http://www.kr-ustecky.cz/

Školní metodik - prevence

 mom

motto:

Nachytej ho, až udělá něco dobrého a pochval ho!“

 

 

Školní metodik prevence:  Mgr. Erika Pospíšilová

Výchovný poradce:            Mgr. Jana Stehlíková

Kariérový poradce:            Mgr. Bc. Venuše Svobodová

       

 Preventivní tým školy:

ŠMP

Mgr. Erika Pospíšilová

Vedení školy

Mgr. Venuše Svobodová

výchovný poradce

Mgr. Jana Stehlíková

pedagog

Mgr. Věra Jahnová

 

Společně k bezpečí:

  • Minimální preventivní program 2017/18, třídní programy
  • Krizový plán školy, IvýP
  • Program proti šikanování
  • heslo školy na rok 2017/18, školní parlament

Každé čtvrtletí vyhodnocujeme " BORCE a HŘÍŠNÍKY" celé školy.

Máme k dispozici knihu borců a knihu hříšníků ve sborovně.

Hříšníci mají vždy šanci  napravit se ! Cílem je být školou bez hříšníků!!! Sepsán je individuální výchovný plán - IvýP s žákem, jeho rodičem a s učitelem i preventivním týmem. Určí se cíl a kontrola nápravy a snad se podaří žákovi vrátit se zpět na dobrou cestu.

 

Evaluace  – Školní metodik prevence

školní rok 2016/2017

 

     Cílem práce školního metodika je celoročně  minimalizovat rizikové chování  ve škole. Metodicky vést ostatní pedagogy k naplňování těchto cílů.

Na škole pracuje: 

Preventivní tým ve složení: výchovný poradce, ŠMP, vedení školy, pedagog.

Společně vytvářejí Minimální preventivní program, kdy při přípravě tohoto dokumentu se vždy vychází z legislativy v účinném znění. Rovněž  MPP navazuje na praktické zkušenosti a poznatky z minulých let. Každý třídní učitel navazuje na MPP školy a dle Měsíčních preventivních témat vypracovává na začátku roku Minimální preventivní plán pro svou třídu. Začátek školního roku je věnován i novým učitelům, kteří společně s ostatními jsou vždy seznámeni s legislativou, Školním řádem, MPP, Programem proti šikanování, Strategií preventivní práce naší školy, Sankčním řádem, zabezpečením školy. Všichni pedagogové mají možnost tyto dokumenty aktualizovat dle potřeb školy.

    Na začátku školního roku se vždy věnujeme tématu BEZPEČNĚ DO ŠKOLY, VE ŠKOLE, ZE ŠKOLY. Během těchto dvou měsíců si žáci opakují pravidla a povinnosti, které vyplývají ze Školního řádu, sestavují si třídní pravidla, procvičují se v dopravní výchově, kde cílem je, aby bezpečně žáci dorazili do školy i ze školy domů. Pokud do školy přichází nový žák, také se mu dostatečně věnujeme a seznamuje ho nejen s prostory školy, ale také s vnitřními pravidly a celoročními projekty prevence.  K tomuto tématu bezpečnosti každý rok zařazujeme i nácvik chování za mimořádných situací, které mohou ve škole nastat. S touto strategií jsou proškoleni každým rokem i všichni zaměstnanci školy. Tento nácvik je završen mimo jiné nácvikem evakuace školy. Celoročně se všichni zaměstnanci aktivně účastní vyhledávání rizik ve škole, společně hledají cesty, které odvrátí případné nebezpečí.

V rámci MPP pro školní rok 2016/17 s mottem „ Nachytej ho, až udělá něco dobrého, pochval ho…“ jsme si vytkli za cíl vést žáky ke Zdravému životnímu stylu. Ostatně toto je dlouhodobým cílem prevence na škole. Cíleně vedeme žáky ke sportu, zdravému stravování, prevenci před závislostí, motivujeme je k pravidelné školní docházce, vytváříme pro ně prostředí, které je přívětivé a bezpečné. Cílem je, aby se žáci ve škole cítili být úspěšnými, v bezpečí a byli přijímáni svým  okolím, ke kterému mají důvěru.

