. „Ekologická škola“ – důležitost třídění odpadu, ochrana        životního prostředí, ohleduplnost k přírodě.

 

Únor

 

Rekreační činnost:  stolní a společenské hry, vybarvování omalovánek, skládání obrázko-

                                  vých kostek, dřevěných skládanek, využití dětských koutků.

Odpočinková činnost:  vystřihávání obrázků z pokreslených omalovánek a starších časo-

                                  pisů,  nalepování obrázků, hry se stavebnicemi.

Příprava na vyučování:  didaktické hry /co sem nepatří, sedmilhář, pětice pojmů

individuální péče se slabšími žáky.

           

Zájmová činnost: 

 

   Pracovní:  výroba masek a kostýmů na karneval,  výtvarné zpracování pohádkových postaviček různými technikami, postavičky z večerníčků, úklid hraček, třídění stavebnic, drobné opravy hraček a slepování krabic od her.

 

Estetická:  poslech pohádek z CD, dramatizace pohádek /charakteristiky hlavních postav, kladní a záporní hrdinové/, správné přiřazování hrdinů k pohádkám, četba knih o   společenském chování /hraní scének, využití společenské hry „Dětská etiketa“, hudební hádanky, četba pohádek a básniček z dětských časopisů (Sluníčko, Mateřídouška) a prohlížení ilustrací

 

Sportovně rekreační: zimní sporty /bobování, sáňkování, koulování/,procházky přírodou –

„indiánský běh“, hry v tělocvičně, turnaj v míčových hrách,  štafetové hry.

   Přírodovědná:  beseda o sněhu a vodě /pokusy s vodou, pozorování změn skupenství vody/,

                    využití encyklopedií, vycházky k řece /krmení kachen a labutí/.

   Rozumová: vyprávění o masopustu, pranostiky, říkadla, přehlídka masek – maškarní

průvod, „maškarní rej“ se soutěžemi, učíme se pořádku a toleranci, respektu k druhým,  beseda o vandalismu a šikaně.

 

Březen                                                                          

 

Rekreační činnost:  pohybové hry na hřišti, pobyt v parku, kreslení na volné téma, stolní

                                  hry, hry s hračkami dle vlastního výběru.

Odpočinková činnost:  četba dětských knih a časopisů, poslech pohádek, písniček, relaxace

                                  na koberci,  povídání si s dětmi o jejich problémech. Hádanky pro

nevlídné odpoledne.

Příprava na vyučování:  práce s knihou, vyhledávání informací v encyklopediích, slovnících

                                  a na internetu,  luštění dětských křížovek a rébusů.

 

Zájmová činnost:

 

Pracovní: tisk pomocí  provázku, papírové a textilní koláže, papírové mozaiky z vytrhávaného barevného papíru, výroba zvířecích maňásků, výroba loutek z papíru, látek, špejlí atd.

 

Estetická:    tanečky a hry se zpěvy, písničky o jaru, malujeme první jarní květiny,  ilustrace  k pohádkám, jarní výzdoba školní družiny, hra na tělo, vytleskávání rytmu, rytmizace slov.

 

 Sportovně rekreační:  hrajeme kuličky /kuličkiáda/, hry s míči a švihadly, hry na pískovišti,

                      běh na čas, závody dvojic i jednotlivců, honivé hry.

 

 Přírodovědná:  pozorujeme změny v přírodě (jarní práce na zahrádkách, na polích), zasít různá  semínka do květináčků  (pozorovat klíčení, pečovat o rostlinky).

 

 Rozumová:  vyprávění o květinách, jejich potřebách a podmínkách k životu, poznávání

                      a rozlišování různých druhů květin,  sebeobsluha /správné oblékání, hygiena,

                      čistota rukou a těla, upravenost zevnějšku/, pozorování  návratu stěhovavých

                      ptáků.

                           

Duben

 

Rekreační činnost:  didaktická hra „na obchod, na kadeřnictví, na opraváře“, hry na

hřišti, pobyt v parku, vycházky do okolí, stolní a společenské hry.

 

Odpočinková činnost:  relaxace na koberci, hry na pískovišti, četba dětských časopisů a

                                   leporel,  četba na pokračování, volné kreslení barevnými křídami na

tabuli

Příprava na vyučování:  hádanky, didaktické hry na rozvoj paměti a slovní zásoby, luštění

                                   kvízů, hádanek a jednoduchých SUDOKU.

                 

Zájmová činnost:                        

Pracovní: malování a zdobení velikonočních kraslic (různé techniky – zdobení voskovou         technikou, barvení krepovými papírky, polepování netradičními materiály) výroba papírových dekorací na ozdobu oken a svátečního stolu,  vyšívání deček s velikonočními a květinovými motivy, pletení pomlázek, velikonoční dekorace z přírodnin. Výroba čarodějnic (odstřižky látek, vlny, papíru  atd.)

