http://www.kr-ustecky.cz/

dokumenty

Speciální základní škola, Louny,

Poděbradova 640,

příspěvková organizace

 

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

 

                        projednána na pedagogické radě dne 29.08.2016

                        schválena Školskou radou dne 31.08. 2016                       

                                               

 

A) Základní údaje o škole

         Zřizovatel školy:

           dle zřizovací listiny 47/2001 ze dne 19.12.2001       

             Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

           IČO: 70892156

       Identifikace organizace:

            Název školy: Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace

            440 01 Louny

            Právní forma: příspěvková organizace

            IČO: 49120115

            Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol: č.j. 7761/2006-21 MŠMT ČR

            Telefon: 415 654 372

            Fax:       415 653 950

            e-mail: 415654372@iol.cz

webové stránky školy: spzslouny.websnadno.cz

            Statutární zástupce: ředitelka školy od 1.12.2010 –  Mgr. Bc. Venuše Svobodová

 

         Školská rada

         Složení:

                        předseda          Alena Šnejderová (za rodiče)

                        členové             Petra  Střelcová (za zřizovatele)                                                  

                                                            Mgr. Taťána Radimská (za pedagog.. pracovníky)   

Školská rada se za šk. r. 2015/2016 se sešla čtyřikrát. Vždy byla usnášení schopná.                        Projednávala:

1)      výsledky hospodaření, plán práce, výroční zprávu, školní řád,

2)      školní vzdělávací programy TVOŘIVÁ ŠKOLA a HRAVÁ ŠKOLA

3)      inkluzívní vzdělávání a vytvoření nového vzdělávacího programu

4)      prevenci sociálně patologických jevů, spolupráce s OSPOD, legis. změny,

5)      činnost zájmových útvarů, příprava projektových dnů,

6)      prospěch žáků a ocenění „BORCŮ“ školy, dlouhodobého úkolu

7)      spolupráci s Občanským spolkem KOSTIČKY a SK Ohře

8)      ozdravný pobyt u moře

9)      využívání multismyslové místnosti snoezelen , bazální stimulace

10)   vybudování nového sociálního zařízení a šaten u tělocvičny s bezbariérovým přístupem

11)   rekonstrukci portálu školy a obnovu poškozené fasády, malování učeben

12)   výrobu dvojích vrat do průjezdu  a zvýšení výšky průjezdnosti

13)   spolupráci s PPP Louny, SPC Měcholupy, SPC Žatec, SPC Teplice, SPC Praha

 

 

B) Všechny druhy a typy součástí školy:

            Základní škola                         IZO: 110 150 139       kapacita 250 žáků

            Základní škola speciální                                              kapacita 40 žáků

            Školní družina                          IZO: 110 150 180       kapacita 32 žáků

            Školní klub                              IZO: 110 150 317       kapacita 14 žáků

 

A/ Charakteristika školy:

 

         Škola je samostatně zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jsou zde zařazeni žáci s mentálním postižením všech stupňů i žáci s více vadami v kombinaci s tělesným     a smyslovým postižením.

       Žáci se vyučují ve třídách základní školy praktické a  základní školy speciální.

Výchovně vzdělávací práce ZŠ praktické je zaměřena na rozvoj osobností žáků, na poskytování dovedností, vědomostí a návyků, potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Žáci získávají základní vzdělání.

Cílem je připravit žáky na vstup do odborných učilišť (v mimořádně příznivých případech do SOU, v případě kombinací postižení do praktické školy).

        Cílem speciální školy je rozvíjet psychické a fyzické schopnosti a předpoklady žáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života, v optimálním případě po ukončení speciální školy nastoupili do praktické školy. V práci speciální školy je zcela nezbytná každodenní spolupráce učitelů, asistentů pedagoga a rodičů. Žáci získávají základy vzdělání.

Všem žákům je dle potřeby poskytována bazální stimulace a Snoezelen terapie.

 

 

•          Vybavenost školy:

 

    Škola je umístěna v budově, která je majetkem Města Louny, zrovna tak i školní pozemek.

Všechen nemovitý majetek, který škola využívá a nezbytně potřebuje pro realizaci výchovně vzdělávacích cílů má pronajatý od Městského úřadu v Lounech a tudíž je zatížena nájmem, který splácí v pravidelných měsíčních splátkách.

V  roce 2014 činily výdaje na nájemné 1 086 763 Kč, v roce 2015 -  1 091 110,-Kč, v roce 2016 – 1 094 383,- Kč.

  

Z těchto finančních prostředků se dle nájemní smlouvy provádí veškeré revize a servisní prohlídky.

Během tohoto školního roku byla uskutečněna generální přestavba sociálního zařízení

 

 

a šaten u tělocvičny a vytvořen bezbariérový přístup do těchto prostor i pro vozíčkáře.

      Tímto se stala celá škola bezbariérová a handicapovaní mají umožněn přístup do všech prostor školy včetně velké tělocvičny.   Rozpočet této akce byl přes 1 100 000,- Kč. Realizovalo se vymalování vestibulu, části chodeb, schodiště, cvičebny a všech tříd dle požadavků třídních učitelů a přání žáků. V  2013 se zdařilo v celém dvorním traktu udělat novou fasádu a natřít veškeré svody a parapety, zároveň vyspravit rozpadající se zdivo u kotelny. V  roce 2014 proběhla výměna 2 plynových kotlů z roku 1994 za tři  nové kotle kondenzační cca celková rekonstrukce kotelny vyšla na 1 milion, snížily se náklady na topení, ale zároveň chráníte životní prostředí.

 

Škola je bezbariérovou díky výstavbě vertikální zdvihací plošiny jenž tvoří samostatná kovová konstrukce se skleněnými panely a plošinkou. Stavba se uskutečnila za přispění Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, tím handicapovaným školákům je umožněn přístup do všech pater budovy, speciálních tříd a především bezproblémový přístup do třídy rehabilitační a multisenzorické místnosti

     Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběžně dochází k postupné výměně školního nábytku. Podle finančních možností systematicky doplňujeme učební pomůcky, materiál, počítačovou techniku, přístroje k výuce.

     Třídy jsou vybaveny jednomístnými nebo dvojmístnými výškově nastavitelnými lavicemi, jejichž uspořádání se mění podle potřeby a charakteru výuky. V některých třídách mají žáci k dispozici samostatný počítač. Učebny jsou vybaveny televizí, videorekordérem nebo přehrávačem CD a DVD, nástěnnými prezentačními pomůckami.

     Žáci mají možnost k výuce využívat nejen 11 kmenových učeben, ale i dalších 10 učeben odborných jako je např. cvičná kuchyňka, kovodílna, dřevodílna, 2 učebny výtvarné výchovy a keramických prací, pracovna dívek, knihovna, učebna přírodopisu, učebna zeměpisu a dějepisu.

Dále je v budově velmi dobře vybavena učebna hudební výchovy a relaxační místnost, klubovna, jenž žáci využívali především během přestávek, ale  i v odpoledních hodinách.

    Počítačová učebna byla dovybavena dvojnásobným množstvím nových PC, je využívána nejen                      k výuce informatiky, ale vzhledem k bohaté nabídce výukových programů i ve výuce jednotlivých předmětů i zájmových útvarů nebo činnosti školní družiny. K pohybovým aktivitám v rámci tělesné výchovy i volno časových činností slouží velká tělocvična, cvičebna s kobercem a posilovna, jenž jsou dobře vybaveny standardním nářadím, rotopedy, vybavením pro aerobik, drobným náčiním a pomůckami pro rozvoj koordinace.

Ve škole lze využívat také několik stolů pro stolní tenis. Dále žáci mají k dispozici dostatečný počet kvalitních jízdních kol i koloběžek pro výuku dopravní výchovy, kromě toho i nadstandardní vybavení pro výuku bruslení, která dle zájmu žáků probíhá na zimním stadionu v Lounech.

 

 

Školu tvoří :

            A) Základní škola praktická     7 tříd

                 Základní škola speciální      4 třídy

                                                          

           

typ školy

počet žáků

počet pedag. prac.

asistent pedagoga

počet žáků na pedagoga

Zákl. škola praktická

82

11

1

7

ZŠ speciální

27

8

4

3

celkem

109

19

5

6

 

       B) 10 specializovaných odborných pracoven:

            - učebna pro výuku základů výpočetní techniky          

            - cvičná kuchyňka

            - kovodílna

            - dřevodílna

            - pracovna dívek

            - knihovna

            - učebna přírodopisu

            - učebna zeměpisu a dějepisu

            - učebna pro výuku jazyků

            - interaktivní uč.

       C) hudebna – společenská místnost 

            2 klubovny

             snoezelen

            keramická dílna – kde je možno využít i hrnčířský kruh a keramickou pec.

Škola má vlastní pozemek, kde se zdárně daří zajišťovat výuku pěstitelských prací, zároveň žáci mohou využívat skleník, jenž je umístěn na dvoře školy.

    Ve velké i malé sborovně školy se mohou vyučující připravovat na výuku pomocí PC, po celý den bez omezení je k dispozici kopírovací stroj. Učitelé mohou dění ve škole dokumentovat pomocí digitálního fotoaparátu a kamery.  

Ředitelka školy, zástupkyně ředitelky i hospodářka mají samostatné kanceláře.

Výchovný poradce má k dispozici kancelář i místnost pro konzultace s rodiči žáků.

 

   Hygienické vybavení školy:

Škola je vybavena vysokým počtem běžných toalet i toalet upravených pro potřeby vozíčkářů.     

Pro děvčata byly vybudovány hygienické kabinky, v přízemí jsou sprchové kouty. Nově byly vybudovány toalety pro chlapce i dívky a toaleta a sprcha pro vozíčkáře a nové šatny u tělocvičny, současně byl vybudován bezbariérový přístup. Rozpočet přestavby více jak 1 milion.

 

B/  Vzdělávací programy školy, metody a formy práce

 

Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu

 

 

Základní škola praktická vzdělává žáky s lehkou mentální retardací a děti s kombinovanými vadami.

    Žáci všech ročníků se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola“, ŠVP je zpracován podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP, platného od 1. 9. 2007 a stále inovovaného.

Na základě mezirezortních jednání do RVP ZV byla také začleněna finanční gramotnost, jejímž cílem je finančně gramotný člověk schopný finančně zabezpečit svou rodinu a orientovat se v problematice peněz a cen.

Větší důraz je kladen na dopravní výchovu, kdy důvodem je nárůst úrazů dětí a žáků v silničním a železniční dopravě, na ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (neinformovanost obyvatelstva o chování při mimořádných událostech např. záplavy, požáry apod.), na obranu vlasti (větší informovanost ohledně povinnosti občanů týkající se obrany vlasti), na korupci a boj proti korupci, na sexuální a rodinnou výchovu    (ve vztahu ke zdravému životnímu stylu, ochraně zdraví a pozitivními životními cíli).

     Zaměřujeme se i etickou výchovu, v nižších ročnících působíme na vlastnosti žáků a ve vyšších ročnících se pomocí empatie dostáváme pod povrch k jádru úcty, pokory, spravedlnosti a prosociálního chování. Celý proces na naší škole je doprovázen znalostmi emoční inteligence. Etická výchova může žáky vést zejména k ohleduplnosti, toleranci, ochotě pomáhat, k překonávání morální slepoty, k zodpovědnosti za své chování.

 

     Základním pravidlem práce s dětmi v naší škole je respektování jejich individuálních potřeb daných charakterem jejich postižení. Snažíme se, aby práce ve škole byla pestrá obsahem i formou, aby děti chodily do školy rády a naučily se zde vše potřebné pro svůj další život.

Pro žáky jsou připravovány akce, při nichž děti získávají nové pohybové dovednosti, ale i příležitostí, jak si ověřit řadu získaných poznatků v praxi, jak se naučit žít v kolektivu nejen svých spolužáků, ale i ostatních žáků            a učitelů školy.

V praxi se osvědčilo i projektové vyučování (viz „další aktivity školy“),  tato forma vyučování je sice velmi náročná na přípravu vyučujících (naši žáci nejsou schopni tak samostatné práce jako žáci běžných základních škol), ale tato forma výuky žáky velmi baví, učí je pracovat se zdroji informací a výsledky své práce prezentovat před ostatními žáky školy.

   Žáci mají možnost se prezentovat účastí v různých sportovních soutěžích a veřejných vystoupeních (viz „další aktivity školy“).

Potřebným oživením výuky je i řada návštěv divadelních představení, výstav, besed a exkurzí                      (viz „další aktivity školy“)

Cílem celého vzdělávacího procesu je vybavit žáka potřebnými znalostmi a dovednostmi nezbytnými  pro úspěšné zapojení do života. Chceme, aby absolvent naší školy doceňoval význam dalšího vzdělávání, uměl se chovat ve společnosti a soucítil s těmi, kdo potřebují jeho pomoc.

Naším cílem je společnosti prospěšný a v osobním životě spokojený člověk.

 

 

Základní škola speciální je pro všechny své žáky bezpečným prostředím s klidnou, přátelskou                         a vstřícnou atmosférou, ve kterém jsou důsledně respektovány vývojové a osobnostní zvláštnosti vyplývající z jejich handicapu. V průběhu vzdělávání jsou zohledňovány individuální speciální potřeby a možnosti žáků          a uplatňovány speciálně pedagogické metody, postupy, prostředky a formy práce, žákům je poskytována nejvyšší míra podpůrných opatření.

V základní škole speciální je vyučováno podle Školní vzdělávací programu HRAVÁ ŠKOLA zpracovaného podle RVP ZŠS  (I.díl vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením,

II. díl vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami).

Práci se žáky učitelům velmi usnadňuje přítomnost asistentů pedagoga, díky jejich pomoci se mohou tito žáci aktivněji zapojit do společné práce ve třídě a při individuálním vedení se rychleji rozvíjí jejich schopnosti.

Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením je propojené se skutečným životem a je zaměřeno především na praktické činnosti a dovednosti vedoucí k osvojení sebe obslužných činností, základních pracovních dovedností a návyků, objevování a získávání nových poznatků a zkušeností, které mají pro žáky praktický význam a umožňují jim orientaci v okolním světě.

Cílem výchovy a vzdělávání je dovést každého žáka k tomu, aby - v rámci svých osobních předpokladů – dosáhl maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a zapojil se do života společnosti včetně výkonu jednoduchých pracovních činností v rámci podporovaného zaměstnání.

  

          Díky Nadaci Telefónika a programu Think Big byly zakoupeny tablety iPad a těmto dětem bylo umožněno svět objevovat pomocí moderní technologie a užít si radosti z nových podnětů.

 

        PC a  další tablety byly nakoupeny z EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dodané v bezpečnostní a uzamykatelné dobíjecí skříni s možností automatické syncronizace tabletů, s přístupovým Wi-Fi AP a propojením do internetu i v místech, kde doposud není WiFi síť instalovaná. Výhodou je jednoduchost obsluhy, robustní a kvalitní provedení, automatické hlídání teploty uvnitř dobíjecí centrály s integrovaným chlazením.

Máme i centrální správu  pro učitele tak, že mohou snadno vidět, co který žák zrovna dělá a zda se plně věnuje výuce.

 

 Škola po celý rok pracovala na základě ročního plánu s uvedením konkrétních termínů konání pedagogických rad, třídních schůzek, regionálních akcí. Přesnější iniciativy a aktuality byly zpracovány do měsíčních plánů práce školy. Součástí ročního plánu byl plán mimoškolní a zájmové činnosti. Jako doplněk plánu byl v platnosti program prevence sociálně patologických jevů, traumatologický plán a plán práce školní družiny a výchovného poradce.

 

Do plánu školy a do náplně práce výchovného poradce byly zpracovány nové úkoly z oblasti výchovy k volbě povolání. Se začátkem nového školního roku byly novelizovány účetní směrnice a vnitřní řády.

 

 Přehled oborů vzdělávání

 

Učební plány:

 

Ve školním roce 2015/16 se vyučovalo podle :

vzdělávací program

č.j.MŠMT

školní rok 2015/2016

v ročnících

počet žáků

TVOŘIVÁ ŠKOLA“, ŠVP je zpracován podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP

 

1.

0

2.

9

3.

4

4.

9

5.

9

6.

11

7.

12

8.

18

9.

10

HRAVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZŠS  I.díl vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením

 

 

2.3,.5.,8.,.9. 10.roč.

15

HRAVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZŠS  II. díl vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

 

2.,3., 4., 5.,6.,7.,10. roč.

12

           

 

 

 

Zájmové útvary

 

    Škola žákům nabízí velké množství zájmových útvarů, jenž jsou variabilnější a  mohou se  přizpůsobit požadavkům žáků i rodičů.   Zájmové útvary jsou pro žáky zcela zdarma, na jejich činnost částečně přispívá Město Louny.                           

     Některé zájmové útvary pro velký zájem žáků zůstaly zachovány z předchozího školního roku, především ty, které byly zaměřeny na kreativní tvorbu.

   Cílem zájmových kroužků je snaha naučit děti naší školy vyplnit pozitivně volný čas aktivním zapojením do některého z  nabízených druhů činností, rozvíjet dovednosti a schopnosti dětí.     Smysluplné naplnění volného času pokládáme za základní prvek v oblasti prevence trestné činnosti                   a problematiky návykových látek. Podařilo se uspořádat i několik aktivit za spolupráce Občanského spolku KOSTIČKY a Sportovního klubu Ohře.

 

 

 

Název kroužku

počet členů

Vedoucí

kroužku

1.

Cesta ke zdraví

11

Mgr. Radimská

2.

Pohybem k radosti

9

Mgr. Týcová

3.

Italština hravě

10

Mgr. Cupalová

4.

Kreativní kroužek

10

Ilona Raisová

5.

Kroužek dovedných rukou

10

D. Škroudová

6.

Lidová tvořivost – šikovné ruce

10

Mgr. Elbelová

7.

Německy hravě

10

Mgr. Csollárová

8.

Notička

11

Mgr. Zelinková

9.

Sportovní kroužek

12

PhDr. Pešek

10.

Sportovní přípravka - Lvíčata

11

Mgr. Nováková

11.

Šití oděvů

10

M. Dvořáková

12.

Tanečně pohybový kroužek

10

Žaneta Csollárová

13.

Taneční

10

Mgr. Vaňková

14.

Tvořeníčko

12

Mgr. Jahnová

15.

Tvořivé ruce

11

Mgr. Přibíková

16.

Výtvarná dílna - DUHA

10

Mgr. Nováková

 

 

 

Práce školní družiny

    Školní družina zabezpečuje výchovně vzdělávací působení žákům základní školy praktické a základní školy speciální před a po skončení vyučování. Poskytuje odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti. Ve školním roce 2015/2016 byly naplněny 2 oddělení družiny.

Cílem výchovného působení ve školní družině je především osamostatňování dle věku a schopností dítěte (sebe obslužná činnost) a vedení dětí k dobrým mezilidským vztahům (úcta k dospělým, citlivý vztah k vrstevníkům).

Tyto cíle jsou plněny výchovnými formami:

- odpočinková činnost – dětem je dána možnost zklidnit se

- rekreační činnost – dětem je umožněna sportovní činnost (vycházky, pohyb na dvoře, sezónní pobyt                  v přírodě)

- zájmová činnost – děti mají možnost navštěvovat zájmové kroužky (výtvarný, sportovní)

Práce školní družiny se zaměřuje na rozvíjení hudebně pohybových dovedností a na výtvarné činnosti.               Při všech činnostech je dodržována zásada individuálního přístupu, respektuje se zájem a schopnosti dítěte. 

Náměty pro činnost odpočinkovou, rekreační, zájmovou, pracovní, byly tematicky rozděleny, práce, ať již aktivní, nebo odpočinková, se dětem líbila, i když ne vždy dosahovaly požadovaných výsledků. Během školního roku proběhlo několik celo družinových akcí, na které se děti těšily a zúčastnily se jich většinou v plném počtu. Aktivně se též zapojovaly do školních i mimoškolních akcí.

V letošním školním roce jsme se také více zapojili do spolupráce s Městskou knihovnou, kterou jsme navštěvovali za účelem půjčování knížek a zlepšení orientace v knihovně. Pracovnice knihovny pro nás též připravily několik knihovnických lekcí, které se dětem moc líbily a aktivně se zapojovaly.

     

C)     Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy:

 

 1) Počty pracovníků:

 

 

fyzické osoby celkem

z toho ženy

přepočtení na plně zam.

zaměstnanci celkem

26

24

                24                               

interní pedagogičtí pracovníci ZŠ praktické

14

12

14,01

interní nepedagogičtí pracovníci ZŠ praktické

3

2

3,00

interní pedagogičtí pracovníci ZŠ speciální

7

7

6,04

interní nepedagogičtí pracovníci ZŠ speciální

1

1

1,00

vychovatelka ŠD

2

2

1,9

asistent pedagoga

5

5

3,75

THP

4

3

4,0

 

 

    

 

Údaje o pracovnících školy

 

Pedagogičtí pracovníci :  

 

Školní rok 2015/2016

počet fyzických

osob

přepočtené úvazky

Interní pracovníci

22

21

 

 

Pozn. Počet pedagogických pracovníků je vyšší, protože se jako pedagogický pracovník uvádí také asistent pedagoga

 

 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016 :

 

 

Pedag. prac.

 

Pracovní zařazení,

 funkce

Úvazek

Kvalifikace, obor,

aprobace

Roky ped. praxe

1

Ředitelka školy

1,0

VŠ-učitelství + spec. ped. + managemet + vých. porad. a studium FF - Trendy vých. poradenství

37

2

Zástupce ředitel.

1,0

VŠ  se speciální pedagogikou

23

3

Učitelka

1,0

VŠ se speciální pedagogikou

41

4

Učitelka        

1,0

VŠ-učitelství + studium speciální pedagogiky.

32

5

Učitelka        

1,0

VŠ se speciální pedagogikou

22

6

Učitelka        

1,0

VŠ se speciální pedagogikou

23

7

Učitelka        

1,0

VŠ se speciální pedagogikou

26

8

Učitel

1,0

FF pedagog. + výchovné poradenství

26

9

Učitelka

1,0

VŠ se spec. pedagogikou

7

10

Učitelka

1,0

VŠ se speciální pedagogikou

33

11

Učitelka

1,0

VŠ – vychovatelství se spec. pedagogikou a

doplňující studium učitelství

15

12

Učitelka

1,0

VŠ se spec. pedagogikou, výchovné poradenství

39

13

Učitelka

1,0

VŠ-učitelství + studium speciální pedagogiky

28

14

Učitelka

1,0

VŠ se speciální pedagogikou

31

15

Učitelka

0,5

VŠ -učitelství + studium speciální pedagogiky.

37

16

Vychovatelka

0,9

SŠ, SpgŠ

32

17

Vychovatelka 

0,9

SŠ, SpgŠ-vych.

31

18

Asistent pedagoga

0,75

SŠ pedagogická

11

19

Asistent pedagoga

0,75

SŠ, nepedagog, kurz as.ped.

4

20

Asistent pedagoga

0,75

SŠ pedagogická

25

21

Asistent pedagoga

0,75

SŠ, nepedagog, kurz as.ped.

5       

22

Asistent pedagoga

0,75

VŠ neped. směru a dokončení stud. pedagogiky

1      

 

 

 

 

 

 

    

    Celkově lze kvalifikovanost hodnotit velmi dobře. Učitelé se smlouvou na dobu neurčitou mají VŠ se speciální pedagogikou, případně další specializaci. Asistentky pedagoga mají střední pedagogickou školu, případně ukončený 120 hodinový  kurz pro asistenty pedagoga, jedna asistentka absolvovala vysokou školu nepedagogického směru a současně dokončila studium na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem..

 

Na škole je poměrně stabilizovaný pedagogický sbor, zastoupeno je šest věkových kategorií, početně převažuje skupina ped. pracovníků. 45 až 55 let.

 

Věková struktura pedagogických pracovníků: 

 

Kategorie   do 35 let:            3

                 od 35do 45 let :      5         

                 od 45do 55 let:       9               

                 od 56 do 60 let:      4         

    Průměrný věk pedagog. pracovníků: 46,3, ve třídách ZŠ speciální je průměrný věk pedagog. pracovníků 39,6.

 

 

Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání pedagogických pracovníků :

Školní rok

2015/2016

 

 

Požadované vzdělání

učitelé

93%

 

vychovatelé

100 %

 

asistent pedagoga

100 %

 

Nepedagogičtí pracovníci :

 

Školní rok 2015/2016

počet fyzických

osob

přepočtené úvazky

Interní pracovníci

4

4,00

Externí pracovníci

0

0

 

2) Analýza kvalifikovanosti podle jednotlivých škol:

 

druh zařízení

fyzické osoby

kvalifikovaní

nekvalifikovaní

dálkově studující

ZŠ praktická

13

11

1

1

ZŠ speciální

6

6

0

0

Školní družina

2

2

0

0

 

Při zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škola využívá především nabídky Národního institutu dalšího vzdělávání, pracoviště Ústí nad Labem. Osvědčenou formou vzdělávání je využití vzdělávacích programů, které se uskutečňují přímo ve škole, za výborné spolupráce EdA,o.s.Ústí nad Labem, FF UK Praha.

                                                                                                                                                

D)     Údaje o zápisu a přijímacím řízení

 

    Ve školním roce 2015/2016 do I. ročníku se v termínu zápisu k povinné školní docházce nepřihlásil ani jeden žák, ale vzhledem k těžkému zdravotnímu postižení byli v září přijati 2 žáci do ZŠ speciální.

    Během školního roku na základě doporučení SPC a dalších odborníků (např.: psychiatra, neurologa, klinického psychologa) ze základní školy přestoupilo 13 žáků a v průběhu školního roku jak vyplývá z následující tabulky, žáci přicházejí a odcházejí, jde o migraci rodičů. Jeden neúspěšný žák s diagnostikovaným LMP učební látku díky speciální péči a podpůrným opatřením dohnal a byl opět po rediagnostice vrácen na běžnou základní školu.


 

 

 

Stavy žáků a změny během šk. roku 2015/16

 

 

            Počáteční stav

 

 

   Konečný stav

 

 

 

třídy

celkem

chlapců

dívek

celkem

chlapců

dívek

Přírůstek

Úbytek

I. SP

6

3

3

9

4

5

3

0

II. SP

7

6

1

7

6

1

0

0

 III. SP

7

6

1

7

6

1

0

0

 IV. R

7

2

5

8

3

5

1

0

I.

9

6

3

13

10

3

7

3

IV.

10

8

2

12

9

3

4

2

V.

12

3

9

15

4

11

3

0

VI.

11

6

5

12

6

6

1

0

VII.

11

7

4

13

8

5

4

2

VIII.

15

10

5

15

11

4

1

1

IX.

14

7

7

13

7

6

0

1

celkem

109

64

45

124

74

50

24

9

z toho ZŠ Praktická

82

47

35

93

55

38

20

9

 

E)   Údaje o výsledcích vzdělávání

 

Základní škola praktická

 

Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2015/2016

 

 

II.

