http://www.kr-ustecky.cz/

Školní metodik - prevence

 mom

motto:

Nachytej ho, až udělá něco dobrého a pochval ho!“

 

 

Školní metodik prevence:  Mgr. Erika Pospíšilová

Výchovný poradce:          Mgr. Jana Stehlíková

Kariérový poradce:           Mgr. Bc. Venuše Svobodová

       

 Preventivní tým školy:

ŠMP

Mgr. Erika Pospíšilová

Vedení školy

Mgr. Venuše Svobodová

výchovný poradce

Mgr. Jana Stehlíková

pedagog

Mgr. Věra Jahnová

 

Společně k bezpečí:

 • Minimální preventivní program 2017/18, třídní programy
 • Krizový plán školy, IvýP
 • Program proti šikanování
 • heslo školy na rok 2017/18, školní parlament

Každé čtvrtletí vyhodnocujeme " BORCE a HŘÍŠNÍKY" celé školy.

Máme k dispozici knihu borců a knihu hříšníků ve sborovně.

Hříšníci se mají vždy šanci  napravit se ! Cílem je být školou bez hříšníků!!! Sepsán je individuální výchovný plán - IvýP s žákem, jeho rodičem a s učitelem i preventivním týmem. Určí se cíl a kontrola nápravy a snad se podaří žákovi vrátit se zpět na dobrou cestu.

 

Evaluace  – Školní metodik prevence

školní rok 2016/2017

 

     Cílem práce školního metodika je celoročně  minimalizovat rizikové chování  ve škole. Metodicky vést ostatní pedagogy k naplňování těchto cílů. Na škole pracuje Preventivní tým ve složení: výchovný poradce, ŠMP, vedení školy, pedagog. Společně vytvářejí Minimální preventivní program, kdy při přípravě tohoto dokumentu se vždy vychází z legislativy v účinném znění. Rovněž  MPP navazuje na praktické zkušenosti a poznatky z minulých let. Každý třídní učitel navazuje na MPP školy a dle Měsíčních preventivních témat vypracovává na začátku roku Minimální preventivní plán pro svou třídu. Začátek školního roku je věnován i novým učitelům, kteří společně s ostatními jsou vždy seznámeni s legislativou, Školním řádem, MPP, Programem proti šikanování, Strategií preventivní práce naší školy, Sankčním řádem, zabezpečením školy. Všichni pedagogové mají možnost tyto dokumenty aktualizovat dle potřeb školy.

    Na začátku školního roku se vždy věnujeme tématu BEZPEČNĚ DO ŠKOLY, VE ŠKOLE, ZE ŠKOLY. Během těchto dvou měsíců si žáci opakují pravidla a povinnosti, které vyplývají ze Školního řádu, sestavují si třídní pravidla, procvičují se v dopravní výchově, kde cílem je, aby bezpečně žáci dorazili do školy i ze školy domů. Pokud do školy přichází nový žák, také se mu dostatečně věnujeme a seznamuje ho nejen s prostory školy, ale také s vnitřními pravidly a celoročními projekty prevence.  K tomuto tématu bezpečnosti každý rok zařazujeme i nácvik chování za mimořádných situací, které mohou ve škole nastat. S touto strategií jsou proškoleni každým rokem i všichni zaměstnanci školy. Tento nácvik je završen mimo jiné nácvikem evakuace školy. Celoročně se všichni zaměstnanci aktivně účastní vyhledávání rizik ve škole, společně hledají cesty, které odvrátí případné nebezpečí.

V rámci MPP pro školní rok 2016/17 s mottem „ Nachytej ho, až udělá něco dobrého, pochval ho…“ jsme si vytkli za cíl vést žáky ke Zdravému životnímu stylu. Ostatně toto je dlouhodobým cílem prevence na škole. Cíleně vedeme žáky ke sportu, zdravému stravování, prevenci před závislostí, motivujeme je k pravidelné školní docházce, vytváříme pro ně prostředí, které je přívětivé a bezpečné. Cílem je, aby se žáci ve škole cítili být úspěšnými, v bezpečí a byli přijímáni svým  okolím, ke kterému mají důvěru.