 

Estetická:  velikonoční koledy, beseda o naší nejoblíbenější knize, povídání o ilustrátorech a ilustracích, výtvarné zpracování jarních změn v přírodě, četba pohádek, tanečky se zpěvem,

„zlatá brána, měla babka 4 jablka...“, hudební pexeso. Četba knih „Tři oříšky“ – lidové pohádky, „Španělské pohádky“

 

Sportovně rekreační: jízda zručnosti (jízda na koloběžce, na kole(, běh do kopce, překážková dráha v přírodě, přihrávky obouruč, soutěž ve vybíjené.

 

Přírodovědná: zasít osení, vycházky k zahrádkám, kvetoucí stromy, první jarní květiny, první pastva včel, jarní mrazíky

 

Rozumová: BESIP – dopravní předpisy pro chodce a pro cyklisty, znalost dopravních značek, světelných znamení, přechodů pro chodce,  beseda o plýtvání jídlem, penězi, energií, vyprávění o životě naší rodiny, o povoláních našich rodičů – didaktická hra „Řemesla“, vyprávění o životě dětí v rozvojových zemích.

             

 

Květen                                                                              

 

Rekreační činnost: pohybové a míčové hry na hřišti, hry na pískovišti, využití houpaček,

                                 průlezek, skluzavky, využití školní trampolíny.

Odpočinková činnost: stolní hry, hry s hračkami podle volby dětí, kreslení, vybarvování

                                 omalovánek, hry se stavebnicemi.

Příprava na vyučování: hádanky, didaktické hry, prohlížení obrázkových knih a encyklo-

                                 pedií, četba dětských časopisů.

                 

Zájmová činnost:

 

   Pracovní: výroba přáníček ke dni matek, výroba dárečků (výšivky), výroba dopravních

                    značek,  ekologického plakátu, ozdobných šperků.

 

   Estetická: jarní louka (malování jarních květin a rozkvetlé louky), poslech a zpěv písniček

 s jarní tematikou, hra na muzikanty (“Já jsem muzikant“) hrajeme loutkové divadlo pro mladší kamarády, kresba tužkou, uhlem. Ilustrátoři dětské knihy – (rozhovor o knihách, obrázcích, výstava knih, ukázky z oblíbeného díla, prohlížení ilustrací (využití školní knihovny).

 

   Sportovně rekreační: cvičení s obručemi a švihadly, míčové hry, pohybové hry, štafetové

hry, minigolf (v parku, na hřišti), chůze s hůlkami, petang, crocket, zdravotní    cviky (v tělocvičně).

 

   Přírodovědná: pozorování změn v přírodě,  význam opylování, poznávat rostliny na záho-

                    nech, kvetoucí stromy, květiny, pozorovat hmyz (včely, mravence, brouky).

 

   Rozumová: dopravní předpisy pro chodce a cyklisty, soutěž ve znalosti dopravních značek a  předpisů, turistické značky, zdravý životní styl  - předcházení nemocem, otužování, poznávání léčivých a jedovatých rostlin.

 

 

Červen

                  

 Rekreační činnost: stolní společenské hry, hry na školním dvoře, kreslení na tabuli, hry pod-

                                  le vlastní volby dětí.

Odpočinková činnost: poslech písniček a pohádek, četba na pokračování, relaxace na kober-

                                  ci, četba dětských leporel a časopisů.

Příprava na vyučování:.dopravní piškvorky, „Básník, spisovatel“ (skládání slov do vět),

                                   „Poznej  kamaráda“, „Ano –ne“, „Zapamatuj si slova“, hra „Hlava, ra-

                                   mena, kolena…“, doplňování písmen ve slovech, luštění jednoduchých

křížovek, odhad – „co je lehčí, těžší, co je víc, méně“

Zájmová činnost:

 

   Pracovní: výroba papírových ptáčků, skládačky z papíru – („parník, čepice, zvířátka..)

 modelování – košík ovoce, vystřihování a nalepování

                   květin z barevného papíru, tvoření z písku (stavby, zahrádky, silnice).

   Estetická: romské písně, malování fixem na nafukovací balónky (jak se lze vznášet), četba

knihy “V mámině náručí“ – F. Nechvátal, práce s časopisem Mateřídouška, ilustrace k pohádce O loupežníku Rumcajsovi, výtvarné pojetí písně, pohybové ztvárnění písně „České písně a říkadla“, portrét – „Můj kamarád“, kreslení na chodníku (barevné křídy)

   Sportovně rekreační: fotbal, vybíjená, závody přes překážkovou dráhu, školka s míčem a

                   švihadlem, skok z místa do dálky, hod na cíl, přetahování, slalomový běh

s obměnami, pohybové hry, honičky, protahovací cviky, jízda na kolech a koloběžkách, využití trampolíny.

   Rozumová: beseda o návykových látkách s nimiž se můžeme setkat, o dalších  nebezpečích,

                   která nás mohou ohrozit (pohozené injekční jehly na pískovišti apod.),  z encyklo-

                   pedie si čteme o lidském těle a jeho funkcích, soutěžíme v kvizu – moje tělo, jak

                   ho znám, dokreslování nejdůležitějších orgánů na obkreslenou postavu na archu

                   papíru, učíme se telefonovat /oznámení úrazu, přivolání pomoci/, beseda o poru-

                   šování zákona /krádeže, drogy, alkohol/, léto – změny v přírodě, letní sporty.   

