http://www.kr-ustecky.cz/

Školní metodik - prevence

 mom

motto:

Nachytej ho, až udělá něco dobrého a pochval ho!“

 

 

Školní metodik prevence:  Mgr. Erika Pospíšilová

Výchovný poradce:          Mgr. Jana Stehlíková

Kariérový poradce:           Mgr. Bc. Venuše Svobodová

       

 Preventivní tým školy:

ŠMP

Mgr. Erika Pospíšilová

Vedení školy

Mgr. Venuše Svobodová

výchovný poradce

Mgr. Jana Stehlíková

pedagog

Mgr. Věra Jahnová

 

Společně k bezpečí:

 • Minimální preventivní program 2016/17
 • Krizový plán školy
 • Program proti šikanování
 • heslo školy na rok 2016/17 :

Každé čtvrtletí vyhodnocujeme " BORCE a HŘÍŠNÍKY" celé školy.

Máme k dispozici knihu borců a knihu hříšníků ve sborovně.

Hříšníci se mají šanci  napravitse! Sepsán je individuální výchovný plán - IvýP s žákem, jeho rodičem a s učitelem i preventivním týmem. Určí se cíl a kontrola nápravy a snad se podaří žákovi vrátit se zpět na dobrou cestu.

 

Činnost metodika školní prevence v roce 2016/17

 

     Celoroční práce školního metodika prevence je úzce spjata s činností celé školy.

Během školního roku jsou naplňovány krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle MPP.

Metodicky vede a podporuje práci všech zaměstnanců školy. Třídní učitelé zpracovávají plány prevence ve svých třídách dle jednotlivých témat. Tyto plány jsou součástí MPP školy.

Začátek školního roku je věnován i novým učitelům, kteří společně s ostatními jsou seznámeni s legislativou, Školním řádem, MPP, Programem proti šikanování, Strategií preventivní práce naší školy, Sankčním řádem. Všichni pedagogové mají možnost tyto dokumenty aktualizovat  dle potřeb školy.

 Na škole pracuje Preventivní tým ve složení: výchovný poradce, ŠMP, vedení školy, pedagog. Ti společně vytvářejí preventivní plán pro daný školní rok, připravují a zajišťují preventivní akce a projekty. Dále také společně řeší výchovné problémy a přestupky na škole společně se zákonnými zástupci při výchovných pohovorech a komisích.

Při opakovaných problémech navazují spolupráci s OSPODem, popř. PČR.

Případně sestavují IvýP , sestavavují jednostlivé cíle a setkávání se žákem, rodičem...Následně vyhodnocují.

1/ Metodická a informační činnost ŠMP

 • Vypracovávání Minimálního preventivního programu, Autoevaluace, Programu proti šikanování, Co dělat když…., Sankční řád,Dlouhodobá strategie prevence RCH
 • Spolupracuje s výchovným poradcem, preventivním týmem, vedením školy, s rodiči
 • Zajišťuje volbu školního parlamentu a vede k jeho další celoroční činnosti
 • Metodické schůzky s ostatními pedagogy, zajišťuje znalost právních předpisů, metodických doporučení nutných ke správnému preventivnímu vedení třídy, případně upozorňuje na změny
 • Zajšťuje si a účastní se dalšího vzdělávání ŠMP, pedagogických pracovníků, využívá získané znalosti v praxi a vede  ostatní pedagogy k získávání nových informací a nových přístupů v preventivní činnosti přímo ve třídách
 • Zajišťuje preventivní besedy pro žáky
 • Spolu s třídními učiteli předává informace o náplni MPP, Programu proti šikanování, Školním řádu, Sankčním řádu, žákům, rodičům, kde třídní učitel vede o seznámení s důležitými dokumenty školy zápis o informovanosti s podpisy rodičů
 • Zajišťuje aktualizace nástěnek prevence, www. stránek školy
 • Spolupracuje s ostatními organizacemi / OSPOD, PČR, PPP, SPC, ČČK, dalšími neziskovými organizacemi zabývající se prevencí RCH/
 • Společně s ostatními vyhledává  nové možné  přístupy, hledá nové cesty ke zvládání různých forem RCH
 • Plánuje a zajišťuje s ostatními primární preventivní akce školy
 • vyhledává vhodné projekty s možností dotace