Také proto, již tradičně a dlouhodobě již v září vyhlašujeme:

 

Celoroční projekty školy:

-       Borci x Hříšníci x Borec - PARŤÁK – vyhodnocování 1x za čtvrt roku

(Žáci sbírají pochvaly a další ocenění v ŽK, jednou za čtvrt roku se společně celá škola sejde v aule a jsou vyhodnoceni ti nejlepší, mezi Hříšníky  patří ti, kteří opakovaně nedodržují pravidla, porušují Školní řád. Borec – PARŤÁK je ocenění pro žáky, kteří mají velmi vzornou docházku do školy. Cílem je mít co nejméně HŘÍŠNÍKŮ)

-       Pohybem ke zdatnosti ( Sportovně zdatní žáci jsou členi Sportovního klubu OHŘE, který je organizován při ČSMPS. Pravidelně se zúčastňují  a přivážejí úspěšné umístění v regionálních soutěžích, mistrovstvích ČR v basketbalu, plavání, florbalu, nohejbalu, fotbalu. Dále školu zapojujeme do celostátních sportovních soutěží ( Olympijský běh s T-Mobilem, Pohár Hejtmana Ústeckého kraje ve florbalu)

-       Plaveme a bruslíme společně – průběžný projekt

-       Sbírám, sbíráš, sbíráme – sběr pomerančové a citrónové kůry, léčivých bylin,

-       Sběr PET  lahví,víček, ALU obalů

Dalšími cíli pro naplňování MPP bezesporu patří i zapojení a posilování činnosti žákovského parlamentu, zapojování zákonných zástupců do činnosti a projektů školy.

Je nutné vyzdvihnout i spolupráci s ostatními organizacemi:

OSPOD, PČR, Městská policie, pomáhající NO Romano Jasnica, Vavřinec, SONS, Červený kříž, projekty: „ Zdravá pětka“, „Zdravé zoubky“, SK Ohře, Spolek působící při naší škole „ KOSTIČKY“.

Měsíčním tématem v lednu je každoročně „Zdravý životní styl“– letos již po několikáté do školy zavítala zástupkyně „ Zdravé pětky“, která vedla velmi působivou přednášku i praktickou část, a to  zvlášť pro žáky 1. a 2 stupně. Na jaře již poněkolikáté zavítali do školy zástupci OSPODU, letos to byly besedy pro žáky 6. – 9. tříd s tématem o kyberšikaně.

 

     Naše škola také aktivně již mnoho let vede žáky ke kladnému postoji k přírodě, ke třídění odpadu a k aktivnímu postoji v péči o své okolí. Vzhledem k tomu, že se každý školní rok zpracovává – „Enviromentální plán školy“ na které navazují dílčí plány jednotlivých tříd. V průběhu roku se všichni pedagogové setkávají každou středu v ranních hodinách na tzv. – „Ranní kávě“ – zde se řeší aktuální úkoly, problémy, připravují projekty. Tato aktivita se stala již pravidlem a je velmi přínosná k rozvíjení a posílení dobrého klima sborovny. Všichni pedagogičtí pracovníci mají včas informace o změnách, novelách, vyhlášek, pokynů a metodických doporučení. Tím jsou součástí dění a uvědomují si svou odpovědnost. Základem preventivní práce se žáky je pravidelná práce ve třídách, proto je velmi důležitá znalost problematiky nejen třídních učitelů, ale všech pedagogických pracovníků.

 

     Naším cílem je zapojit co nejvíce zákonné zástupce do dění ve škole. Velmi se snažíme o větší aktivitu a zapojení z řad rodičů, zákonných zástupců či pěstounů do činnosti a aktivit školy. V rámci celoškolních projektů jsou rodiče zváni k účasti, jsme rádi za každého rodiče, který školu navštíví a daří se nám tyto řady rozšiřovat. Naše školní i mimoškolní akce podporují také i příbuzní popř. přátele školy. Jsme rádi za rodiče, kteří s námi společně tráví čas předvánoční a společně se svými dětmi se účastní vánočních besídek ve třídách a následně společného setkání v aule školy u vánočního stromku, které je již tradičně zakončeno společným zpíváním koled. Rodiče jsou zváni i další akce školy. Letos to byla akce pro rodiče, přátele školy a veřejnost s tématem „ Den plný pohádek“. Žáci se zde prezentovali se svými vystoupeními, která nacvičili se svými učiteli, asistenty či vychovatelkami.

Tento závěr roku je vždy věnován vyhodnocení BORCŮ, BORCŮ – PARŤÁKŮ, HŘÍŠNÍKŮ za celý školní rok. Každému žákovi je přidělen určitý počet školních peněz – CHECHTÁKŮ, o množství rozhoduje žák během celého školního roku. Tento obnos si potom utratí během projektu, který probíhá na dvoře školy. Letos se nesl tématem pohádek. Můžou si za chechtáky koupit koláče,dobroty, něco z

„ bazárku“ nebo z „ poutě“. Společně si to všichni užívají, někteří společně i se svými blízkými.