Iv.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

celkem

I. pololetí

 

 

prospělo s vyznamenáním

3

5

7

3

2

6

2

28

prospělo

5

4

6

7

9

9

12

52

neprospělo

0

0

0

1

0

0

0

1

nehodnoceno

0

0

0

0

0

0

0

0

2. stupeň z chování

0

0

0

2

0

1

1

4

3. stupeň z chování

0

0

2

0

1

0

1

4

II. pololetí

 

 

 

II.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

celkem

prospělo s vyznamenáním

6

2

5

3

2

3

3

24

prospělo

6

8

9

9

10

12

10

64

neprospělo

1

2

1

0

1

0

0

5

nehodnoceno

0

0

0

0

0

0

0

0

2. stupeň z chování

2

1

1

4

1

0

3

12

3. stupeň z chování

0

4

2

0

2

0

1

9

Tabulka zameškaných hodin žáků

 

 

II.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

 

celkem

 

 

I. pololetí

Počet omluvených hodin

 

582

857

1157

992

1387

2288

2871

 

10134

Na jednoho žáka připadá

67,3

90,2

89

90,18

115,58

152,53

205,07

 

115,69

Počet neomluvených hodin

12

0

135

13

72

24

107

 

363

Na jednoho žáka

připadá

0,66

0

10,38

1,18

6

1,60

7,64

 

3,92

 

 

II.pololetí

Počet omluvených hodin

 

851

1532

1633

1343

2104

3953

2843

 

14259

Na jednoho žáka připadá

77,36

127,7

108,87

111,92

150,28

272,62

210,59

 

151,33

Počet neomluvených hodin

127

51

827

35

634

61

786

 

2521

Na jednoho žáka připadá

11,55

4,3

55,13

2,92

45,28

4,20

58,22

 

25,94

 

 

Za školní rok

Počet omluvených hodin

 

1423

2389

2790

2335

3491

6241

5714

 

24383

Na jednoho žáka připadá

144,66

217,9

186

194,58

249,35

430,41

423,25

 

263,73

Počet neomluvených hodin

139

51

962

48

706

85

893

 

2884

Na jednoho žáka připadá

12,21

4,3

64,13

4

50,42

5,86

66,14

 

29,58

                           

 

        Dodatkem jsou uvedeny rozdělené omluvené a neomluvené hodiny v prvním a druhém pololetí. Údaj o neomluvených hodinách pokládám za velice důležitý, monitorující a dokazující závažnost problematiky záškoláctví.

     Při zameškaných hodinách je okamžitě využíváno Zákona č. 422/2003 o sociální potřebnosti a metodického pokynu MŠMT k jednotlivému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování                      a školského zákona, který jasně definuje povinnosti zákonných zástupců.

 

      Je skutečností, že do celkového počtu zameškaných hodin se významně promítají absence některých jednotlivců, které celkový výsledek zásadně ovlivňují a zkreslují. Záškoláctví sourozenců N. bylo opakovaně řešeno s matkou, která nezajišťovala pravidelnou školní docházku dětí do školy jako důvod uváděla finanční situaci rodiny, která nemá na dopravu. Společně s Magistrátem města Teplice odborem sociálních věcí a zdravotnictví – oddělení soc.- právní ochrany, Oddělením sociálně právní ochrany dětí Louny a neziskovou organizací Romano Jasnica jsme se snažili preventivně působit během celého školního roku na žáky a jejich zákonné zástupce. Veškerá činnost se minula účinkem a sourozenci na vyučování se dostavovali sporadicky, případ byl řešen Okresním soudem v Lounech.

 

Základní škola speciální

V základní škole speciální bylo vzděláváno v prvním pololetí 27 a ve druhém pololetí 31 žáků podle vzdělávacích plánů sestavených ve spolupráci se  SPC v Žatci a Speciálně pedagogickým centrem v Měchoupech.

Žáci základní školy speciální jsou hodnoceni formou širšího slovního hodnocení, které podrobně zhodnotí výkonnost každého žáka v jednotlivých předmětech.

 

                Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2015/2016 ZŠ speciální

 

 

I.SP

II.SP

III.SP

IV.R

celkem

 

I. pololetí

 

 

 

 

 

Prospělo

2

3

6

7

18

Prospělo s vyznamenáním

2

4

1

0

7

Nebyli hodnoceni

0

0

0

0

0

Neprospělo

2

0

0

0

2

2. stupeň z chování

0

0

0

0

0

3. stupeň z chování

0

0

0

0

0

 

II. pololetí

 

 

 

 

 

Prospělo

5

3

5

8

21

Prospělo s vyznamenáním

2

4

2

0

8

Nebyli hodnoceni

0

0

0

0

0

Neprospělo

2

0

0

0

2

2. stupeň z chování

0

0

0

0

0

3. stupeň z chování

0

0

0

0

0

 

Zameškané hodiny  I. pol.

415

737

294

685

2131

Zameškané hodiny II. pol.

820

946

384

775

2925

Počet

omluvených hodin celkem

1235

1683

678

1460

5056

Omluvených hodin

na 1 žáka za celý školní rok

171,6

240,43

96,85

182,50

172,84

Počet neomluvených

hodin

0

0

0

0

0

Neomluvených hodin na 1 žáka

0

0

0

0

0

 

Základní transformací na naší škole je individuální přístup k žákovi. Hodnocení jeho výsledků není dáno srovnáváním s výsledky jeho vrstevníků, ale zlepšením, kterého za dané období dosáhl. Formou tomu nejlépe odpovídá slovní hodnocení.

Při výuce v letošním školním roce byly využívány IPady, se způsoby jejich použití se učitelé především speciálních tříd proškolili na několika denním školení o využití i přípravě vzdělávacích programů.

 

     Podmínkou úspěšnosti je odborně diagnostická činnost pedagogů ve směru důkladného poznávání žáka, jeho schopností, psychických možností i individuálních zvláštností.

       Nedílnou součástí je odstraňování závažných osobních nedostatků způsobených různými negativními vlivy včetně málo podnětného sociokulturního prostředí. Úspěšné zvládnutí těchto postupů vyžaduje odbornou speciálně pedagogickou kvalifikaci učitelů, tuto oblast školy se snažíme měnit. Důležité je žáky kladně motivovat úspěchem ve škole, pochvalou a vytvářet pozitivní přístup k životu.

  Zaměřili jsme se na aktivní využívání přestávek zřízením kluboven v  nichž žáci mohou hrát deskové hry, stolní fotbal, počítačové hry a sledovat video.

 

        Naše škola již několik let je zapojena  do Mezinárodní programu EKOŠKOLA - vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Naším posláním je vzdělávat děti, které takovou společnost budou vytvářet.

Žáci se snažili o šetrnější provoz školy a snížit ekologický dopad svého jednání na životní prostředí. Ve spolupráci s učiteli, vedením školy hledali úspory energie a vody, snažili se o snižování množství odpadů a jejich třídění a také o zlepšení prostředí školy a jejího okolí. Společně usilovali o získání mezinárodního titulu Ekoškola.

     Pokračovali jsme v projektu Ekoškoly - analýze ekologického stavu školy. Žáci opětovně prohlédli školu „od sklepa po půdu“a na základě svých zjištění navrhli plán činností, který vede k jeho zlepšení. Na škole se žáci zaměřili i na školní zahradu a odhalili, že jim „dešťovka“ může pomoci významně snížit spotřebu vody.

Snažili jsme se, aby děti považovaly les za bezpečné a zajímavé místo, které je plné podnětů a které můžou zkoumat všemi smysly. Poznávali tak na vlastní kůži stromy, byliny, houby, živočichy našeho nejrozšířenějšího ekosystému a jejich vzájemnou propojenost. Ze svých zkušeností pak  vyhodnotili, co je dobré pro les dělat. Velmi zdařilý byl projekt „Příroda pomáhá a my pomáháme přírodě“, jenž se opětovně uskutečnil v lese u Žerotína. Nadále se snažíme o třídění odpadu vznikajícího při běžném provozu a již se nám podařilo z projektu pořídit vhodné nádoby. Dříve jsme situaci řešili pomocí různých krabic, které si žáci kreativně upravili.

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výzva OP VK „ Výzva č. 57“   /realizována   od 1.9. do 31.12. 2015/

Celková výše finanční podpory: 245 957,- Kč

Díky našemu ŠVP, který se mimo jiné zaměřuje za posilování pracovních dovedností jsme využili možnosti zapojit se do projektu OP VK  „Výzva č.57“. Podpořili jsme rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy a v návaznosti dále rozvíjíme technické dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Díky této dotaci jsme dovybavili školní dílny novými moderními nástroji i nářadím.

 

Žáci během projektu měli možnost se podílet na výběru vhodných materiálů, celkové finalizaci a výsledném designu. V rámci projektu se seznámili s dalšími možnými technologiemi, s novým nářadím. Bylo využito také mezipředmětových vztahů a možnosti diskutovat nad dalším využitím výrobku v

praxi. Díky rozdělení rolí ve skupině a vedení učitele, dovedli svůj výrobek v den projektu k finalizaci a mohli tak zhodnotit celý projekt. Velmi přínosné bylo žáky zapojit do realizace a diskuzi o dalším využití výrobku. Většina žáků volilo předání výrobků/ pomůcek těžce postiženým žákům nebo do tříd 1. stupně. Dalším kladným bodem projektu byla komunikace mezi pedagogy. Vzájemná spolupráce a organizace projektového dne přinesla nové poznatky, inspiraci a volbu nových metod práce. Pro další podporu rozvoje technických dovedností škola určitě bude pokračovat v modernizaci vybavení, vyhledávání nových námětů a nástrojů. Předpokládáme, že tato podpora bude motivovat žáky k většímu zájmu o pracovní činnosti, o budoucí profese, kde se budou moci dále seberealizovat.

 

 

F)  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

 

Činnost výchovného poradce

Činnost výchovného poradce zahrnuje tyto oblasti:

- oblast kariérového poradenství

- metodická pomoc pedagogům v oblasti kariérového poradenství

- řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků

- koordinace spolupráce s orgány státní správy a samosprávy

- integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků se zdravotním postižením

 

    Přehled výchovných problémů řešených se žáky ve školním roce 2015/2016

 

 

 

 

 

Pohovor s rodiči

Výchovná komise školy

Podnět pro přestupkovou komisi města

Neomluvená absence

31

36

4

Soustavné zapomínání pomůcek

3

0

0

Šikana

2

0

0

Vulgární chování

4

0

0

Agresivní chování

3

4

0

Krádež

2

1

0

Podvodné jednání

1

0

0

Jiné

3

0

0

Celkem

49

41

4

 

 

Péče o problémové žáky

 

      Problémové chování některých žáků (hrubé, vulgární chování, závažné a opakované

porušování školního řádu, šikana, záškoláctví apod.) jsme řešili na několika úrovních:

-          pohovor se žáky, pohovor se zákonnými zástupci žáka, s vedením školy (vých. poradce,

metodik primární prevence, ředitelka nebo zástupkyně ředitelky, TU, jiní pedagogové) celkem 18krát,

-          výchovná komise za přítomnosti kurátora pro mládež celkem 6 krát.

Osm žáků mělo zaveden záznamový sešit, do kterého každý den třídní učitel zapisoval průběh jednání problémového žáka, aby rodiče byli včas informováni o jeho chování. Tento způsob se velice osvědčil.

 

     Zde musím podotknout velmi dobrou spolupráci s kurátory pro děti a mládež panem Iblem a paní Střelcovou, kteří aktivně s  našimi žáky pracují. Pravidelně zvou žáky s rodiči na sociální odbor k projednání problémového chování, případně je navštíví v místě bydliště.

 

Neomluvená absence

 

        Dlouhodobým cílem školy je minimalizace záškoláctví. Pedagogové bedlivě sledují docházku všech žáků a v případě pochyb o docházce žáka kontaktují rodiče výzvou k návštěvě školy, snaží se o domluvu a upozornění případných následků absence žáka. Pokud dochází k dalšímu nárůstu neomluvené absence, škola opakovaně vyzývá rodiče, případně zašle podnět k zahájení řešení o zanedbání povinné školní docházky, které dále řeší MěÚ Louny, případně PČR. Bohužel někdy rodina nereaguje a se školou nespolupracuje, o to je případná náprava zkomplikovaná. Pokud rodina spolupracuje, škola zavádí žákovi docházkový sešit, kde po pomluvě s rodiči je kontrolována denní docházka do školy. Někdy se stává, že absence žáka má jiný důvod. Sociální poměry těchto rodin jsou velmi slabé, jsou to žáci z vícečetných rodin, žáci dojíždějící. V tomto případě se snažíme s rodinou úzce spolupracovat, společně s OSPODem, neziskovými organizacemi a kurátory hledáme cesty, jak těmto rodinám co nejefektivněji pomoci. Každopádně naše snaha vede k nápravě docházky žáků do školy.

     U I. stupně se nejedná o klasické záškoláctví dítěte, ale lajdáctví a neschopnost rodičů plnit ze zákona svou povinnost ve smyslu řádného omlouvání absence.

Bohužel se množí případy různé kyberšikany. Přestože se jedná o toto chování mimo školu, opakovaně byli žáci znovu důrazně proškoleni. Také rodiče byli na třídních schůzkách upozorněni na tyto negativní jevy a potřebu důslednější kontroly trávení volného času jejich dětí.

    Ve škole máme jednu velmi problematickou rodinu s 10 dětmi, z níž do školy dochází 4 děvčata, která mají velké množství zameškaných hodin a to většinu údajně z finančních důvodů. Matka tvrdí, že nemají peníze na autobus. Případ řeší OSPOD Teplice i Louny, Policie ČR i soud. Rodině se snaží pomoci s nevelkým výsledkem i neziskové organizace.

 

 

Profesní zaměření – volba povolání

 

   Profesní zaměření se uskutečňuje převážně v rámci předmětu Občanská a Globální výchova. Ve škole je umístěna informační nástěnka pro žáky 9. tříd, na které žáci najdou termíny, způsob vyplňování přihlášky, přijímací řízení, nabídky oborů SŠ, dny otevřených dveří, návštěva veletrhu vzdělávání, exkurze na SŠ, účast vybraných žáků v praktické soutěži na Obchodní akademii a Střední odborné škole generála Františka Fajtla, Louny.