 

2/ Včasné podchytávání a řešení různých forem RCH

 

 • Aktivně vnímá a řeší s ostatními případné náznaky RCH ve škole, spolupracuje s ostatními pedagogy, žáky a rodiči
 • Následně kontroluje nápravu  a tím předchází rozvoji RCH na škole
 • Zajišťuje vedení preventivních výchovných sešitů v jednotlivých třídách  / u žáků na IvýP/
 • Kontrololuje plnění celoročního preventivního plánu jednotlivých tříd
 • Čtvrtletně vyhodnocuje dlouhodobý preventivní projekt školy BORCI X HŘÍŠNÍCI, zajišťuje odměnu pro BORCE, vede pohovory se žáky - případné hříšníky k napravě
 • Příprava celoškolních soutěží a projektů vedené k sebehodnocení, seberealizaci a ke zvyšování motivace všech žáků
 •  Podporuje všechny zaměstnance školy a je jim k pomoci

 

 

3/ Primární – sekundární péče

 

 • Pomáhá při řešení konfliktních situacích ve škole
 • Svou činností rozvíjí pozitivní vztahy rodiče – učitel, učitel – žák, žák –žák
 • Sleduje projevy zneužívání návykových látek ve škole, postupuje dle Metodického doporučení a navrhuje nápravná opatření.
 • Sleduje projevy ostatních forem RCH (šikanování, vandalismus, brutalitu, krádeže, kriminalitu, rasismus,...) a navrhuje nápravná opatření.
 • Účastí se výchovných pohovorů a komisí s rodiči, dále společně zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálními kurátory, s Policií ČR.

 

Dlouhodobý preventivní postup školy:

 

Všichni pedagogové školy jsou začátkem školního roku vyzváni k vypracování Preventivního plánu pro svou třídu. Společně se dohodnou na měsíčních tématech prevence, které následně ve svých třídách realizují. Dle těchto témat jsou připravovány i celoškolní projekty pro všechny žáky. Tyto se stávají součástí MPP daného školního roku. Aktuální vypracovaný MPP společně s ostatními dokumenty jsou volně přístupné ve sborovně všem pedagogům, kde je pro prevenci vyhraněný prostor, dále jsou informace předávány formou záznamů v ŽK, nástěnek ve škole,www.stránek školy. Začátek školního roku je velká pozornost věnována klimatu ve třídách. S tím souvisí i volené téma na měsíc září a říjen: „Bezpečně do školy, ve škole, ze školy.“ Třídní učitelé se společně s žáky věnují vytváření třídních pravidel, seznamují nové žáky s kolektivem třídy a životem ve škole, znalostí školního řádu. Zainteresovávají všechny žáky do činnosti školy a seznamují s jejich právy a povinnostmi, především jejich významem a nutností dodržování. Každým rokem si sami volí své motto na školní rok, kterým se potom snaží všichni řídit. Motto je umístěno viditelně v prostorách školy, v žákovských knížkách a webu školy. Pedagogové se snaží o  nejlepší komunikaci a informovanost rodičů. Během školního roku se žáci aktivně účastní projektů a akcí školy, které vedou především k podporování dobrých vztahů mezi žáky i pedagogy. K těmto akcím jsou zváni i rodiče a přátele školy. Většina těchto akcí je publikována v místním tisku, na webových stránkách školy.

 

     Cílem  preventivní činnosti na naší škole je aktivní přístup žáků ke zdravému  životnímu stylu , k naplňování a dodržování pravidel, k pozitivnímu postoji k plnění svých školních povinností a úkolů, k pravidelné školní docházce, k úctě k sobě samému a ostatních,nejen v rámci naplňování témat jednotlivých předmětů v rámci ŠVP, ale také při realizaci  celoškolních ročních projektů, projektových dnů, účastí na sportovních akcích

Celoškolní roční projekty: „ Pohybem ke zdatnosti“

                            „ Plavání – integrace“,

                            „ Sbíráš, sbírám, sbíráme“

                            „ Enviromentální program školy

                             „ Cesta k radosti“ - červen

                              „ BORCI X HŘÍŠNÍCI“ - čtvrtletně

                             "EKOškola" - mezinárodní projekt

 