 

I přes cílenou primární prevenci školy se objevují patologické jevy u některých jedinců. Je to dáno často nedostatečným vedením, nezájmem  ze strany rodiny. Jde často o  děti, které svůj volný čas tráví na ulici, mezi již problémovými vrstevníky, často i do pozdních hodin.

Na počátku je vždy třídní učitel  popřípadě učitel, kteří jsou preventivně proškoleni a  vědí, jak se mají  zachovat. Nikdy na to nejsou ve škole sami. Pokud to nelze v rámci třídy vyřešit, obrací se na vedení školy a  preventivní tým. Někdy je nutné okamžitě zareagovat a agresivního žáka vyčlenit ze třídy, aby nerušil výuku. Tento žák je potom dále vzděláván individuálně pod dozorem vedení po dobu nezbytně nutnou. Pokud se nevhodné projevy u žáka opakují, je zván do školy zákonný zástupce, který se zapojuje do výchovného procesu a sepisuje se mezi ním, školou a žákem IvýP – individuální výchovný plán. Tyto plány se sepisují při opakovaných a závažnějších přestupcích proti školnímu řádu. Třídní učitelé, někdy i OSPOD jsou také informování o dalším postupu a cílech IVýP. Doba trvání je sepisována minimálně na půl roku a s rodinou je domluven společný postup, který povede ke zlepšení chování žáka. Cíl IVýP je sdělen i žákovi a stejně tak i případné sankce v případě neplnění tohoto cíle. Výsledkem první schůzky je domluva všech zúčastněných na úkolech pro dosažení zlepšení chování žáka. Ke kontrole se domluví termín další společné schůzky, kde se zjišťuje, jak je plán naplňován. S možností využít IVýP byli na začátku roku seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci. Preventivní plán vytvořil další strategii a domluvu a strukturu vedení IVýP. V letošním školním roce byl IVýP zaveden 2 žákům. Proběhlo celkem 45 individuálních pohovorů a komisí s preventivním týmem. Cílem těchto pohovorů bylo motivovat žáky k lepšímu chování, získat jejich důvěru, pochopení, popřípadě byli žáci poučeni o tom, jaká opatření budou následovat, pokud se chování výrazně nezlepší. Dalším možným nástrojem je vedení výchovného sešitu. Všichni pedagogičtí pracovníci zapisují chování, aktivitu, plnění zadaných úkolů ve všech vyučovacích předmětech. Podobný nástroj je využit v případě řešení záškoláctví, žákovi je zaveden docházkový sešit, který každý den zákonný zástupce kontroluje. O existenci sešitů je srozuměn OSPOD, který při pravidelných pohovorech se žáky kontrolují. Bohužel efektivita vedení těchto sešitů často selhává právě díky zákonným zástupcům, kteří prostě dohodu nedodržují.

 

        V letošním školním roce bylo předmětem jednání především záškoláctví.

Jde o záškoláctví s vědomím rodičů, které je způsobeno často malou motivací rodiny o získání vzdělání, nedostatkem financí na dopravu, problém velkých rodin, nevhodné bydlení.

Opakovaná neomluvená absence byla dále řešena podáním podnětu k šetření pro zanedbání školní docházky na MěÚ Louny – celkem 9x.

Pro záškoláctví bylo zasláno 8 zpráv na Policii ČR k dalšímu šetření.

Kromě záškoláctví bylo ve škole řešeno se žáky a zákonnými zástupci hrubé porušování školního řádu, a to pro vulgarismy, nekázeň, nedostatečné vybavení a příprava na výuku, narušování vyučování, útěky ze školy, agresivní projevy.

 

 

Krátkodobé cíle 2016/2017, které byly uskutečněny:

 

-       Motivace k pravidelné docházce – kde je cílem sledovat docházku žáků a motivovat je k minimální absenci. Pro posílení tohoto sociálně patologického jevu 1 x za čtvrt roku ve třídách vyhodnocujeme  - „BOREC – PARŤÁK NAŠÍ ŠKOLY“.

 

-       také 1 x za čtvrt roku vyhodnocujeme projekt školy- „Borci X Hříšníci“. Třídní učitelé zapisují své žáky do této rubriky, podle toho, zda si žáci plní či neplní školní povinnosti a také jak se chovají. Borci získávají drobné odměny.