Také proto, již tradičně a dlouhodobě již v září vyhlašujeme:

 

Celoroční projekty školy:

-       Borci x Hříšníci x Borec - PARŤÁK – vyhodnocování 1x za čtvrt roku

(Žáci sbírají pochvaly a další ocenění v ŽK, jednou za čtvrt roku se společně celá škola sejde v aule a jsou vyhodnoceni ti nejlepší, mezi Hříšníky  patří ti, kteří opakovaně nedodržují pravidla, porušují Školní řád. Borec – PARŤÁK je ocenění pro žáky, kteří mají velmi vzornou docházku do školy. Cílem je mít co nejméně HŘÍŠNÍKŮ)

-       Pohybem ke zdatnosti ( Sportovně zdatní žáci jsou členi Sportovního klubu OHŘE, který je organizován při ČSMPS. Pravidelně se zúčastňují  a přivážejí úspěšné umístění v regionálních soutěžích, mistrovstvích ČR v basketbalu, plavání, florbalu, nohejbalu, fotbalu. Dále školu zapojujeme do celostátních sportovních soutěží ( Olympijský běh s T-Mobilem, Pohár Hejtmana Ústeckého kraje ve florbalu)

-       Plaveme a bruslíme společně – průběžný projekt

-       Sbírám, sbíráš, sbíráme – sběr pomerančové a citrónové kůry, léčivých bylin,

-       Sběr PET  lahví,víček, ALU obalů

Dalšími cíli pro naplňování MPP bezesporu patří i zapojení a posilování činnosti žákovského parlamentu, zapojování zákonných zástupců do činnosti a projektů školy.

Je nutné vyzdvihnout i spolupráci s ostatními organizacemi:

OSPOD, PČR, Městská policie, pomáhající NO Romano Jasnica, Vavřinec, SONS, Červený kříž, projekty: „ Zdravá pětka“, „Zdravé zoubky“, SK Ohře, Spolek působící při naší škole „ KOSTIČKY“.

Měsíčním tématem v lednu je každoročně „Zdravý životní styl“– letos již po několikáté do školy zavítala zástupkyně „ Zdravé pětky“, která vedla velmi působivou přednášku i praktickou část, a to  zvlášť pro žáky 1. a 2 stupně. Na jaře již poněkolikáté zavítali do školy zástupci OSPODU, letos to byly besedy pro žáky 6. – 9. tříd s tématem o kyberšikaně.

 

     Naše škola také aktivně již mnoho let vede žáky ke kladnému postoji k přírodě, ke třídění odpadu a k aktivnímu postoji v péči o své okolí. Vzhledem k tomu, že se každý školní rok zpracovává – „Enviromentální plán školy“ na které navazují dílčí plány jednotlivých tříd. V průběhu roku se všichni pedagogové setkávají každou středu v ranních hodinách na tzv. – „Ranní kávě“ – zde se řeší aktuální úkoly, problémy, připravují projekty. Tato aktivita se stala již pravidlem a je velmi přínosná k rozvíjení a posílení dobrého klima sborovny. Všichni pedagogičtí pracovníci mají včas informace o změnách, novelách, vyhlášek, pokynů a metodických doporučení. Tím jsou součástí dění a uvědomují si svou odpovědnost. Základem preventivní práce se žáky je pravidelná práce ve třídách, proto je velmi důležitá znalost problematiky nejen třídních učitelů, ale všech pedagogických pracovníků.

 

     Naším cílem je zapojit co nejvíce zákonné zástupce do dění ve škole. Velmi se snažíme o větší aktivitu a zapojení z řad rodičů, zákonných zástupců či pěstounů do činnosti a aktivit školy. V rámci celoškolních projektů jsou rodiče zváni k účasti, jsme rádi za každého rodiče, který školu navštíví a daří se nám tyto řady rozšiřovat. Naše školní i mimoškolní akce podporují také i příbuzní popř. přátele školy. Jsme rádi za rodiče, kteří s námi společně tráví čas předvánoční a společně se svými dětmi se účastní vánočních besídek ve třídách a následně společného setkání v aule školy u vánočního stromku, které je již tradičně zakončeno společným zpíváním koled. Rodiče jsou zváni i další akce školy. Letos to byla akce pro rodiče, přátele školy a veřejnost s tématem „ Den plný pohádek“. Žáci se zde prezentovali se svými vystoupeními, která nacvičili se svými učiteli, asistenty či vychovatelkami.