 

                                                                                                                        Ilona Raisová 

Dagmar Škroudová

 

1.9.2016

Školní družina a školní klub se nachází ve druhém patře budovy školy /vchod průjezdem, vedle pošty/.

 

Vychovatelky školní družiny a klubu:   Ilona Raisová

                                            Dagmar Škroudová

 

 

Řád školní družiny 

Speciální základní škola, Louny,

Poděbradova 640

 

Čl.1

    Provozní doba školní družiny

 

Ranní provoz  školní družiny           od 6,30      do  8,00 hodin

Odpolední provoz školní družiny:    od 11.30  do 16.00 hodin

Hlavní činnost probíhá v době od 13.00 do 14.00 hodin,  tato doba není vhodná pro vyzvedávání dítěte ze školní družiny.

Pracovní doba vychovatelek je dána rozpisem služeb.

  

Čl.2

Umístění  školní družiny

 

Oddělení školní družiny jsou umístěna v místnostech č. 21, 25 v přízemí budovy,

které slouží i pro potřeby PŠ.

Školní družina pro svoji činnost dále využívá ostatní prostory – tělocvičnu, školní dvůr, atletické hřiště,  počítačovou učebnu, žákovskou knihovnu, popřípadě jiný prostor.

 

Čl.3

Příchod dětí do školní družiny

 

Odpolední provoz:

Po obědě ve školní jídelně

a)      žáci vyšších ročníků přicházejí do školní družiny samostatně,

b)      mladší žáky   předávají vychovatelce třídní učitelé a  informují ji o zdravotním stavu dítěte, popřípadě o jeho absenci.

 

Čl. 4

Způsob přihlášení a odhlášení žáka

 

Žáka přihlašují do školní družiny jeho zákonní zástupci vyplněním zápisního lístku.

Informace v zápisním lístku – způsob a čas odchodu žáka ze školní družiny, změna bydliště, telefonické kontakty - jsou ze strany rodičů průběžně  aktualizovány.

Odhlášení žáka provádějí písemně  jeho zákonní zástupci.

O vyloučení žáka ze ŠD rozhoduje řed. školy po opakovaných prohřešcích proti  Řádu školy a Řádu školní družiny. Vyloučení bude vždy projednáno se zákonnými zástupci žáka.

  

  

Čl. 5

Podmínky docházky do školní družiny

Pro přihlášené žáky je pobyt ve školní družině povinný, doba pobytu se řídí požadavky zákonných zástupců, tyto požadavky  jsou evidovány v zápisním lístku přihlášeného žáka.

Nepřítomnost  dítěte ve školní družině musí být rodiči řádně omluvena. Vychovatelka uvolní dítě ze školní družiny pouze na základě písemné žádosti rodičů.

Za žáka, který se bez omluvy do školní družiny nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

Pokud žák nebyl vyzvednut zákonnými zástupci do doby stanové v zápisním lístku a zároveň nebyl dán souhlas k samostatnému odchodu ze školní družiny, je vychovatelka povinna vyčkat s dítětem příchodu rodičů.

  

Čl. 6

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 

Při všech činnostech školní družiny je třeba dodržovat obecně platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Žáky je nutno poučit o bezpečnosti, předvídat a vyhledávat rizika při činnosti. Nezbytný je nepřetržitý dozor vychovatelky školní družiny.

Ve školní družině je zajištěn pitný režim.

  

Čl. 7

Dočasné umístění žáků, kteří nejsou přihlášeni

 

Do školní družiny lze výjimečně zařadit žáky, kteří do ní nejsou přihlášeni.

Jedná se o případy, kdy žák navštěvuje mimoškolní aktivitu pořádanou školou a tato aktivita bezprostředně časově nenavazuje na konec vyučování.

Vždy je třeba oznámit tuto skutečnost vychovatelce.

  

Čl. 8

Pravidla styku se zákonnými zástupci žáků

Styk s rodiči je zajištěn:

-  písemnou formou

-  telefonicky

-  osobně

Osobní kontakt je možný po předchozí domluvě, v případě aktuálních a krátkých informací lze kontaktovat vychovatelku v době vyzvedávání dítěte.

  

Čl.9

Organizace  činnosti školní družiny

 

Na některé činnosti lze oddělení školní družiny spojovat. Jsou to akce plánované pro obě oddělení školní družiny, kdy je spojení vhodné a účelné.

Oddělení se spojují také dle rozvrhu v době nízkého počtu zapsaných žáků v oddělení, tyto případy jsou dány rozvrhem služeb vychovatelek.

 

 

Další činnosti organizované školní družinou či pořádané v jejím rámci jsou plánovány v ročním plánu  a v měsíčním plánu školní družiny.

  

  

 

 Příloha: 

 Stanovení výše úplaty za poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině

 

 

 

 

 
TOPlist