 

-       pokračovali jsme v měsíčních tématech, se kterými učitelé aktivně pracovali ve třídách

 

-       důležitou součástí bylo předávání zkušeností, vyhodnocovali a naplňovali jsme MPP, všichni znají KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY, který byl aktualizován

 

-       posílili jsme práci PREVENTIVNÍHO TÝMU, posílili jsme činnost žákovského parlamentu, vedeme individuální výchovné plány u žáků s kázeňskými prohřešky. Svoláváme pravidelné schůzky (třídní schůzky) s problémovými žáky, s jejich rodiči, zákonnými zástupci či pěstouny.

 

 

 

Konkrétní výsledky strategie MPP za školní rok 2016/2017

 

Podařilo se: „Nespecifická primární prevence“

 

-       v měsíci říjnu byl uskutečněn psychorelaxační pobyt „Chvojkovský mlýn“,  - speciální třídy, kdy se žáci seznamovali a plnili jednoduché úkoly, které jim znovu připomněli, jak se máme v přírodě chovat

-       žáci i pedagogové hlasovali o mottu na školní rok 2016/2017

-       Celoroční projekty – úspěšně byly ukončeny a vyhodnoceny na konci školního roku

-       Festival Tance – „Náš svět“ – kdy žáci speciálních tříd secvičili taneční vystoupení

-       SONS – setkání členů a přátel, kdy naši žáci vystupovali s vybraným repertoárem písní

-       Ovoce a zelenina do škol – žáci 1. stupně dostávají ovoce a zeleninu

-       Plaveme a bruslíme společně – pokračuje do dalšího školního roku

-       Mikuláši a čerti, kdy pedagogičtí pracovníci rozdávali odměny – Borcům

-       Tonda obal na cestách – celoroční projekt – environmentální výchovy, kdy se žáci zábavnou formou učili správně třídit odpad

-       Pohár ZŠ ve florbalu – okresní kolo

-       Pravidelné ávštěvy MK a MD v Lounech / dle nabídky/

-       Projekt ve spolupráci se Spolkem „ Kostičky“ – „ Hurá do lesa I. a. II.“ – pro všechny žáky školy a jejich rodiče

-       Matějská pouť, vybraní borci se zúčastnili výletu

-       Regionální přebor v plavání – Litoměřice

-       MČR ve florbale – Praha

-       Nejrychlejší bruslař – Litoměřice

-       Festival tance v Semilech, na Kladně

-       Sportovní hry přátelství v Chomutově – speciální třídy

-       Malá kopaná – Dlažkovice

-       Netradiční olympiáda – speciální třídy

-       L. A. čtyřboj – okresní kolo v Žatci, krajské kolo v Bílině

-       Projektový den ve  spolupráci se Spolkem „ Kostičky“ –„ Den plný pohádek“ – žáci vystupovali se svými vystoupeními, soutěžili, plnili zadané úkoly společně se svými rodiči.

-       Besip – školní a okresní  kolo

-       Dětský den se SONS – žáci I. stupně se zúčastnili dětského dne plné her, odměn a soutěží

-       Malá kopaná – Žatec

-       MČR v cyklistice v Račicích

-       Týden řemesel  - skanzen – Březno

-       Exkurze do „ Minizoo v SEKU“

-       Celoroční rubrika – projekt – Vyhodnocování  - „Borců X Hříšníků“, Borců chodičů, vyhodnocování – nejlepšího a nejvšestrannějšího žáka z I. stupně, II. stupně a speciálních tříd

-       Měsíční plány, které zpracovali třídní učitelé dle ročníku i individuálních, rozumových schopností a potřeb žáků.

Témata:

Září – Říjen – Bezpečně do školy, ze školy i mimo školu

Listopad – Jsme kamarádi

Prosinec – Rodina – škola, čas splněných přání

Leden – Žijeme zdravě

Únor – S počítačem bezpečně

Březen – Učíme se hrát si aneb jak trávit volný čas

Duben – Chování za mimořádných situací

Květen – Moje kolo, koloběžka, in-line

Červen – Hodnotíme-plánujeme

-       Zapojili jsme třídní učitele v intervenční práci ve třídě.

-       Zapojili jsme více celý preventivní tým do preventivních činností ve škole

-       Pravidelně se realizovali schůzky s pedagogy, byly vyslyšeny nápady pedagogů k organizování projektů.