 Výchovný poradce velmi úzce spolupracuje s třídními učiteli, metodikem prevence, SPC Měcholupy, Žatec        a Teplice, s vedením školy.

 

V oblasti kariérového poradenství poskytoval výchovný poradce žákům 9. a 8. ročníku a jejich rodičům individuální i skupinové konzultace.

Žáci 8. a 9. ročníků navštívili střední odborné školy při Dnech otevřených dveří.  Žáci obou ročníků byli také na skupinové konzultaci v Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání Úřadu práce v Lounech. Také navštívili Burzu práce, kde jednotlivé firmy nabízejí pracovní příležitosti, což bylo přínosné i pro rodinné příslušníky našich žáků.

Do školy byli pozvání zástupci některých odborných učilišť a středních škol, také byly zprostředkovány exkurze žáků do vybraných škol.

Výchovný poradce poskytoval metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům při začlenění tématu Výchovy k volbě povolání do tematických plánů.

Výchovný poradce se dále podílel na řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků, spolupracoval s OSPOD, Policií ČR. S třídními učiteli řešil jednotlivé výchovné a výukové problémy žáků, poskytoval konzultace jejich rodičům.

Výchovný poradce se pravidelně zúčastňoval aktivů výchovných poradců pořádaných Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústeckého kraje v Lounech a Úřadem práce kde byly představeny jednotlivé střední školy našeho kraje a zároveň možnost zaměstnání v průmyslové zóně Triangl.

 

Volba povolání

Vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání je součástí vzdělávacích programů, žáci byli vedeni k promyšlené volbě učebního oboru. Během výuky procházeli žáci modely v různých časových dotacích. Vědomosti a dovednosti si žáci doplňovali i prostřednictvím předmětů ČJ, OV, GV, PV.

Žákům je umožněno se připravovat na důležité rozhodnutí a přiblížit jim svět práce prostřednictvím modulů:

              1. sebepoznávání, 2. rozhodování, 3. akční plánování, 4. možnosti absolventa základní školy, 5. informační základna pro volbu povolání, 6. orientace v důležitých profesních informacích, 7. rovnost příležitostí na trhu práce, 8. adaptace na životní změny, 9. svět práce a dospělosti.

Vedení školy chce i nadále věnovat pozornost volbě povolání a poskytovat dostatečný prostor pro jeho realizaci ve výuce, a to i s ohledem na situaci v regionu a podmínkách, ve kterých žáci vyrůstají.

Všichni žáci vycházející z 9. třídy a si podali přihlášky ke studiu na střední škole a všichni na vybrané obory byli přijati.

Podrobný přehled viz tabulka. Rodiče dvou žáků, kteří vycházejí z 8. třídy, podali žádost vedení školy, aby jejich děti mohly navštěvovat naši školu desátým rokem a měly tak ukončen devátý ročník. Pedagogická rada doporučila těmto žákům prodloužení školní docházky.

 

            Vycházející žáci se před podáním přihlášky na střední školu zúčastnili akcí, které směřovaly k efektivní volbě jejich povolání. Jedná se o tyto akce:

 

- seminář na Úřadu práce v Lounech „Volba povolání“

- návštěva výstavy „VZDĚLÁVÁNÍ 2016“ na OA a SOŠ generála Fr. Fajtla, Louny

- Burza práce pořádána ÚP v kulturním sále Zastávka

- návštěva výše jmenované školy v rámci dne otevřených dveří

- individuální práce výchovného poradce s jednotlivými vycházejícími žáky.

 

Vysoká četnost podaných přihlášek ke studiu na středních školách svědčí o tom, že tato práce byla efektivní.

 

Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách ve školním roce 2015/2016:

 

 

jméno žáka

 

 

učební obor

 

střední škola

 

Žákyně  B.G.

 

 

 

Aranžér

66-52-H/01

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny

 

Žák  J.J.

 

 

 

Zedník

36-67-H/01

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny

 

Žák  J.K.

 

 

 

Instalatér

36-52-H/01

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny

 

Žák  D.P.

 

 

 

Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny

 

Žák   T.P.

 

 

 

Zednické práce

36-67-E/01

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny

 

Žák   M.P.

 

 

 

Zednické práce

36-67-E/01

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny

 

Žák  J.R.

 

 

 

Zedník

36-67-H/01

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny

 

Žák  J.V.

 

 

 

Zedník

36-67-H/01

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny

 

Žákyně  H.G.

 

 

 

Aranžér

66-52-H/01

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny

 

Žákyně  M.B.

 

Prodavač

66-51-H/01

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most

Žákyně  A.B.

 

Kuchař - číšník

66-51-H/01

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most

Žákyně  K.P.

 

Prodavač

66-51-H/01

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most

Žák   A.Ž.

 

Prodavačské práce

66-51-E/01

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most

Žákyně   M.J.

 

Prodavačské práce

66-51-E/01

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most

 

Žákyně  M.K.

 

Kuchařské práce

66-51-E/01

Střední škola Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, 412 01 Litoměřice

 

 

 

  Všichni vycházející žáci projevili o  další vzdělávání zájem zřejmě i proto, že během školního roku se postupně seznamovali s různými učebními obory. I v letošním školním roce nastal problém s odevzdáváním přihlášky a zápisového lístku, za některé zákonné zástupce toto musela dořešit škola.

 

 

I. PŘEHLED VÝCHOVNÝCH PROBLÉMŮ ŘEŠENÝCH S ŽÁKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

 

 

POHOVOR S RODIČI – počet 49    - řešení docházky – 31

                                                           - porušování školního řádu – 18

  (drzé a nevhodné jednání, agresivita ke  spolužákům,  zapomínání  školních   pomůcek, krádeže)

 

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÁ KOMISE        –  počet  41 - zanedbání školní docházky – 36

                                                                                  - agresivní chování a krádež -   5

 

PŘESTUPKOVÁ KOMISE MĚSTA     – počet  4   – zanedbání školní docházky - 4

 

Pro 10 žáků byl výchovným poradcem vypracován individuální výchovný plán (IVP):

 

Součástí IVP jsou mj. pravidelné pohovory 1x týdně výchovného poradce s žáky, kde žáci předkládají ke kontrole žákovské knížky a hodnotí své chování a jednání v uplynulém týdnu.

 

II. PSYCHOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ ŽÁKŮ

 

Během školního roku probíhala pravidelná psychologická vyšetření žáků. Tato vyšetření převážně provádí odborná pracovnice především z  SPC Měcholupy a  SPC Žatec, která stanoví rozsah vzdělávacích a výchovných problémů žáků. Spolupráce v tomto směru probíhá také s jinými odbornými pracovišti (např. PPP Louny, SPC Praha atd.).

 

Na základě  výsledků psychologických vyšetření volí výchovný poradce ve spolupráci s ostatními vyučujícími prostředky a metody práce, které by měly směřovat k nápravě vzdělávacích a výchovných problémů u jednotlivých žáků.

 

 

Činnost školního metodika prevence

 

Celoroční činnost školního metodika je minimalizovat rizikové chování prostřednictvím efektivního systému prevence, fungujícího na základě komplexního působení všech na sebe vzájemně navazujících subjektů a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže.

Rizikové chování zahrnuje rozmanité formy chování, které mají negativní dopady na zdraví, sociální nebo psychologické fungování jedince nebo ohrožují jeho sociální okolí.

     Celoroční práce školního metodika prevence byla úzce spjata s činností celé školy. Během školního roku 2015/2016 byly naplňovány krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle MPP.

    Třídní učitelé zpracovávali plány prevence ve svých třídách dle jednotlivých témat. Tyto plány jsou součástí MPP školy. Začátek školního roku byl věnován i novým učitelům, kteří společně s ostatními byli seznámeni s legislativou, Školním řádem, MPP, Programem proti šikanování, Strategií preventivní práce naší školy, Sankčním řádem, zabezpečením školy. Všichni pedagogové měli možnost tyto dokumenty aktualizovat dle potřeb školy.

     Na škole pracuje Preventivní tým ve složení: výchovný poradce, ŠMP, vedení školy, pedagog. Ten společně vytváří preventivní plán pro daný školní rok, připravuje a zajišťuje preventivní akce a projekty. Dále také společně řeší výchovné problémy a přestupky na škole společně se zákonnými zástupci, kteří jsou písemně vyzváni ke školní návštěvě (pohovor, výchovná komise).

 

  Při opakovaném RCH navazuje spolupráci s OSPODem, popř. PČR, občanským sdružením. Již na začátku roku se společně domluví se všemi pedagogickými pracovníky na měsíčních tématech prevence ve třídách, která se již několik let osvědčila. Na základě této dohody třídní učitelé vypracovávají měsíční plány primární prevence, které se stávají součástí – Minimálního preventivního plánu na daný školní rok. Každý školní rok při společném setkání s žáky vyhlašujeme celoroční projekty školy: „Sbírám, sbíráš, sbíráme“ – soutěž ve sběru pomerančové, citrónové kůry. Za každou třídu se vyhlašuje nejlepší sběrač. Sběr PET víček, taktéž se za každou třídu vyhlašuje nejlepší sběrač. Dalším celoročním plánem školy, který vede k rozvoji fyzické zdatnosti je projekt – „Integrace plavání“, žáci speciálních tříd a žáci z praktických tříd, kteří mají zájem, celoročně navštěvují plavecký výcvik ve spolupráci s Plaveckou školou „Bublina“. Naše škola také aktivně již mnoho let vede žáky ke kladnému postoji k přírodě, ke třídění odpadu a k aktivnímu postoji v péči o své okolí. Vzhledem k tomu, že se každý školní rok zpracovává – „Enviromentální plán školy“ na které navazují dílčí plány jednotlivých tříd. ŠMP vypracuje spolu s ostatními pedagogickými pracovníky aktuální Minimální preventivní program, Program řešení šikany a ostatních SPJ a seznámí ostatní pedagogy, zaměstnance, žáky a jejich rodiče obsahem a cíli. V průběhu roku se všichni pedagogové setkávají každou středu v ranních hodinách na tzv. – „Ranní kávě“ – zde se řeší aktuální úkoly, problémy, připravují projekty. Tato aktivita se stala již pravidlem a je velmi přínosná k rozvíjení a posílení dobrého klima sborovny. Všichni pedagogičtí pracovníci mají včas informace o změnách, novelách, vyhlášek, pokynů a metodických doporučení. Tím jsou součástí dění a uvědomují si svou odpovědnost. Základem preventivní práce se žáky je pravidelná práce ve třídách, proto je velmi důležitá znalost problematiky nejen třídních učitelů, ale všech pedagogických pracovníků. Osvědčili se tematické měsíční plány prevence, kde si třídní učitelé přímo na svoji třídu vypracovávají plány preventivních aktivit. ŠMP tyto plány dále rozpracovává a vyhledává aktivity v rámci celé školy, domlouvá akce s organizacemi již dříve spolupracujícími, nebo vyhledává nové nabídky a snaží se o zahájení spolupráce. Velký prostor se věnuje pravidlům chování a bezpečného pohybu ve škole – třídní pravidla, školní řád, sankční řád, řád odborných učeben, ale i práva a povinnosti žáků i zákonných zástupců.

 

     V minulých letech se osvědčil preventivní program naší školy v hodnocení – „Borců a Hříšníků“. Velmi se nám také osvědčila preventivní rubrika – „Borec – Chodič – parťáci naší školy“. Touto preventivní aktivitou se snažíme žáky motivovat k pravidelné docházce (prevence záškoláctví). Slušné chování, aktivita při výuce, reprezentace školy, plnění pravidel školy, to jsou podklady pro vyhodnocení nejlepších žáků školy. Každý úspěšný žák si vybere drobnou odměnu. Přehled všech „Borců, Hříšníků, Chodičů“ je každé čtvrtletí vyvěšen na preventivní nástěnce. Zákonní zástupci jsou prostřednictvím žákovské knížky informováni o úspěšném popř. méně úspěšném chování svých dětí.

   

     Velmi se snažíme o větší aktivitu a zapojení z řad rodičů, zákonných zástupců či pěstounů do činnosti a aktivit školy. V rámci celoškolních projektů jsou rodiče zváni k účasti, jsme rádi za každého rodiče, který školu navštíví a daří se nám tyto řady rozšiřovat. Naše školní i mimoškolní akce podporují také i příbuzní popř. přátele školy.

 

     Prevence na naší škole vede ke zdravému postoji k životu, ať se týká zájmu o sport, zdravou výživu, zvládání stresu a neúspěchu, předcházení rozvoji rizikového chování, potlačování agrese, plnění pravidel, mít kladný postoj k sobě samému a k ostatním, znát dobře každého žáka a rozvíjet a podpořit jeho zájmy.

 

     V letošním roce se nám podařilo zařadit do svých preventivních výchovných aktivit sepisování individuálních výchovných plánů /IVýP/.  Tyto plány se sepisují při opakovaných a závažnějších přestupcích proti školnímu řádu. Vždy je sepisován s rodiči, popř. zákonnými zástupci, žákem/ žákyní/, výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Třídní učitelé, někdy i OSPOD jsou také informování o dalším postupu a cílech IVýP. Doba trvání je sepisována minimálně na půl roku a s rodinou je domluven společný postup, který povede ke zlepšení chování žáka. Cíl IVýP je sdělen i žákovi a stejně tak i případné sankce v případě neplnění tohoto cíle. Výsledkem první schůzky je domluva všech zúčastněných na úkolech pro dosažení zlepšení chování žáka. Ke kontrole se domluví termín další společné schůzky, kde se zjišťuje, jak je plán naplňován. S možností využít IVýP byli na začátku roku seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci. Preventivní plán vytvořil další strategii a domluvu a strukturu vedení IVýP. V letošním školním roce byl IVýP zaveden 10ti žákům. Proběhlo celkem 42 individuálních pohovorů se ŠMP. Ten se snažil motivovat žáky k lepšímu chování, získat jejich důvěru, pochopení, popřípadě byli poučeni o tom, jaká opatření budou následovat, pokud se chování výrazně nezlepší. Každý žák s IVýP měl zaveden výchovný sešit (notýsek). Všichni pedagogičtí pracovníci zapisovali chování, aktivitu, plnění zadaných úkolů ve všech vyučovacích předmětech. Na konci školního roku 2015/2016 rozhodli třídní učitelé se ŠMP i ostatní pedagogičtí pracovníci o tom, že 9ti žákům bude IVýP pokračovat i v nadcházejícím školním roce 2016/2017. O tomto rozhodnutí budou informováni na individuálním pohovoru také rodičů žáků, kterým je IVýP zaveden.