 

Projektové dny:                 „Moje tělo“

                                          „ Kouzelná noc ve škole“

                                 " Koloběžkiáda"

                       "Když oči nevidí“ – ve spolupráci se SONSem

                                   „ Zdravé vaření“

                               „ Vánoční zpívání na schodech“

                                 „ Zdravý život se zdravou 5“

                                   „ Planeta Země“

                         „ Pohybem ke zdraví – pochod po lounské stezce“

 

 Preventivní besedy:  ve spolupráci s PPP Louny, OSPODem / jaro 2017/

- pro žáky všech tříd dle věku:

     Témata: Zdraví, Nebezpečí drog, Hygiena, komunikace,   

             Šikana, Řešení konfliktů, Kouření

            „ Prevence HIV/AIDS a DROGY“

                    

 

  Zapojením do celostátních sportovních akcí: ve spolupráci s ČSMPS:

Svými výkony se naši žáci pravidelně účastní:

                      „ Mistrovství ČR v nohejbale“

               „ Mistrovství ČR v florbale“

                  „ Mistrovství ČR v cyklistice“

                   „Mistrovství ČR v plavání“ 

                  „Mistrovství ČR v basketbalu“  

 

V rámci krajských soutěží se naši žáci úspěšně zúčastňují sportovních soutěží ve florbalu, fotbalu, plavání, přehazovaná, rychlobruslení.

Pravidelně navštěvují besedy a akce Městské knihovny, Městského divadla, Ekocentra Dymnivka, Stacionáře Louny.

Žáci, kteří jsou méně sportovně nadaní mají možnost se realizovat k pestré nabídce kroužků naší školy. Úspěšně se zapojují do aktivit školní kapely, s velikou chutí nacvičují hudební vystoupení a učí se hrát na nástroje / kytaru, bicí/.

Někteří se úspěšně účastní výtvarných soutěží i s celostátním umístěním.

Vycházející žáci se během školního roku 2x účastní besedy na ÚP o možnosti dalšího vzdělávání, v doprovodu výchovného poradce navštěvují Dny otevřených dveří na vybraných SOŠ v blízkém okolí. Výchovný poradce poskytuje žákům i rodičům cenné informace a také rady při výběru oboru následného vzdělávání. Společně s třídními učiteli vyplňují přihlášky na vybraný obor.

 

 

 

     Dalším dlouhodobým cílem školy je minimalizace záškoláctví. Pedagogové bedlivě sledují docházku všech žáků a v případě pochyb o docházce žáka kontaktují rodiče výzvou k návštěvě školy, snaží se o domluvu a upozornění případných následků absence žáka. Pokud  dochází k dalšímu nárůstu neomluvené absence, škola opakovaně vyzývá rodiče, dále kontaktuje OSPOD, případně zašle podnět k zahájení řešení o zanedbání povinné školní docházky, které dále řeší MěÚ Louny, případně PČR. Bohužel někdy rodina nereaguje a se školou nespolupracuje, o to je případná náprava zkomplikovaná. Pokud rodina spolupracuje, škola zavádí žákovy docházkový sešit, kde po pomluvě s rodiči je kontrolována denní docházka do školy. Ve spolupráci s OSPODem jsou tyto sešity kontrolovány i při jejich následných pohovorech s rodinou.

Někdy se stává, že absence žáka má jiný důvod než záměrné záškoláctví žáka. Sociální poměry těchto rodin jsou velmi slabé a nadále se zhoršují. Jsou to často žáci z vícečetných rodin, žáci dojíždějící. Často tyto rodiny řeší základní zabezpečení rodiny, kdy zaplacení dopravy do školy se stává právě touto překážkou pravidelné docházky. V tomto případě se snažíme s rodinou úzce spolupracovat, společně s OSPODem a kurátory hledáme cesty, jak těmto rodinám co nejefektivněji pomoci. Soustavně se snažíme o nápravu docházky žáků do školy. Bohužel do budoucna tento vývoj nevidíme moc pozitivní. Přibývá žáků z rodin na pokraji bídy a nouze o základní potřeby.