-       Rozšířili jsme místo pro prevenci ve sborovně, kde jsou k zapůjčení či k nahlédnutí náměty k preventivním činnostem. Rozšířili jsme knihovnu o odbornou literaturu na téma prevence.

-       V letošním školním roce jsme opět navázali spolupráci s  pedagogicko-psychologickou poradnou Louny, SPC Měcholupy, SPC Žatec, SPC Praha, OSPODem Louny, OSPODem Teplice, PČR Louny, HSZ Louny, MKL Louny, SONSem, MD Louny, ZUŠ Louny, EC Dymnivka, MPSV – Stacionář LOUNY.

 

Specifická primární prevence ve školním roce 2016/2017

 

-       Beseda realizovaná OSPODem Louny pro žáky 6. – 9. ročníku na tato téma: Kyberšikana. Beseda byla realizována v bloku dvou vyučovacích hodin

-       Beseda realizovaná ŠMP – SpZŠ Louny – pro VI. a VII. ročník s názvem Práva a povinnosti žáků.

-       Beseda realizovaná ŠMP – SpZŠ Louny – pro VIII. a IX. ročník s názvem Moje trestní odpovědnost.

 

 

Nepodařilo se:

-       Zlepšit aktivní spolupráci s některými rodiči

-       Zefektivnit spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí Louny

-       Eliminovat projevy RCH / především záškoláctví/ a navázat spolupráci s rodiči, zákonnými zástupci či pěstouny

 

Co nás čeká: Hlavní cíl pro tvorbu MPP pro další školní rok:

 

-       Pokračovat v projektech školy, vyhodnocovat žáky – „Borce“ – a eliminovat hříšníky a minimální počet

-       Vyhledávání nabídek možných besed a přednášek, projektů na téma prevence

/oslovit Divadlo VeTři, OSPOD, odborné lékaře…/

-       Zautomatizovat znalost práv a povinností pro žáky, rodiče, učitele – právní povědomí

-       Pokračovat v individuálních výchovných plánech, které jsou určené pro žáky, kteří mají závažné RCH

-       Aktivně motivovat žáky ke zlepšení školní docházky do školy

-       Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, kladným vztahem k pohybovým aktivitám /  propagace nového sportu na škole Bocca/

-       Snažit se o produktivnější a užší spolupráci s OSPODEM, PČR,MP – Louny, ZHS Louny.

-       Více se zaměřit na specifickou primární prevenci. Eliminovat projevy agrese, záškoláctví, vulgárního chování vůči dětem a dospělým.

 

 

1. 9. 2017                                                    Zpracovala: ŠMP – Mgr. Erika Pospíšilová

 

Činnost metodika školní prevence v roce 2016/17

 

     Celoroční práce školního metodika prevence je úzce spjata s činností celé školy.

Během školního roku jsou naplňovány krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle MPP.

Metodicky vede a podporuje práci všech zaměstnanců školy. Třídní učitelé zpracovávají plány prevence ve svých třídách dle jednotlivých témat. Tyto plány jsou součástí MPP školy.

Začátek školního roku je věnován i novým učitelům, kteří společně s ostatními jsou seznámeni s legislativou, Školním řádem, MPP, Programem proti šikanování, Strategií preventivní práce naší školy, Sankčním řádem. Všichni pedagogové mají možnost tyto dokumenty aktualizovat  dle potřeb školy.

 Na škole pracuje Preventivní tým ve složení: výchovný poradce, ŠMP, vedení školy, pedagog. Ti společně vytvářejí preventivní plán pro daný školní rok, připravují a zajišťují preventivní akce a projekty. Dále také společně řeší výchovné problémy a přestupky na škole společně se zákonnými zástupci při výchovných pohovorech a komisích.

Při opakovaných problémech navazují spolupráci s OSPODem, popř. PČR.

Případně sestavují IvýP , sestavavují jednostlivé cíle a setkávání se žákem, rodičem...Následně vyhodnocují.