 

     Bohužel s největší pravděpodobností bude mít IVýP v dalším školním roce více žáků, neboť byla v červnu prokázána šikana žákům ze IV. ročníku. Třem žákům byl navržen 3. stupeň z chování.

     V letošním školním roce bylo předmětem jednání také záškoláctví. Je mnoho žáků, kteří mají zameškáno mnoho vyučovacích hodin. Vzhledem k tomu, že jsou naši žáci s LMP, mají i další zdravotní komplikace, bereme v úvahu častější návštěvy lékaře. Naši žáci mají logopedickou léčbu, jsou tělesně postižení, medikováni, navštěvují neurology, psychiatry, psychology atd. tudíž je logické, že lékaře vyhledávají velmi často.

Nutno podotknout, že se nám bohužel nedaří zlepšit docházku žáků z jedné konkrétní rodiny. Kdy si žáci nemohou plnit povinnou školní docházku, protože je rodiče do školy neposílají. V letošním roce proběhlo v řádech desítek pohovorů a výchovných komisí, na které se rodiče (zákonní zástupci), ve většině případů nedostavili ani neomluvili. Škola vyčerpala všechny dostupné možnosti a snažila se rodinu přimět k tomu, aby své děti do školy posílala. Spolupracovala s OSPODem Teplice, OSPODem Louny, Okresním soudem Louny, PČR, občanským sdružením ROMANO JASNICA. Bohužel se nám nepodařilo ukončit záškoláctví a obávám se, že tento zásadní problém bude pokračovat i v nadcházejícím školním roce 2016/2017.

 

 

Krátkodobé cíle 2015/2016, které byly uskutečněny:

 

-        pravidelná docházka – kde je cílem sledovat docházku žáků a motivovat je k minimální absenci. Pro posílení tohoto sociálně patologického jevu 1 x za čtvrt roku ve třídách vyhodnocujeme  - „BOREC – PARŤÁK NAŠÍ ŠKOLY“ – rubrika se nám osvědčila.

 

-       také 1 x za čtvrt roku vyhodnocujeme projekt školy- „Borci X Hříšníci“. Třídní učitelé zapisují své žáky do této rubriky, podle toho, zda si žáci plní či neplní školní povinnosti a také jak se chovají. Borci získávají drobné odměny.

 

-       pokračovali jsme v měsíčních tématech, se kterými učitelé aktivně pracovali ve třídách

 

-       důležitou součástí bylo předávání zkušeností, vyhodnocovali a naplňovali jsme MPP, všichni znají KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

 

-       posílili jsme práci PREVENTIVNÍHO TÝMU, posílili jsme činnost žákovského parlamentu, vedeme individuální výchovné plány u žáků s kázeňskými prohřešky. Svoláváme pravidelné schůzky (třídní schůzky) s problémovými žáky, s jejich rodiči, zákonnými zástupci či pěstouny.

 

Konkrétní výsledky strategie MPP za školní rok 2015/2016

 

Podařilo se: „Nespecifická primární prevence“

 

-       v měsíci září byl uskutečněn turistický výlet na hrad „Pravdu“,  - speciální třídy, kdy se žáci seznamovali a plnili jednoduché úkoly, které jim znovu připomněli, jak se máme v přírodě chovat

-       žáci i pedagogové hlasovali o mottu na školní rok 20515/206

-       Celoroční projekt – „Hasík“ – nácvik chování za mimořádných situací

-       Festival Tance – „Náš svět“ – kdy žáci speciálních tříd secvičili taneční vystoupení

SONS – setkání členů a přátel, kdy naši žáci vystupovali s vybraným repertoárem písní

-       Ovoce a zelenina do škol – žáci 1. stupně dostávají ovoce a zeleninu

-       Integrace plavání

-       Mikuláši a čerti, kdy pedagogičtí pracovníci rozdávali odměny – Borcům

-       Tonda obal na cestách – celoroční projekt – environmentální výchovy, kdy se žáci zábavnou formou učili správně třídit odpad

-       Vánoční zpívání v knihovně Luna – žáci zazpívali vánoční koledy

-       Řemesla – soutěž zručnosti pro žáky IX. ročníku

-       Florbal cup – oblastní přebor

-       Plavecký kurz

-       Matějská pouť, vybraní borci se zúčastnili výletu

-       Regionální přebor v plavání – Litoměřice

-       MČR ve florbale – Praha

-       Nejrychlejší bruslař – Litoměřice

-       Festival tance v Semilech

-       Sportovní hry přátelství v Chomutově – speciální třídy

-       Malá kopaná – Dlažkovice

-       Den Země – MKL – žáci I. stupně ve skupinách plnili zajímavé úkoly s tématikou na ochranu naší Země

-       Dravci – přehlídka dravých ptáků, žáci viděli dravce a dozvěděli se o nich mnoho užitečných informací

-       Netradiční olympiáda – speciální třídy

-       L. A. čtyřboj – okresní kolo v Žatci

-       Projektový den – Andělský den – žáci vystupovali se svými vystoupeními, soutěžili, plnili zadané úkoly společně se svými rodiči

-       Besip – školní kolo

-       HZS Louny – I. stupeň prohlídka hasičské zbrojnice s profesionálním výkladem a praktickými ukázkami

-       Dětský den se SONS – žáci I. stupně se zúčastnili dětského dne plné her, odměn a soutěží

-       EV projekt EC Dymnivka – „Koho to zajímá“ – speciální třídy

-       ZUŠ Louny – přehlídka malých talentů, výstava k 700. výročí – Karel IV

-       Malá kopaná – Žatec

-       Besip – okresní kolo – Žatec

-       MČR v cyklistice v Račicích

-       Týden řemesel  - skanzen – Březno

-       Celoroční projekt – Vyhodnocování  - „Borců X Hříšníků“, Borců - chodičů, nově vyhodnocování – nejlepšího a nejvšestrannějšího žáka z I. stupně, II. stupně a speciálních tříd

-       Měsíční plány, které zpracovali třídní učitelé dle ročníku i individuálních, rozumových schopností    a potřeb žáků.

Témata:

Září – Říjen – Bezpečně do školy, ze školy i mimo školu

Listopad – Jsme kamarádi

Prosinec – Rodina – škola, čas splněných přání

Leden – Žijeme zdravě

Únor – S počítačem bezpečně

Březen – Učíme se hrát si aneb jak trávit volný čas

Duben – Chování za mimořádných situací

Květen – Moje kolo, koloběžka, in-line

Červen – Hodnotíme-plánujeme

-       Zapojili jsme třídní učitele v intervenční práci ve třídě

-       Zapojili jsme více celý preventivní tým do preventivních činností ve škole

-       Pravidelně se realizovali schůzky s pedagogy, byly vyslyšeny nápady pedagogů k organizování projektů

-       Zřídili jsme místo pro prevenci ve sborovně, kde jsou k zapůjčení či k nahlédnutí náměty k preventivním činnostem

-       V letošním školním roce jsme pokračovali ve  spolupráci s  pedagogicko-psychologickou poradnou Louny, SPC Měcholupy, OSPODem Louny, OSPODem Teplice, HSZ Louny, MKL Louny, SONSem, MD Louny, ZUŠ Louny, EC Dymnivka

 

Specifická primární prevence ve školním roce 2015/2016

-       dokončeno specializační studium ŠMP – UK Praha

-       Beseda realizovaná OSPODem Louny pro žáky 6. – 9. ročníku na tato témata: ( šikana, záškoláctví, trestná činnost, výchovná opatření – ústavní, ochranná výchova, vazba a výkon trestu). Beseda realizována v bloku dvou vyučovacích hodin

-       Beseda realizovaná ŠMP – SpZŠ Louny – pro VI. a VII. ročník s názvem Šikana a její řešení viz. příloha

-       Beseda realizovaná ŠMP – SpZŠ Louny – pro VIII. a IX. ročník s názvem Drogy, rozdělení, nežádoucí účinky viz. příloha

 

Nepodařilo se:

-       Zlepšit aktivní spolupráci s některými rodiči

-       Zefektivnit spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí Louny

-       Eliminovat projevy RCH a navázat spolupráci s rodiči, zákonnými zástupci či pěstouny

 

Co nás čeká: Hlavní cíl pro tvorbu MPP pro další školní rok:

 

-       Pokračovat v projektech školy, vyhodnocovat žáky – „Borce“ – a eliminovat hříšníky a minimální počet

-       Zavést pravidla sborovny

-       Zapojit více školní parlament do činnosti školy

-       Zautomatizovat znalost práv a povinností pro žáky, rodiče, učitele

-       Pokračovat v individuálních výchovných plánech, které jsou určené pro žáky, kteří mají závažné RCH

-       Aktivně motivovat žáky ke zlepšení školní docházky do školy

-       Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, kladným vztahem k pohybovým aktivitám

-       Více spolupracovat s orgánem sociálně právní ochrany dětí Louny

-       Více spolupracovat s PPP Louny

-       Více spolupracovat s PČR, ZHS Louny

-       Více se zaměřit na specifickou primární prevenci

 

     Každý školní rok také při společném setkání s žáky vyhlašujeme celoroční projekty školy: „Sbírám, sbíráš, sbíráme“ – soutěž ve sběru pomerančové, citrónové kůry. Za každou třídu se vyhlašuje nejlepší sběrač. Sběr PET víček, v tomto školním roce se žáci rozhodli, že nasbíraná víčka věnují na akci „FILIP POTŘEBUJE LÉČENÍ“,  tím chtějí podpořit rehabilitační péči jejich imobilního spolužáka. Dalším celoročním plánem školy, který vede k rozvoji fyzické zdatnosti je projekt – „Integrace plavání“, žáci speciálních tříd a žáci z praktických tříd, kteří mají zájem, celoročně navštěvují plavecký výcvik ve spolupráci s Plaveckou školou „Bublina“. Naše škola také aktivně již mnoho let vede žáky ke kladnému postoji k přírodě, ke třídění odpadu a k aktivnímu postoji v péči o své okolí. Vzhledem k tomu, se každý školní rok vypracovává – „Enviromentální plán školy“ na které navazují dílčí plány jednotlivých tříd. Dále vypracuje ŠMP spolu s ostatními pedagogickými pracovníky aktuální Minimální preventivní program, Program řešení šikany a ostatních SPJ a seznámení ostatních pedagogů, zaměstnanců, žáků a jejich rodičů s obsahem a cíli. V průběhu roku se všichni pedagogové setkávají každou středu ráno na tzv. – „Ranní kávě“ – zde se řeší aktuální úkoly, problémy, připravují projekty. Tato aktivita se stala již pravidlem a je velmi přínosná k rozvíjení a posílení dobrého klima sborovny. Všichni pedagogičtí pracovníci mají včas informace o změnách, novelách, vyhlášek, pokynů a metodických doporučení. Tím jsou součástí dění a uvědomují si svou odpovědnost. Základem preventivní práce se žáky je pravidelná práce ve třídách, proto je velmi důležitá znalost problematiky nejen třídních učitelů, ale všech pedagogických pracovníků. Osvědčili se tematické měsíční plány prevence, kde si třídní učitelé přímo na svoji třídu vypracovávají plány preventivních aktivit. ŠMP tyto plány dále rozpracovává a vyhledává aktivity v rámci celé školy, domlouvá akce s organizacemi již dříve spolupracujícími, nebo vyhledává nové nabídky a snaží se o zahájení spolupráce. Velký prostor se věnuje pravidlům chování a bezpečného pohybu ve škole – třídní pravidla, školní řád, sankční řád, řád odborných učeben, ale i práva a povinnosti žáků i zákonných zástupců. V minulých letech se osvědčil preventivní program naší školy v hodnocení – „Borců a Hříšníků“. Velmi se nám také osvědčila preventivní rubrika – „Borec – Chodič – parťáci naší školy“. Touto preventivní aktivitou se snažíme žáky motivovat k pravidelné docházce (prevence záškoláctví). Slušné chování, aktivita při výuce, reprezentace školy, plnění pravidel školy, to jsou podklady pro vyhodnocení nejlepších žáků školy. Každý úspěšný žák si vybere drobnou odměnu. Přehled všech „Borců, Hříšníků, Chodičů je každé čtvrtletí vyvěšen na preventivní nástěnce. Zákonní zástupci jsou prostřednictvím žákovské knížky informováni o úspěšném popř. méně úspěšném chování svých dětí.

Velmi se snažíme o větší aktivitu a zapojení z řad rodičů, zákonných zástupců či pěstounů do činnosti a aktivit školy. V rámci celoškolních projektů jsou rodiče zváni k účasti, jsme rádi za každého rodiče, který školu navštíví a daří se nám tyto řady rozšiřovat. Naše školní i mimoškolní akce podporují také i příbuzní popř. přátele školy. Např. projektový den – „Hurá do ZOO“. Rodiče se svými dětmi měli možnost strávit jednu krásnou sobotu v pražské zoologické zahradě.