 

      Neméně důležitým cílem školy je minimalizace šikany a snižování agresivních projevů některých žáků.

Celý pedagogický sbor je plnohodnotně proškolen a nadále proškolován k této problematice. Veškeré projevy škádlení a nevhodného chování žáků je ihned řešeno, dále sledováno, aby nedošlo k narůstání a opakovaní těchto projevů. Pokud přesto dochází k opakování tohoto chování, dle materiálu Programu proti šikanování je dále tento problém řešen a zaznamenáván. Škola využívá k potrestání agresorů výchovných opatření a ve spolupráci s OSPODem a kurátory pracuje dále se žákem a s rodiči. Dále se pracuje se třídou na zlepšení klimatu. Všichni žáci školy jsou pravidelně informování o tom co je šikana, jak ji rozeznávat, jak se případně bránit a komu toto oznámit.

Škola se snaží co nejvíce věnovat těm žákům, kteří se chtějí ve škole cítit bezpečně. Dozory jsou vedeny kvalifikovanými a poučenými pedagogy, kteří znají místa, kde by mohlo případně docházet k šikaně / toalety, šatny…/

Pro řešení přestávek ve škole byli na každém patře budovy zřízeny klubovny, které nabízejí žákům vhodnou formu využití volného času, k setkávání s ostatními žáky, vede je k dodržování pravidel klubovny a k seberealizaci. Klubovny nabízejí žákům stolní fotbálek, stolní hry, sedací soupravy…. Mezi odpoledním vyučováním zůstávají žáci, kteří nechtějí volný čas trávit mimo školu, pod dozorem navštěvují PC učebnu, klubovnu případně pomáhají vyučujícím ve třídě.

       

Dlouhodobě a stále je prevence zahrnuta do výuky, která je zaměřena na jednotlivé oblasti:

 • prevence kouření
 • alkoholová a drogová prevence
 • sexuální výchova
 • prevence pohlavně přenosných chorob
 • psychosociální hry
 • dopravní výchova

     Výchova ke zdraví

Morální rozvoj

-           řešení neshod, konfliktů, nácvik přiměřeného způsobu komunikace a chování mezi vrstevníky

Podpora zdraví a její formy 

-        prevence  a intervence

-       odpovědnost jedince za zdraví

Osobnostní a sociální rozvoj

-       seberegulace a sebeorganizace činností a chování -  cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací

-       cvičení sebekontroly, sebeovládání

Zdravý způsob života a péče o zdraví

-      odpovědnost jedince za zdraví-poruchy příjmu potravy

-       ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy

-       hepatitida, HIV/AIDS,

Dopravní výchova

-       prevence nehodovosti

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

-       komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi

-       pohyb v rizikovém prostředí

-       konfliktní a krizové situace

 

 

Globální výchova

 

-       práva a povinnosti občanů, aktivita občanů, převzetí               zodpovědnosti za své postoje a činy

-       školní řád, práva a povinnosti žáků

-       žákovský parlament

-       možnosti uplatnění svého návrhu, připomínky demokratickou cestou

-       zásady komunikace - komunikační cvičení

 

 

 

      V rámci výuky Informatiky jsou žáky seznamování s nebezpečím internetu a kyberšikany. Jsou vedeni k tomu, aby si chránili své soukromí a předcházeli tím případným útokům na netu.

Rodiče našich žáků jsou každým rokem vyzváni k tomu, aby svým podpisem souhlasili případně nesouhlasili se zveřejňováním fotografií svého dítěte pro potřeby školy / tisk, webové stránky, nástěnky/. Také svým podpisem souhlasí s případnou kontrolou osobních věcí při případném výskytu drog či nevhodných věcí ve škole, v případě krádeží.

Prevencí školy před případnými krádežemi je zvýšený dohled nad svými osobními věcmi, žáci jsou vyzíváni k tomu,  aby si do školy nenosili hodnotnější věci. Škola nenese zodpovědnost za ztrátu mobilních telefonů, MP3/4, iPhonů…Tyto prostředky je dle školního řádu zakázáno používat při výuce, zneužívat k pořizování záznamů bez souhlasu cílené osoby. 

TOPlist