1/ Metodická a informační činnost ŠMP

 • Vypracovávání Minimálního preventivního programu, Autoevaluace, Programu proti šikanování, Co dělat když…., Sankční řád,Dlouhodobá strategie prevence RCH
 • Spolupracuje s výchovným poradcem, preventivním týmem, vedením školy, s rodiči
 • Zajišťuje volbu školního parlamentu a vede k jeho další celoroční činnosti
 • Metodické schůzky s ostatními pedagogy, zajišťuje znalost právních předpisů, metodických doporučení nutných ke správnému preventivnímu vedení třídy, případně upozorňuje na změny
 • Zajšťuje si a účastní se dalšího vzdělávání ŠMP, pedagogických pracovníků, využívá získané znalosti v praxi a vede  ostatní pedagogy k získávání nových informací a nových přístupů v preventivní činnosti přímo ve třídách
 • Zajišťuje preventivní besedy pro žáky
 • Spolu s třídními učiteli předává informace o náplni MPP, Programu proti šikanování, Školním řádu, Sankčním řádu, žákům, rodičům, kde třídní učitel vede o seznámení s důležitými dokumenty školy zápis o informovanosti s podpisy rodičů
 • Zajišťuje aktualizace nástěnek prevence, www. stránek školy
 • Spolupracuje s ostatními organizacemi / OSPOD, PČR, PPP, SPC, ČČK, dalšími neziskovými organizacemi zabývající se prevencí RCH/
 • Společně s ostatními vyhledává  nové možné  přístupy, hledá nové cesty ke zvládání různých forem RCH
 • Plánuje a zajišťuje s ostatními primární preventivní akce školy
 • vyhledává vhodné projekty s možností dotace

 

2/ Včasné podchytávání a řešení různých forem RCH

 

 • Aktivně vnímá a řeší s ostatními případné náznaky RCH ve škole, spolupracuje s ostatními pedagogy, žáky a rodiči
 • Následně kontroluje nápravu  a tím předchází rozvoji RCH na škole
 • Zajišťuje vedení preventivních výchovných sešitů v jednotlivých třídách  / u žáků na IvýP/
 • Kontrololuje plnění celoročního preventivního plánu jednotlivých tříd
 • Čtvrtletně vyhodnocuje dlouhodobý preventivní projekt školy BORCI X HŘÍŠNÍCI, zajišťuje odměnu pro BORCE, vede pohovory se žáky - případné hříšníky k napravě
 • Příprava celoškolních soutěží a projektů vedené k sebehodnocení, seberealizaci a ke zvyšování motivace všech žáků
 •  Podporuje všechny zaměstnance školy a je jim k pomoci

 

 

3/ Primární – sekundární péče

 

 • Pomáhá při řešení konfliktních situacích ve škole
 • Svou činností rozvíjí pozitivní vztahy rodiče – učitel, učitel – žák, žák –žák
 • Sleduje projevy zneužívání návykových látek ve škole, postupuje dle Metodického doporučení a navrhuje nápravná opatření.
 • Sleduje projevy ostatních forem RCH (šikanování, vandalismus, brutalitu, krádeže, kriminalitu, rasismus,...) a navrhuje nápravná opatření.
 • Účastí se výchovných pohovorů a komisí s rodiči, dále společně zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálními kurátory, s Policií ČR.

 

Dlouhodobý preventivní postup školy:

 

Všichni pedagogové školy jsou začátkem školního roku vyzváni k vypracování Preventivního plánu pro svou třídu. Společně se dohodnou na měsíčních tématech prevence, které následně ve svých třídách realizují. Dle těchto témat jsou připravovány i celoškolní projekty pro všechny žáky. Tyto se stávají součástí MPP daného školního roku. Aktuální vypracovaný MPP společně s ostatními dokumenty jsou volně přístupné ve sborovně všem pedagogům, kde je pro prevenci vyhraněný prostor, dále jsou informace předávány formou záznamů v ŽK, nástěnek ve škole,www.stránek školy. Začátek školního roku je velká pozornost věnována klimatu ve třídách. S tím souvisí i volené téma na měsíc září a říjen: „Bezpečně do školy, ve škole, ze školy.“ Třídní učitelé se společně s žáky věnují vytváření třídních pravidel, seznamují nové žáky s kolektivem třídy a životem ve škole, znalostí školního řádu. Zainteresovávají všechny žáky do činnosti školy a seznamují s jejich právy a povinnostmi, především jejich významem a nutností dodržování. Každým rokem si sami volí své motto na školní rok, kterým se potom snaží všichni řídit. Motto je umístěno viditelně v prostorách školy, v žákovských knížkách a webu školy. Pedagogové se snaží o  nejlepší komunikaci a informovanost rodičů. Během školního roku se žáci aktivně účastní projektů a akcí školy, které vedou především k podporování dobrých vztahů mezi žáky i pedagogy. K těmto akcím jsou zváni i rodiče a přátele školy. Většina těchto akcí je publikována v místním tisku, na webových stránkách školy.