Tento závěr roku je vždy věnován vyhodnocení BORCŮ, BORCŮ – PARŤÁKŮ, HŘÍŠNÍKŮ za celý školní rok. Každému žákovi je přidělen určitý počet školních peněz – CHECHTÁKŮ, o množství rozhoduje žák během celého školního roku. Tento obnos si potom utratí během projektu, který probíhá na dvoře školy. Letos se nesl tématem pohádek. Můžou si za chechtáky koupit koláče,dobroty, něco z

„ bazárku“ nebo z „ poutě“. Společně si to všichni užívají, někteří společně i se svými blízkými.

 

I přes cílenou primární prevenci školy se objevují patologické jevy u některých jedinců. Je to dáno často nedostatečným vedením, nezájmem  ze strany rodiny. Jde často o  děti, které svůj volný čas tráví na ulici, mezi již problémovými vrstevníky, často i do pozdních hodin.

Na počátku je vždy třídní učitel  popřípadě učitel, kteří jsou preventivně proškoleni a  vědí, jak se mají  zachovat. Nikdy na to nejsou ve škole sami. Pokud to nelze v rámci třídy vyřešit, obrací se na vedení školy a  preventivní tým. Někdy je nutné okamžitě zareagovat a agresivního žáka vyčlenit ze třídy, aby nerušil výuku. Tento žák je potom dále vzděláván individuálně pod dozorem vedení po dobu nezbytně nutnou. Pokud se nevhodné projevy u žáka opakují, je zván do školy zákonný zástupce, který se zapojuje do výchovného procesu a sepisuje se mezi ním, školou a žákem IvýP – individuální výchovný plán. Tyto plány se sepisují při opakovaných a závažnějších přestupcích proti školnímu řádu. Třídní učitelé, někdy i OSPOD jsou také informování o dalším postupu a cílech IVýP. Doba trvání je sepisována minimálně na půl roku a s rodinou je domluven společný postup, který povede ke zlepšení chování žáka. Cíl IVýP je sdělen i žákovi a stejně tak i případné sankce v případě neplnění tohoto cíle. Výsledkem první schůzky je domluva všech zúčastněných na úkolech pro dosažení zlepšení chování žáka. Ke kontrole se domluví termín další společné schůzky, kde se zjišťuje, jak je plán naplňován. S možností využít IVýP byli na začátku roku seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci. Preventivní plán vytvořil další strategii a domluvu a strukturu vedení IVýP. V letošním školním roce byl IVýP zaveden 2 žákům. Proběhlo celkem 45 individuálních pohovorů a komisí s preventivním týmem. Cílem těchto pohovorů bylo motivovat žáky k lepšímu chování, získat jejich důvěru, pochopení, popřípadě byli žáci poučeni o tom, jaká opatření budou následovat, pokud se chování výrazně nezlepší. Dalším možným nástrojem je vedení výchovného sešitu. Všichni pedagogičtí pracovníci zapisují chování, aktivitu, plnění zadaných úkolů ve všech vyučovacích předmětech. Podobný nástroj je využit v případě řešení záškoláctví, žákovi je zaveden docházkový sešit, který každý den zákonný zástupce kontroluje. O existenci sešitů je srozuměn OSPOD, který při pravidelných pohovorech se žáky kontrolují. Bohužel efektivita vedení těchto sešitů často selhává právě díky zákonným zástupcům, kteří prostě dohodu nedodržují.

 

        V letošním školním roce bylo předmětem jednání především záškoláctví.

Jde o záškoláctví s vědomím rodičů, které je způsobeno často malou motivací rodiny o získání vzdělání, nedostatkem financí na dopravu, problém velkých rodin, nevhodné bydlení.