Vydařeným projektovým dnem byl opětovně: „Děti, pozor, červená“ – kdy se rodiče aktivně zapojili jak do příprav, tak do realizace projektu. Dalším vydařeným projektovým dnem byla příprava ovocných a zeleninových salátů, ovoce a zeleninu věnovala společnost Laktea, o.p.s. Velmi vydařeným projektovým dnem byl „DEN ANDĚLŮ“, plný soutěží, zábavy, hudby a tance. Žáci celý rok plnili různé školní i mimoškolní aktivity, slušně se chovali a proto získali „chechtáky“ – „body“ za které si koupili sladkosti, oblečení, drobné odměny – ozdobné předměty, kabelky, plyšáky, sportovní potřeby. Akce jenž byla pořádána ve spolupráci „Divadla Vetři“ se zúčastnili rodinní příslušníci žáků i veřejnost jenž s údivem shlédla kulturní vystoupení našich žáků, především tříd speciálních. Všichni účastníci tohoto dne obdrželi keramického andílka pro štěstí, jejž vyrobili žáci prvního stupně. Velmi žádanou mimoškolní aktivitou je sbor s výukou hry na kytaru, který na různé akce připravuje svá vystoupení. Žákům se zvedá sebevědomí a jsou pyšní na své výkony, když slyší slova chvály.

     Prevence na naší škole ke zdravému postoji k životu, ať se týká zájmu o sport, zdravou výživu, zvládání stresu a neúspěchu, předcházení rozvoji rizikového chování, potlačování agrese, plnění pravidel, mít kladný postoj k sobě samému a k ostatním, znát dobře každého žáka a rozvíjet a podpořit jeho zájmy. Často se stává, že žáci mají takovou důvěru v dospělé osoby na naší škole, že se často dovídáme o nepoměrech, nepochopení, nezájmu ze strany těch nejbližších tedy rodiny.  Důkazem pro nás je to, že se jim často odpoledne nechce ani domů. Tyto rodiny bohužel žijí v takovém prostředí, kde se každodenně setkávají s různými formami rizikového chování, jsou nechráněni a vystavováni pokušení, někteří tento tlak nevydrží a tyto formy chování přijímají. Každodenní boj o holé přežití a zajištění základních potřeb rodiny, finanční deficit těchto rodin, vede některé k apatii a nezájmu. Především u pubertálních žáků, kteří zcela přirozeně ztrácejí respekt z dospělých a dostávají do velmi nevhodných skupin, který svůj volný čas tráví na ulici až do nočních hodin. Když vedeme pohovor s rodiči žáků, velmi často nám přiznají, že si neví se svými dětmi rady.

 

Další primární prevence

 

Zapojení se do celostátních sportovních akcí: 

Ø  „Mistrovství ČR v nohejbale“

Ø  „Mistrovství ČR v cyklistice“

Ø  „Mistrovství ČR v plavání“

Ø  „Mistrovství ČR v basketbalu“

 

V rámci krajských soutěží se naši žáci úspěšně zúčastňují sportovních soutěží ve florbalu, fotbalu,   plavání, přehazované, rychlobruslení.

Pravidelně navštěvují besedy a akce Městské knihovny, Městského divadla, Ekocentra Dymnivka, Stacionáře Louny.

Žáci, kteří jsou méně sportovně nadaní mají možnost se realizovat k pestré nabídce kroužků naší školy. Úspěšně se zapojují do aktivit školní kapely, s velikou chutí nacvičují hudební vystoupení a učí se hrát na nástroje / kytaru, bicí/.

Někteří se úspěšně účastní výtvarných soutěží i s celostátním umístěním.

Vycházející žáci se během školního roku 2x účastní besedy na ÚP o možnosti dalšího vzdělávání, v doprovodu výchovného poradce navštěvují Dny otevřených dveří na vybraných SOŠ v blízkém okolí. Výchovný poradce poskytuje žákům i rodičům cenné informace a také rady při výběru oboru následného vzdělávání. Společně s třídními učiteli vyplňují přihlášky na vybraný obor.

 

     Dalším dlouhodobým cílem školy je minimalizace záškoláctví. Pedagogové bedlivě sledují docházku všech žáků a v případě pochyb o docházce žáka kontaktují rodiče výzvou k návštěvě školy, snaží se o domluvu a upozornění případných následků absence žáka. Pokud  dochází k dalšímu nárůstu neomluvené absence, škola opakovaně vyzývá rodiče, dále kontaktuje neziskové organizace se kterými spolupracuje, případně zašle podnět k zahájení řešení o zanedbání povinné školní docházky, které dále řeší MěÚ Louny, případně PČR. Některé problémy řeší ve spolupráci s kurátory.  Bohužel někdy rodina nereaguje a se školou nespolupracuje, o to je případná náprava zkomplikovaná. Škola se snaží co nejvíce s rodinou spolupracovat i prostřednictvím individuálního výchovného plánu, nebo např. zavedením docházkového sešitu, kde po pomluvě s rodiči je kontrolována denní docházka do školy. Ve spolupráci s OSPODem jsou tyto sešity kontrolovány i při jejich následných pohovorech s rodinou.

Někdy se stává, že absence žáka má jiný důvod než záměrné záškoláctví žáka. Sociální poměry těchto rodin jsou velmi slabé a nadále se zhoršují. Jsou to často žáci z vícečetných rodin, žáci dojíždějící. Často tyto rodiny řeší základní zabezpečení rodiny, kdy zaplacení dopravy do školy se stává právě touto překážkou pravidelné docházky. V tomto případě se snažíme s rodinou úzce spolupracovat, společně s OSPODem a kurátory hledáme cesty, jak těmto rodinám co nejefektivněji pomoci. Soustavně se snažíme o nápravu docházky žáků do školy. Bohužel do budoucna tento vývoj nevidíme moc pozitivní. Přibývá žáků z rodin na pokraji bídy a nouze o základní potřeby, v těchto případech se snažíme oslovovat různé organizace (ÚP, Návraty, Romano Jasnica).

 

      Neméně důležitým cílem školy je minimalizace šikany a snižování agresivních projevů některých žáků.

Celý pedagogický sbor je plnohodnotně proškolen a nadále proškolován k této problematice. Veškeré projevy škádlení a nevhodného chování žáků je ihned řešeno, dále sledováno, aby nedošlo k narůstání a opakovaní těchto projevů. Pokud přesto dochází k opakování tohoto chování, dle materiálu Programu proti šikanování je dále tento problém řešen a zaznamenáván. Škola využívá k potrestání agresorů výchovných opatření a ve spolupráci s OSPODem a kurátory pracuje dále se žákem a s rodiči. Dále se pracuje se třídou na zlepšení klimatu. Všichni žáci školy jsou pravidelně informování o tom co je šikana, jak ji rozeznávat, jak se případně bránit a komu toto oznámit.

Škola se snaží co nejvíce věnovat těm žákům, kteří se chtějí ve škole cítit bezpečně. Dohledy jsou vedeny kvalifikovanými a poučenými pedagogy, kteří znají místa, kde by mohlo případně docházet k šikaně / toalety, šatny…/

Pro řešení přestávek ve škole byly zřízeny klubovny, které nabízejí žákům vhodnou formu využití volného času, k setkávání s ostatními žáky, vede je k dodržování pravidel klubovny a k seberealizaci. Klubovny nabízejí žákům stolní fotbálek, stolní hry, sedací soupravy…. Mezi odpoledním vyučováním zůstávají žáci, kteří nechtějí volný čas trávit mimo školu, pod dohledem navštěvují PC učebnu, klubovnu, kuchyňku, mohou si zahrát stolní tenis, případně pomáhají vyučujícím ve třídě.

        Dlouhodobě a stále je prevence zahrnuta do výuky, která je zaměřena na jednotlivé oblasti:

-         prevence kouření

-         alkoholová a drogová prevence

-         sexuální výchova

-         prevence pohlavně přenosných chorob

-         psychosociální hry

-         dopravní výchova

     Výchova ke zdraví

Morální rozvoj

-         řešení neshod, konfliktů, nácvik přiměřeného způsobu komunikace a chování mezi vrstevníky

Podpora zdraví a její formy                                                

-         prevence  a intervence

-      odpovědnost jedince za zdraví

Osobnostní a sociální rozvoj

-      seberegulace a sebeorganizace činností a chování -  cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací

-      cvičení sebekontroly, sebeovládání

Zdravý způsob života a péče o zdraví

-      odpovědnost jedince za zdraví-poruchy příjmu potravy

-      ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy

-      hepatitida, HIV/AIDS,

Dopravní výchova

-      prevence nehodovosti

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

-      komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi

-      pohyb v rizikovém prostředí

-      konfliktní a krizové situace

 

Globální výchova

-      práva a povinnosti občanů, aktivita občanů, převzetí zodpovědnosti za své postoje a činy

-      školní řád, práva a povinnosti žáků

-      žákovský parlament

-      možnosti uplatnění svého návrhu, připomínky demokratickou cestou

-      zásady komunikace - komunikační cvičení

 

      V rámci výuky Informatiky jsou žáky seznamování s nebezpečím internetu a kyberšikany. Jsou vedeni k tomu, aby si chránili své soukromí a předcházeli tím případným útokům na netu.

Rodiče našich žáků jsou každým rokem vyzváni k tomu, aby svým podpisem souhlasili případně nesouhlasili se zveřejňováním fotografií svého dítěte pro potřeby školy /tisk, webové stránky, nástěnky/. Také svým podpisem souhlasí s případnou kontrolou osobních věcí při případném výskytu drog či nevhodných věcí ve škole.

  

 

G)  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Programy s akreditací:   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce  2015/2016

 

Účastník

Školící instituce

Název Akce

Rozsah /hodin

Datum

 

 

 

 

 

Mgr. Elbelová Věra

ITveSKOLE, o.p.s.

Praha,  IČ: 01942867

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku technických dovedností žáků

8

19.10.2015

pro projekt  reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.04737 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Csollárová Žaneta

UK v Praze

Vzdělávací program pro učitele - školní metodiky prevence

250

16.09.2015

Akreditace č.j.: MSMT  11987/2011-25-307

 

 

 

 

 

 

 

Dvořáková  Michaela

OA a SOŠ

gen. F. Fajtla Louny

Studium - stud. obor 68-43-M/01 -  Veřejnosprávní činnost

 

absolv. II. ročníku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jahnová Věra

ITveSKOLE, o.p.s.

Praha,  IČ: 01942867

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku technických dovedností žáků

8

19.10.2015

pro projekt  reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.04737 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Nováková Venuše

ITveSKOLE, o.p.s.

Praha,  IČ: 01942867

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku technických dovedností žáků

8

19.10.2015

pro projekt  reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.04737 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Pešek Miroslav

ITveSKOLE, o.p.s.

Praha,  IČ: 01942867

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku technických dovedností žáků

8

19.10.2015

pro projekt  reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.04737 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pospíšilová Erika

ITveSKOLE, o.p.s.

Praha,  IČ: 01942867

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku technických dovedností žáků

8

19.10.2015

pro projekt  reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.04737 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Přibíková Martina

UJEP Ústí n/Labem

Pedagog. fakulta

Celoživotní vzdělávání „Učitelství pro 2. St. ZŠ a všeob. vzděl. předmětů  SŠ“

250

10.2014- 05.2016

Akreditace č.j.: MSMT  9623/2014-2-230

 

 

UJEP Ústí n/Labem

Pedagog. fakulta

Celoživotní vzdělávání  - Učitelství pro 2. st. ZŠ  „Výtvarná výchova“

250

09.2013- 05.2016

Akreditace č.j.: MSMT  12 286/2013-201-193

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Stehlíková Jana

ITveSKOLE, o.p.s.

Praha,  IČ: 01942867

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku technických dovedností žáků

8

19.10.2015

pro projekt  reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.04737 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.  Bc. Svobodová Venuše

ITveSKOLE, o.p.s.

Praha,  IČ: 01942867

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku technických dovedností žáků

8

19.10.2015

pro projekt  reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.04737 

 

 

Centrum pro rodinu

a soc. péči  Ostrava

Vzdělávací program  „Prevence rizikového sexuálního chování“

6

2.2.2016

Akreditace č. j.: MŠMT-15545/2015-1-426

 

 

MŠMT Praha

Informační seminář  „Společné vzdělávání a OP VVV“

 

4.4.2016

UK v Praze

Filozofická faktulta

Konference „Škola jako místo setkávání „

8

15.04.2016

Akreditace MŠMT  č. 672/2015-1-178

 

 

EDAOS, z.s.

Ústí n/Labem

Vzdělávací program  „Právní předpisy ve školství v aktuálním znění“

 

31.5.2016

Akreditace č.j.: 1478/2015-2-48

 

 

 

 

Hlavní úkoly ve vzdělávání pracovníků na další období:

V závislosti na rozpočtových možnostech školy se stanoví následující priority a tím i pořadí realizace výše uvedených forem a druhů dalšího vzdělávání:

 

Průběžné vzdělávání:

                                   -            moderní metody práce, úpravy ŠVP

                                   -            inkluzívní vzdělávání

                                   -            práce s novými programy na  interaktivní tabulí

                                   -            stimulace a podpora vzdělávání dětí s těžkým mentálním                                                                a zdravotním postižením

                                   -            počítačová technika ve výuce (interaktivní tabule, internet....)