 

     Cílem  preventivní činnosti na naší škole je aktivní přístup žáků ke zdravému  životnímu stylu , k naplňování a dodržování pravidel, k pozitivnímu postoji k plnění svých školních povinností a úkolů, k pravidelné školní docházce, k úctě k sobě samému a ostatních,nejen v rámci naplňování témat jednotlivých předmětů v rámci ŠVP, ale také při realizaci  celoškolních ročních projektů, projektových dnů, účastí na sportovních akcích

Celoškolní roční projekty: „ Pohybem ke zdatnosti“

                            „ Plavání – integrace“,

                            „ Sbíráš, sbírám, sbíráme“

                            „ Enviromentální program školy

                             „ Cesta k radosti“ - červen

                              „ BORCI X HŘÍŠNÍCI“ - čtvrtletně

                             "EKOškola" - mezinárodní projekt

 

 

Projektové dny:                 „Moje tělo“

                                          „ Kouzelná noc ve škole“

                                 " Koloběžkiáda"

                       "Když oči nevidí“ – ve spolupráci se SONSem

                                   „ Zdravé vaření“

                               „ Vánoční zpívání na schodech“

                                 „ Zdravý život se zdravou 5“

                                   „ Planeta Země“

                         „ Pohybem ke zdraví – pochod po lounské stezce“

 

 Preventivní besedy:  ve spolupráci s PPP Louny, OSPODem / jaro 2017/

- pro žáky všech tříd dle věku:

     Témata: Zdraví, Nebezpečí drog, Hygiena, komunikace,   

             Šikana, Řešení konfliktů, Kouření

            „ Prevence HIV/AIDS a DROGY“

                    

 

  Zapojením do celostátních sportovních akcí: ve spolupráci s ČSMPS:

Svými výkony se naši žáci pravidelně účastní:

                      „ Mistrovství ČR v nohejbale“

               „ Mistrovství ČR v florbale“

                  „ Mistrovství ČR v cyklistice“

                   „Mistrovství ČR v plavání“ 

                  „Mistrovství ČR v basketbalu“  

 

V rámci krajských soutěží se naši žáci úspěšně zúčastňují sportovních soutěží ve florbalu, fotbalu, plavání, přehazovaná, rychlobruslení.

Pravidelně navštěvují besedy a akce Městské knihovny, Městského divadla, Ekocentra Dymnivka, Stacionáře Louny.

Žáci, kteří jsou méně sportovně nadaní mají možnost se realizovat k pestré nabídce kroužků naší školy. Úspěšně se zapojují do aktivit školní kapely, s velikou chutí nacvičují hudební vystoupení a učí se hrát na nástroje / kytaru, bicí/.

Někteří se úspěšně účastní výtvarných soutěží i s celostátním umístěním.

Vycházející žáci se během školního roku 2x účastní besedy na ÚP o možnosti dalšího vzdělávání, v doprovodu výchovného poradce navštěvují Dny otevřených dveří na vybraných SOŠ v blízkém okolí. Výchovný poradce poskytuje žákům i rodičům cenné informace a také rady při výběru oboru následného vzdělávání. Společně s třídními učiteli vyplňují přihlášky na vybraný obor.

 

 

 

     Dalším dlouhodobým cílem školy je minimalizace záškoláctví. Pedagogové bedlivě sledují docházku všech žáků a v případě pochyb o docházce žáka kontaktují rodiče výzvou k návštěvě školy, snaží se o domluvu a upozornění případných následků absence žáka. Pokud  dochází k dalšímu nárůstu neomluvené absence, škola opakovaně vyzývá rodiče, dále kontaktuje OSPOD, případně zašle podnět k zahájení řešení o zanedbání povinné školní docházky, které dále řeší MěÚ Louny, případně PČR. Bohužel někdy rodina nereaguje a se školou nespolupracuje, o to je případná náprava zkomplikovaná. Pokud rodina spolupracuje, škola zavádí žákovy docházkový sešit, kde po pomluvě s rodiči je kontrolována denní docházka do školy. Ve spolupráci s OSPODem jsou tyto sešity kontrolovány i při jejich následných pohovorech s rodinou.

Někdy se stává, že absence žáka má jiný důvod než záměrné záškoláctví žáka. Sociální poměry těchto rodin jsou velmi slabé a nadále se zhoršují. Jsou to často žáci z vícečetných rodin, žáci dojíždějící. Často tyto rodiny řeší základní zabezpečení rodiny, kdy zaplacení dopravy do školy se stává právě touto překážkou pravidelné docházky. V tomto případě se snažíme s rodinou úzce spolupracovat, společně s OSPODem a kurátory hledáme cesty, jak těmto rodinám co nejefektivněji pomoci. Soustavně se snažíme o nápravu docházky žáků do školy. Bohužel do budoucna tento vývoj nevidíme moc pozitivní. Přibývá žáků z rodin na pokraji bídy a nouze o základní potřeby.