Opakovaná neomluvená absence byla dále řešena podáním podnětu k šetření pro zanedbání školní docházky na MěÚ Louny – celkem 9x.

Pro záškoláctví bylo zasláno 8 zpráv na Policii ČR k dalšímu šetření.

Kromě záškoláctví bylo ve škole řešeno se žáky a zákonnými zástupci hrubé porušování školního řádu, a to pro vulgarismy, nekázeň, nedostatečné vybavení a příprava na výuku, narušování vyučování, útěky ze školy, agresivní projevy.

 

 

Krátkodobé cíle 2016/2017, které byly uskutečněny:

 

-       Motivace k pravidelné docházce – kde je cílem sledovat docházku žáků a motivovat je k minimální absenci. Pro posílení tohoto sociálně patologického jevu 1 x za čtvrt roku ve třídách vyhodnocujeme  - „BOREC – PARŤÁK NAŠÍ ŠKOLY“.

 

-       také 1 x za čtvrt roku vyhodnocujeme projekt školy- „Borci X Hříšníci“. Třídní učitelé zapisují své žáky do této rubriky, podle toho, zda si žáci plní či neplní školní povinnosti a také jak se chovají. Borci získávají drobné odměny.

 

-       pokračovali jsme v měsíčních tématech, se kterými učitelé aktivně pracovali ve třídách

 

-       důležitou součástí bylo předávání zkušeností, vyhodnocovali a naplňovali jsme MPP, všichni znají KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY, který byl aktualizován

 

-       posílili jsme práci PREVENTIVNÍHO TÝMU, posílili jsme činnost žákovského parlamentu, vedeme individuální výchovné plány u žáků s kázeňskými prohřešky. Svoláváme pravidelné schůzky (třídní schůzky) s problémovými žáky, s jejich rodiči, zákonnými zástupci či pěstouny.

 

 

 

Konkrétní výsledky strategie MPP za školní rok 2016/2017

 

Podařilo se: „Nespecifická primární prevence“

 

-       v měsíci říjnu byl uskutečněn psychorelaxační pobyt „Chvojkovský mlýn“,  - speciální třídy, kdy se žáci seznamovali a plnili jednoduché úkoly, které jim znovu připomněli, jak se máme v přírodě chovat

-       žáci i pedagogové hlasovali o mottu na školní rok 2016/2017

-       Celoroční projekty – úspěšně byly ukončeny a vyhodnoceny na konci školního roku

-       Festival Tance – „Náš svět“ – kdy žáci speciálních tříd secvičili taneční vystoupení

-       SONS – setkání členů a přátel, kdy naši žáci vystupovali s vybraným repertoárem písní

-       Ovoce a zelenina do škol – žáci 1. stupně dostávají ovoce a zeleninu

-       Plaveme a bruslíme společně – pokračuje do dalšího školního roku

-       Mikuláši a čerti, kdy pedagogičtí pracovníci rozdávali odměny – Borcům

-       Tonda obal na cestách – celoroční projekt – environmentální výchovy, kdy se žáci zábavnou formou učili správně třídit odpad

-       Pohár ZŠ ve florbalu – okresní kolo

-       Pravidelné ávštěvy MK a MD v Lounech / dle nabídky/

-       Projekt ve spolupráci se Spolkem „ Kostičky“ – „ Hurá do lesa I. a. II.“ – pro všechny žáky školy a jejich rodiče

-       Matějská pouť, vybraní borci se zúčastnili výletu

-       Regionální přebor v plavání – Litoměřice

-       MČR ve florbale – Praha

-       Nejrychlejší bruslař – Litoměřice

-       Festival tance v Semilech, na Kladně

-       Sportovní hry přátelství v Chomutově – speciální třídy

-       Malá kopaná – Dlažkovice

-       Netradiční olympiáda – speciální třídy

-       L. A. čtyřboj – okresní kolo v Žatci, krajské kolo v Bílině

-       Projektový den ve  spolupráci se Spolkem „ Kostičky“ –„ Den plný pohádek“ – žáci vystupovali se svými vystoupeními, soutěžili, plnili zadané úkoly společně se svými rodiči.