                                   -            práce s rodiči těžce postižených dětí, systém sociálních                                                                 a vzdělávacích služeb, orientace v síti zařízení

                                   -            jazyková příprava učitelů

                                   -            muzikoterapie, arteterapie, grafomotorika,

                                   -            prevence sociálně patologických jevů

                                   -            integrace dětí s těžšími poruchami řeči, individuální logopedická                                                   péče

                                   -            další semináře dle aktuální potřeby školy a zájmu pedagogů

 

Studium v oblasti pedagogických věd:

                                 -            studium speciální pedagogiky u stávajících pedagogických                                                           pracovníků

                                 -            kurz pro asistenty pedagoga

 

 

Studium pro splnění dalších kvalifikačních předpokladů:

                                   -            školní metodik prevence

                                   -            výchovný poradce

                                   -            koordinátor ŠVP

                                   -            koordinátor EVVO

                                   -            koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

                                   -            zvyšování odbornosti vedení školy – řídící činnosti v oblasti školského managementu (vedení lidí, evaluační metody, sebepoznávání, sebehodnocení, prezentace školy, projektová činnost v rámci EU, právní povědomí, školní vzdělávací program)

 

•          pedagogické aktivity učitelů 

 

    Za komplexního přístupu speciálních pedagogů, kteří se snaží si neustále zvyšovat kvalifikaci, usilujeme o co nejvýše možné začlenění žáků se souběžným postižením více vadami a specifickými poruchami chování a učení do intaktní populace vrstevníků a života společnosti. Snažíme se vytvořit optimální podmínky pro zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím rozšíření nabídky speciálně pedagogické intervence a realizací inovativních prvků – metod a forem s cílem zlepšení kvality života žáků se zdravotním postižením.

1.       Zaměření aktivit na zlepšování integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

2.       Umožnění žákům dostat se na cestu do běžného vzdělávání rozvinutím sociálních dovedností                      a sebedůvěry .

3.       Zvýšit potenciál absolventů v dalším vzdělávání, spolupráce výchovného poradce, metodika prevence  přináší zmírnění výchovných problémů, rozvoj emoční inteligence, zdravou sebereflexi, lepší orientaci v sociálně právní problematice.

4.       Zaměřit se na dobrou přípravu žáků, na možnost vzdělávání na běžné základní škole za pomoci podpůrných opatření.

Spolupráce s PPP a SPC

Pracovnice PPP Louny a SPC Měcholupy a SPC Žatec navštívily školu několikrát v roce a zaměřily se na tyto hlavní oblasti:

-         diagnóza u nových žáků, strukturování učiva, řešení situací, tematické plány,

-         spolupráce  s rodiči, řešení dalších zdravotních problémů

-         šetření k přeřazování žáků do jiného vzdělávacího  programu,

-         schvalování individuálních vzdělávacích plánů (IVP), zařazování žáků do vzdělávacích programů a doporučení kompenzačních pomůcek, doporučení asistenta pedagoga,

-         náslechy v hodinách, konzultace s vyučujícími.

 

 

 

       H)   Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

        

 Jako v předešlém školním roce žáci speciální školy a někteří žáci školy praktické absolvovali výcvik v Plavecké škole Bublina.

Od října do února žáci praktické školy chodili bruslit na zimní stadion v Lounech. Pravidelně jsme

docházeli na čtenářské lekce do Městské knihovny v Lounech, rovněž se žáci zúčastnili i různých projektů          a soutěží pořádaných různými institucemi, zároveň škola připravila mnoho aktivit i pro ostatní organizace.

V letošním školním roce jsme se ještě více zaměřili na čtenářskou gramotnost.

Důvodu je mnoho, ale význam četby nelze popřít z několika důvodů:

·        rozšiřování slovní zásoby

·        zlepšování pravopisu (vidí tvar 20x, napíše bez uvažování dobře)

·        lepší učení v jiných předmětech (přečte lépe zápis, text v učebnici, slovní úlohu)

·        zlepšení pozornosti (prodlužuje se schopnost soustředění)

·        lepší úroveň vlastních psaných textů (nápodoba jazykových postupů spisovatelů)

·        nástroj myšlení (formulování vlastních myšlenek, komunikace s ostatními)

·        snižování četnosti agresivního řešení konfliktů (lepší slovní zásoba, kultivace).

 

       Protože čtení a čtenářství jsou jedny ze základních pilířů, na kterých stojí kvalitní zapojení každého člověka do společnosti. Naším cílem je naučit žáky, kteří přišli z různého sociálního prostředí, správně číst a hlavně porozumět textu. Návyky a záměrný postup dobrého čtenáře žákům jistě pomohou udržet se nejen na střední škole při přípravě na povolání, ale i obstát v nesnadné konkurenci na trhu práce.

  Lásku ke knize a hlavně ke čtení je potřeba pěstovat od nejútlejšího věku a proto děti mají možnost zapůjčit si knihy ve školní knihovně a zúčastnit se knihovnických lekcí v Městské knihovně Louny.

 

 

Knihovnické lekce – září 2015

 

 Třída

Vyučující

Téma

Den, čas

Lektor

II.

Stehlíková

O chytrém Koblížkovi

čt 10. 9. v 8.30

Hrbková

IV.

Přibíková

Kniha a její tvůrci

čt 17. 9. v 8.30

Hrbková

VI.

Jahnová

Už se vyznám v knihovně

út 8. 9. v 8.30

Hrbková

IX

Elbelová

Tajemný svět fantasy příběhů

út 22. 9. v 8.30

Hrbková

 

 

Knihovnické lekce – prosinec 2015

 

Třída

Vyučující

Téma

Den, čas

Lektor

II.

Stehlíková

Dobrý svět

st 9. 12.  8.30

Hrbková

IV.

Přibíková

Kdyby čert na koze jezdil

pá 20. 11.  8.30

Pokorná

V.

Csollárová

Velice hladová housenka

út 15. 12.  8.30

Hrbková

VI.

Jahnová

Indiánskou stezkou

út 8. 12  8.30

Hrbková

VII.

Týcová

Řecké báje a pověsti

čt 10. 12. 8.15

Hrbková

IX

Elbelová

Cestopisy

pá 11. 12. 8.30

Hrbková

 

 

Knihovnické lekce – leden 2016

 

Třída

Vyučující

Téma

Den, čas

Lektor

II.

Stehlíková

Rostu, rosteš. rosteme

čt 28. 1. v 8.30

Hrbková

IV.

Přibíková

Bublinkové příběhy

pá 15. 1. v 10.00

Hrbková

V.

Csollárová

Jak se chodí za básničkou

čt 28. 1. v 10:00

Hrbková

VI.

Jahnová

Bojíme se rádi

čt 14. 1. v 10:00

Hrbková

VIII.

Cupalová

Návštěva v Japonsku

út 19.1. v 8.30

Pokorná

IX.

Elbelová

Deníky

pá 22.1.v 8:30

Hrbková

 

Knihovnické lekce – únor 2016

 

Třída

Vyučující

Téma

Den, čas

Lektor

II.

Stehlíková

Pastelka bez barvy

út 2. 2.  v 8.30

Hrbková

IV.

Přibíková

Bajky a jejich vypravěči

út 16.2. v 8.30

Hrbková

V.

Csollárová

Kdyby čert na koze jezdil

út 23.2. v 8:30

Pokorná

VI.

Jahnová

Robinson Crusoe

st 24. 2. v 8.30

Hrbková

VIII.

Cupalová

Život na hradech

čt 25. 2. v 10.00

Hrbková

IX.

Elbelová

Život na hradech

pá 26. 2. v  8:30

Hrbková

 

 

Knihovnické lekce – březen 2015

 

Třída

Vyučující

Téma

Den, čas

Lektor

II.

Stehlíková

Hody, hody, doprovody

út 15. 3. v 10:00

Hrbková 

IV.

Přibíková

Skládám básně, je mi krásně

8. 3. v 8.30

Pokorná

V.

Csollárová

Betty MacDonaldová

– Paní Láryfáry

út  29. 3. v 10.00

Hrbková

VI.

Jahnová

Život na hradech

pá 18. 3. v 8.30

Hrbková

VIII.

Cupalová

Lidové zvyky a tradice - Velikonoce

út 22. 3. v 8.30

Hrbková

IX

Elbelová

Česká autorská kniha

22. 3. v 8:30

Pokorná

 

 

Knihovnické lekce – duben 2016

 

 Třída

Vyučující

Téma

Den, čas

Lektor

II.

Stehlíková

V říši ptactva

út 26. 4. v 10:00

Hrbková

IV.

Přibíková

Tajemství vesmíru

st 20. 4.v 8:30

Hrbková

V.

Csollárová

Bajky a jejich vypravěči

út 19. 4. v 8:30

Hrbková

VI.

Jahnová

Obrázky vyprávějí

st 27. 4. v 8:30 

Hrbková

VII.

Týcová

Tajemství vesmíru

čt 28. 4. v 8:30

Hrbková

VIII.

Cupalová

Jak se dělá časopis

út 26. 4. v 8:30

Hrbková

IX

Elbelová

Regionální literatura a reg. autoři

pá 29.4. v 8:30

Pokorná

 

 

Knihovnické lekce – květen 2016

 

Třída

Vyučující

Téma

Den, čas

Lektor

II.

Stehlíková

Ten dělá to a ten zas tohle

út 17. 5.v 10:00

Hrbková

IV.

Přibíková

Hrajeme si se slovy

st 25. 5. v 8.30

Hrbková

V.

Csollárová

Tajemství vesmíru

út 10. 5. v 8:30

Hrbková

VII.

Týcová

Nebojte se angličtiny

út 17. 5. v 8.30

Hrbková

VIII.

Cupalová

Nebojte se angličtiny

út 24. 5. v 8.30

Hrbková

 

PŘEHLED PROJEKTŮ, AKTIVIT A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI

3.9.

Projektový den: „Bezpečná země“- seznámení s prací Policií ČR, Hasičského záchranného sboru

4.9.

Besip, Záchranného kruhu.   Beseda: „Bez důvěry není přátelství“ – xenofobie, rasismus

8.9.

„Čím budu aneb techniky se nebojíme“ –  celoškolní projekt (ukončení plánováno v prosinci)

15.9.

HASÍK“ – projektový den připravený společně s Hasičským záchranným sborem České republiky.

 

 

1.10.

„Hasík“ -  preventivní  program  hasičského záchranného sboru ÚK pro žáky I. a  II. stup.

5.10. - 9.10.

Psychorelaxační pobyt pro vybrané žáky  – Chvojskovský mlýn

14.10.

„ Náš svět“ - spoluúčast na festivalu osob s mentálním postižením

15.10.

Burza práce“ – seznámení s pracovními příležitostmi v průmyslových zónách a volba oboru, akce pro žáky 8. a 9. ročníku

23.10.

Celoškolní projekt „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných situací“.

3.11.

Kulturní program pro klienty SONSu- vystoupení našich žáků a předání  drobných dárečků.

Výstava a nabídka moderních kompenzačních pomůcek především pro zrakově postižené.

6.11.

Zapojení v mezinárodním programu Ekoškola – „Měníme svět k lepšímu

7.11.

Účast na Dnu otevřených dveří OA a SOŠ gen. Fr.Fajtla, Louny – volba technických oborů

13.11.

Vyhodnocení  BORCŮ A HŘÍŠNÍKŮ.  Vyhlášení celoročních projektů.

18.11.

„Volba povolání“ – pro vycházející žáky projekt ve spolupráci s Úřadem práce Louny

24.11.

Plavecké závody „ Integrace “- 1. místo v celkovém umístění škol, celkem získáno

 15 zlatých medailí

24.11.

Návštěva akce „Vzdělávání 2016“ – seznámení s možnostmi studia na středních školách

26. - 27.11.

Účast na „ Mistrovství  ČR v nohejbale“– 1. místo / kategorie žáci/

27.11.

Advent 2015“ - přehlídka zručnosti  našich žáků – prezentace na věřejnosti

1.12.

Uchystání „Předvánočního posezení pro klienty SONSu“- kulturní vystoupení našich  žáků

3.12.

„ŘEMESLA“ školní kolo soutěže zručnosti (práce se dřevem a práce s kovem, šití ozdob)

4.12.

„Mikuláš a čerti“ – vyhodnocení nejlepších žáků „Borců“ i Hříšníků školy spojené s nadílkou

7.12.

„Vánoční bowling“ – utkání pro speciální třídy, Stacionář a ÚSP

8.12.

„Mikulášská party ve Stromovce“  - pro žáky a rodiče, spec. tříd s tanečním vystoupením

11.12.

Tonda Obal na cestách“ – projektový den s environmentální tematikou pro žáky I. stupně

11.12.

ADVENT  U Domečku“ – přehlídka šikovnosti žáků celé školy , akce pro veřejnost.

12.12.

Co dokážeme“ - prezentace školy v Oblastním muzeu Louny

14.12.

„Řemesla 2015/16“- soutěž zručnosti pro žáky 9. tříd všech ZŠ - 3. místo

16.12.

„Vánoční zpívání před knihovnou“ – kulturní vystoupení pěveckého sboru pro studenty Univerzity III. věku a veřejnost.

17.12.

Účast na přehlídce krátkých filmů lidí s mentálním postižením (i naši žáci se stali herci)

18.12.

„Vánoce jsou tady“ společné zpívání u vánočního stromu akce pro rodiče a veřejnost

4.1.

Zahájení stavebních úprav sociálního zařízení a bezbariérového přístupu do velké tělocvičny. Cena díla: 1 104 998, -Kč.  (Ukončení stavby 29.3.2016)

8.1.

Vyhodnocení ekologického projektu „Sbíráme PET láhve- šetříme přírodu“

13.1.

„Volím si svou budoucnost“ –  akce pro vycházející žáky a jejich rodiče

15.1.

„Zábavné učení“ – projektový den pro žáky I. stupně

20.1.

„Kavárna Jeroným“ – společný program městské knihovny pro žáky se středně těžkým MP

26. - 27.1.

Účast na Mistrovství  ČR v basketbale“ v Hradci Králové – 2. místo / kategorie žáci/

5.2.

„Klub(ovna) Luna“ –  projekt.  odpoledne  plné pohybových, komunikačních a improvizačních her

9.2.