 

      Neméně důležitým cílem školy je minimalizace šikany a snižování agresivních projevů některých žáků.

Celý pedagogický sbor je plnohodnotně proškolen a nadále proškolován k této problematice. Veškeré projevy škádlení a nevhodného chování žáků je ihned řešeno, dále sledováno, aby nedošlo k narůstání a opakovaní těchto projevů. Pokud přesto dochází k opakování tohoto chování, dle materiálu Programu proti šikanování je dále tento problém řešen a zaznamenáván. Škola využívá k potrestání agresorů výchovných opatření a ve spolupráci s OSPODem a kurátory pracuje dále se žákem a s rodiči. Dále se pracuje se třídou na zlepšení klimatu. Všichni žáci školy jsou pravidelně informování o tom co je šikana, jak ji rozeznávat, jak se případně bránit a komu toto oznámit.

Škola se snaží co nejvíce věnovat těm žákům, kteří se chtějí ve škole cítit bezpečně. Dozory jsou vedeny kvalifikovanými a poučenými pedagogy, kteří znají místa, kde by mohlo případně docházet k šikaně / toalety, šatny…/

Pro řešení přestávek ve škole byli na každém patře budovy zřízeny klubovny, které nabízejí žákům vhodnou formu využití volného času, k setkávání s ostatními žáky, vede je k dodržování pravidel klubovny a k seberealizaci. Klubovny nabízejí žákům stolní fotbálek, stolní hry, sedací soupravy…. Mezi odpoledním vyučováním zůstávají žáci, kteří nechtějí volný čas trávit mimo školu, pod dozorem navštěvují PC učebnu, klubovnu případně pomáhají vyučujícím ve třídě.

       

Dlouhodobě a stále je prevence zahrnuta do výuky, která je zaměřena na jednotlivé oblasti:

 • prevence kouření
 • alkoholová a drogová prevence
 • sexuální výchova
 • prevence pohlavně přenosných chorob
 • psychosociální hry
 • dopravní výchova

     Výchova ke zdraví

Morální rozvoj

-           řešení neshod, konfliktů, nácvik přiměřeného způsobu komunikace a chování mezi vrstevníky

Podpora zdraví a její formy 

-        prevence  a intervence

-       odpovědnost jedince za zdraví

Osobnostní a sociální rozvoj

-       seberegulace a sebeorganizace činností a chování -  cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací

-       cvičení sebekontroly, sebeovládání

Zdravý způsob života a péče o zdraví

-      odpovědnost jedince za zdraví-poruchy příjmu potravy

-       ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy

-       hepatitida, HIV/AIDS,

Dopravní výchova

-       prevence nehodovosti

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

-       komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi

-       pohyb v rizikovém prostředí

-       konfliktní a krizové situace

 

 

Globální výchova

 

-       práva a povinnosti občanů, aktivita občanů, převzetí               zodpovědnosti za své postoje a činy

-       školní řád, práva a povinnosti žáků

-       žákovský parlament

-       možnosti uplatnění svého návrhu, připomínky demokratickou cestou

-       zásady komunikace - komunikační cvičení

 

 

 

      V rámci výuky Informatiky jsou žáky seznamování s nebezpečím internetu a kyberšikany. Jsou vedeni k tomu, aby si chránili své soukromí a předcházeli tím případným útokům na netu.

Rodiče našich žáků jsou každým rokem vyzváni k tomu, aby svým podpisem souhlasili případně nesouhlasili se zveřejňováním fotografií svého dítěte pro potřeby školy / tisk, webové stránky, nástěnky/. Také svým podpisem souhlasí s případnou kontrolou osobních věcí při případném výskytu drog či nevhodných věcí ve škole, v případě krádeží.

Prevencí školy před případnými krádežemi je zvýšený dohled nad svými osobními věcmi, žáci jsou vyzíváni k tomu,  aby si do školy nenosili hodnotnější věci. Škola nenese zodpovědnost za ztrátu mobilních telefonů, MP3/4, iPhonů…Tyto prostředky je dle školního řádu zakázáno používat při výuce, zneužívat k pořizování záznamů bez souhlasu cílené osoby. 

TOPlist