-       Besip – školní a okresní  kolo

-       Dětský den se SONS – žáci I. stupně se zúčastnili dětského dne plné her, odměn a soutěží

-       Malá kopaná – Žatec

-       MČR v cyklistice v Račicích

-       Týden řemesel  - skanzen – Březno

-       Exkurze do „ Minizoo v SEKU“

-       Celoroční rubrika – projekt – Vyhodnocování  - „Borců X Hříšníků“, Borců chodičů, vyhodnocování – nejlepšího a nejvšestrannějšího žáka z I. stupně, II. stupně a speciálních tříd

-       Měsíční plány, které zpracovali třídní učitelé dle ročníku i individuálních, rozumových schopností a potřeb žáků.

Témata:

Září – Říjen – Bezpečně do školy, ze školy i mimo školu

Listopad – Jsme kamarádi

Prosinec – Rodina – škola, čas splněných přání

Leden – Žijeme zdravě

Únor – S počítačem bezpečně

Březen – Učíme se hrát si aneb jak trávit volný čas

Duben – Chování za mimořádných situací

Květen – Moje kolo, koloběžka, in-line

Červen – Hodnotíme-plánujeme

-       Zapojili jsme třídní učitele v intervenční práci ve třídě.

-       Zapojili jsme více celý preventivní tým do preventivních činností ve škole

-       Pravidelně se realizovali schůzky s pedagogy, byly vyslyšeny nápady pedagogů k organizování projektů.

-       Rozšířili jsme místo pro prevenci ve sborovně, kde jsou k zapůjčení či k nahlédnutí náměty k preventivním činnostem. Rozšířili jsme knihovnu o odbornou literaturu na téma prevence.

-       V letošním školním roce jsme opět navázali spolupráci s  pedagogicko-psychologickou poradnou Louny, SPC Měcholupy, SPC Žatec, SPC Praha, OSPODem Louny, OSPODem Teplice, PČR Louny, HSZ Louny, MKL Louny, SONSem, MD Louny, ZUŠ Louny, EC Dymnivka, MPSV – Stacionář LOUNY.

 

Specifická primární prevence ve školním roce 2016/2017

 

-       Beseda realizovaná OSPODem Louny pro žáky 6. – 9. ročníku na tato téma: Kyberšikana. Beseda byla realizována v bloku dvou vyučovacích hodin

-       Beseda realizovaná ŠMP – SpZŠ Louny – pro VI. a VII. ročník s názvem Práva a povinnosti žáků.

-       Beseda realizovaná ŠMP – SpZŠ Louny – pro VIII. a IX. ročník s názvem Moje trestní odpovědnost.

 

 

Nepodařilo se:

-       Zlepšit aktivní spolupráci s některými rodiči

-       Zefektivnit spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí Louny

-       Eliminovat projevy RCH / především záškoláctví/ a navázat spolupráci s rodiči, zákonnými zástupci či pěstouny

 

Co nás čeká: Hlavní cíl pro tvorbu MPP pro další školní rok:

 

-       Pokračovat v projektech školy, vyhodnocovat žáky – „Borce“ – a eliminovat hříšníky a minimální počet

-       Vyhledávání nabídek možných besed a přednášek, projektů na téma prevence

/oslovit Divadlo VeTři, OSPOD, odborné lékaře…/

-       Zautomatizovat znalost práv a povinností pro žáky, rodiče, učitele – právní povědomí

-       Pokračovat v individuálních výchovných plánech, které jsou určené pro žáky, kteří mají závažné RCH

-       Aktivně motivovat žáky ke zlepšení školní docházky do školy

-       Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, kladným vztahem k pohybovým aktivitám /  propagace nového sportu na škole Bocca/

-       Snažit se o produktivnější a užší spolupráci s OSPODEM, PČR,MP – Louny, ZHS Louny.

-       Více se zaměřit na specifickou primární prevenci. Eliminovat projevy agrese, záškoláctví, vulgárního chování vůči dětem a dospělým.

 

 

1. 9. 2017                                                    Zpracovala: ŠMP – Mgr. Erika Pospíšilová

 

 

TOPlist