Masopustní průvodúčast žáků 1. stupně a speciálních tříd na akci MěÚ a všech škol Loun

13.2.

Účast na taneční soutěži „ELITERY“ (Elán, LInie, TEmperament, RYtmus) -ve sport. hale -3.místo

15.2.

Preventivní program „Šikana“ -  pro žáky II. stupně

17.2.

Knihovnická lekce: „Dobrý svět“ – pro žáky 2. roč.

18.2.

Knihovnická lekce: „Cestopisy“ – pro žáky 9. roč.

22.2.

Hudebně vzdělávací pořad „Písničkový kolotoč“ – pro žáky I. stupně

23.2.

Hudebně vzdělávací pořad „Vývoj rockové hudby – 90. léta““ – pro žáky II. stupně

25.2.

Florbal cup“ – oblastní kolo ve florbalu žáků v Lovosicích – 1. místo, postup na mistrovství ČR, které se koná 31.3. v Praze. Nejlepší střelec – M. Vlach

7.3.

 „Čtení není žádná nuda“ –  projekt pro žáky I. a II. stupně  (Březen – měsíc knihy)

11.3.

Rekordní plavec školní kolo plaveckých závodů v jednotlivých stylech a délkách

17.3.

Regionální přebor v plavání – nominační závod na MČR – získáno 18 medailí (13 zlatých,                   4 stříbrné a 1 bronzová)

18.3.

Veselé Velikonoce U Domečku“ – prezentace zručnosti žáků naší školy na veřejnosti.

22.3.

„ Velikonoce se SONSem“  - Kulturní vystoupení našich žáků pro členy organizace SONS

31.3.

Účast na Mistrovství  ČR ve florbalu“ v Praze  – 3. místo (M. Vlach – nejlepší hráč turnaje)

1.4.

Výtvarná soutěž pro žáky 1. stupně. „Voda jako povolání

6.4.

O nejrychlejšího bruslaře“ – krajské sportovní klání: 1 zlatá, 3 stříbrné a 1 bronzová medaile,                    celkové umístění  - 3. místo

 

Preventivní programy pro žáky I. stupně - Sociálně patologické jevy: Návykové látky. Šikana. Záškoláctví . (ve spolupráci s kurátory).

12.4.

Preventivní programy pro žáky II. stupně - Sociálně patologické jevy: Trestná činnost. Šikana. Výchovná opatření, ústavní, ochranná výchova, vazba a výkon trestu. (ve spolupráci s kurátory).

12.4.    -15.4.

Účast žáků speciálních tříd na tanečním festivalu „PATŘÍME K SOBĚ“ v Semilech.

13.4.

Sportovní hry přátelství – mezinárodní sportovní klání žáků speciálních tříd v Chomutově – získán pohár přátelství a další ceny.

14.4.

Regionální přebor „Malá kopaná“  v Podsedicích – 4. místo.

15.4.

Účast na mezinárodní konferenci „Škola jako místo k setkávání“ v Praze.

18.4.

Dům a zahrada“ –  účast ve výtvarné soutěži na podporu zájezdu do Legolandu pro našeho těžce hendikepovaného žáka.

20.4.

Účast v soutěži ČZS „Zahrádkář – florista“ pro žáky základních škol – 2. místo

21.4.

Den s odpadyprojektový den ve spolupráci EC Dymnivka a Oblastním muzeem Louny – pro žáky I. stupně

22.4. -23.4.

Mistrovství České republiky v PLAVÁNÍ účast na plaveckých závodech v Liberci.

Získáno 11 medailí  4- zlaté, 4 – stříbrné a 3 – bronzové medaile.

25.4.

Projektový den: „Den Země“ – ve spolupráci s Městskou knihovnou Louny pro žáky II. stupně

28.4.

Uspořádání 5. roč. „Netradičních olympijských her“ – pro žáky speciálních tříd celého regionu.

6.5.

Lehko atletický čtyřboj – okresní kolo, získány 3 zlaté a 1 stříbrná medaile

14.5.

Hurá do ZOO - parníkem“ – sobotní akce pro žáky školy, kteří si mohli s sebou vzít i rodiče. Podpořená Nadačním fondem Veolia voda ČR a nadšenými učiteli.

20.5.

Andělský den“- vyvrcholení projektového týdne zaměřeného na bezpečné klima školy. Uskutečněno za spolupráce divadla „VeTři“, rodičů a přátel školy.

23.5.

„Dravci“environmentální výchova ve spolupráci společností ZAYFERUS Kuřim.

26.5.

Turnaj ve florbalu – okresní přebor v Podbořanech – 1.místo

30.5.

Lehko atletický čtyřboj – krajské kolo, získána 1 stříbrná medaile (hod kriketovým míčkem)

27.5.-5.6.

Ozdravný pobyt u moře pro žáky speciálních tříd (Rosolina Mare).

1.6.

„Den dětí“ – připravený ve spolupráci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

2.6.

Za obry a trpaslíky – environmentální program pro žáky 8.a 9. ročníku

6.6.

Park v ohrožení“  - projektový den ve spolupráci EC Dymnivka pro žáky 1. stupně a spec. tříd

7.6.

Projektový den pro žáky 1. stupně – „Karel IV.“  připravený ve spolupráci ZUŠ Louny

8.6.

Malá kopaná“ – okresní turnaj v Žatci - 2. místo

10.6.

BESIP – okresní kolo dopravní soutěže, 1. místo mladší žáci, 2. místo  3. místostarší žáci

15.6.

Účast na Mistrovství České republiky v cyklistice v Račicích  2. místo v časovce – A.Bareš a  3.místo – T. Hrušovská

21.6.

„Týden řemesel“ – setkání s kováři, košíkářkou a keramické tvoření ve spolupráci s Obl. muzeem.

 

 

       Pokračoval projekt „Ovoce do škol“  na kterém se podílí MŠMT společně s Ministerstvem zemědělství, Státním zemědělským intervenčním fondem, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí. Projekt se vztahuje na žáky prvního stupně, kdy dodávané produkty dostávají děti cílové skupiny zdarma. Jedná se o čerstvé ovoce a zeleninu, popřípadě balené čerstvé ovoce a zeleninu, pokud bude bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a zeleninové šťávy. Předpokládaná frekvence dodávky 1 x za 14 dní.                                                                                 

       V tomto školním roce se jej zúčastnilo 46 žáků  I. stupně, bezplatné dodávky  nám poskytovala Prostřednictvím třídních učitelů děti obdržely jablka, hrušky, pomeranče, mandarinky, banány, ředkvičky, ovocné šťávy, jahody, rajčata, hroznové víno a přitom se pomocí různých aktivit seznamovaly se zdravou výživou.  Zároveň od firmy Laktea byly odebírány mléčné výrobky do tohoto programu „Školní mléko“ se zapojili všichni žáci školy. Mléko a mléčné výrobky do výživy dítěte rozhodně patří, a měli bychom tento fakt všemi prostředky podporovat.

Škola byla označena plakáty, byly prováděny doprovodné akce – besedy a soutěže s tematikou zdravého životního stylu.

 

Doprovodný program byl prezentován formou projektového dne pro žáky, kteří jsou zapojeni do programu „Ovoce a zelenina do škol“. Třídní učitelky si samy vytvořily náplň tohoto dne.

 

Činnosti, které probíhaly ve třídách:

- čtení názvů ovoce a zeleniny

- přiřazování názvů k jednotlivým druhům ovoce a zeleniny

- exkurze v supermarketu Albert a Kaufland v Lounech – poznávání dalších druhů ovoce a zeleniny

- hra na nákup ovoce a zeleniny – manipulace s penězi

- vážení ovoce a zeleniny a zápis hmotnosti

- soutěž – zda uvedené ovoce roste na stromě nebo na keři

- ochutnávka ovoce a zeleniny

- kde (ve které zemi) zelenina a ovoce rostou (práce s mapou)

- poznávání ovoce a zeleniny hmatem (zavázané oči)

- vyhledávání informací na PC – čím jsou dané ovoce a zelenina pro děti přínosné, jaké obsahují vitamíny, vlákninu, cukry, apod.

- hra - pexeso

- využití ve výtvarné výchově – malba zátiší s ovocem a zeleninou

- zpracování ovoce a zeleniny (mytí, krájení, loupání), příprava salátů

 

 

I)    Inspekční činnost ČŠI a ostatní kontroly

Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí   byla vykonána 2. listopadu 2015

Předmět inspekční činnosti.

     Kontrola dodržování vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období, souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb zaměřená především na postup školy při zařazování žáků do vzdělávacího programu.

   Kontrola dodržování§ 49 odst. 2 školského zákona a na něj navazujícího § 9 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění účinném v kontrolovaném období.

Nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právních předpisů.

 

Ostatní kontroly:

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015

Kontrola provedená jinými kontrolními orgány:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48,  Ústí nad Labem,  odbor kontroly

 

Ve dnech 21.9.2015 až 20.10.2015 proběhla v organizaci kontrola hospodaření za období 2014

 

Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 a  § 11 odst.     4 písm. a) zákon o finanční kontrole za období roku 2014.

Cílem kontroly bylo ověřit hospodaření organizace a současně ověřit dodržování obecně závazných právních norem, pokynů zřizovatele a vnitřních předpisů organizace.

 

Kontrolou bylo zjištěno:

Řídící kontrola  - vnitřní kontrolní systém o finanční kontrole je  nastaven ve vnitřním předpisu „Vnitřní kontrolní systém“  s účinností od 1.1.2013. Nebylo shledáno pochybení.

 

Majetek  a zásoby - upraveno Vnitřním předpisem o vedení a účtování majetku.

Organizace při pořizování majetku (sportovní dresy, sportovní šortky a startovní čísla) nezahrnula do pořizovací ceny majetku (startovní čísla) v poměrné výši náklady na dopravu. Náklady na dopravu byly zahrnuty k pořizovací ceně (sportovní dres a sportovní šortky).

 

Odpisy majetku - upraveno vnitřním předpisem „Odpisování majetku v roce 2014“  jehož součásti je i odpisový plán. V roce 2014 tvořila odpisy ve výši 30 979,- Kč.  Odpisový plán byl schválen ve stejné výši. Při kontrole bylo ověřeno, že organizace postupovala v souladu s ČÚS 708.

 

Inventarizace majetku a závazků - upraveno vnitřní směrnicí Směrnice k provedení inventarizace majetku“.

Fondy - oblast fondů upravena vnitřním předpisem „Směrnice k fondovému hospodaření“

-         Fond odměn - v průběhu roku nebyl tvořen ani čerpán.

-         Fond kulturních a sociální potřeb - upraveno vnitřním předpisem „Tvorba a pravidla čerpání finančních prostředků FKSP a „Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Fond čerpán ve výši 86 862,- Kč.

Při kontrole tvorby FKSP bylo zjištěno, že organizace při převodu tvorby na účet 412

částky zaokrouhlovala a vznikl tak rozdíl ve výši 1,59 Kč.

-         Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření - v  průběhu roku tvořen ze

zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 178 658,50,  nebyl čerpán.

-         Rezervní fond z ostatních titulů  - v průběhu roku nebyl tvořen, na čerpání fondu byly použity dary z minulých let. Konečný zůstatek v celkové výši 11 174,80 byl kryt fin. prostředky na účtu 241

-         Investiční fond - v průběhu roku tvořen z odpisů, byl krytý fin. prostředky na účtu 241.

 

Veřejné zakázky - upraveno vnitřním předpisem „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek“

Organizace nerealizovala veřejné zakázky nad 100 tis. Kč. Organizace doložila evidenci nákupů do                  100 tis. Kč

 

Náležitost účetních dokladů a právnost účtování - vnitřní předpis „Organizační řád školy

 - Oběh účetních dokladů“  - nebyly zjištěny nedostatky.

 

Časové rozlišení - stanovena pravidla pro časové rozlišení a dohadné položky ve vnitřním

předpisu - nebyly zjištěny nedostatky.

 

Pohledávky - organizace má staveny pravidla k účtování a výši pohledávek ve vnitřním předpise  „Vymáhání peněžitých pohledávek“.

 

Pokladna - oblast upravena vnitřním předpisem „Směrnice k vedení pokladny“.

S pracovníky sepsány dohody o hmotné odpovědnosti. Stanovené pokladní limity nebyly v kontrolovaném období překročeny.

 

Cestovní náhrady - upraveno vnitřním předpisem  „Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad“.

 

Telefonní poplatky - upraveno vnitřním předpisem „Směrnice k používání telefonů organizace“.

Organizace postupovala při používání telefonů v souladu s vnitřním předpisem.

 

Kontrola nezávislého  auditora -  ze závěrečné zprávy  vyplývá, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz  aktiv, pasiv a finanční situace příspěvkové organizace k 31.12.2014  a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření v souladu s českými účetními předpisy.

 

 

Vnitřní kontrola – vnitřní kontrolní systém

 

Cílem finanční kontroly v organizaci je opatření  při hospodaření s veřejnými prostředky, při jejich hospodárném, účelném a efektivním vynakládání.

 

Na provádění řídící kontroly se podílejí:

a) Příkazce operace - příkazcem finančních  a  majetkových operací  v organizaci je  ředitel školy, rozhoduje o uskutečnění operace a uplatňuje schvalovací postupy. V době nepřítomnosti ředitele jej zastupuje jeho statutární zástupce.

 

b) Správce rozpočtu – je zodpovědný za správu rozpočtu, kontroluje dodržování rozpočtové

skladby a soulad operace s předpisy.

c) Účetní – odpovídá za vedení účetnictví, svůj schvalovací postup zaměřuje zejména na prověření úplnosti       a správnosti podkladů, včetně náležitosti dokladů.

 

Účetní doklady – pokladní doklady, faktury dodavatelské a odběratelské – předkládány ke kontrole a podpisu  ředitelce školy /příkazci operace/.

Pokladní operace probíhaly se souhlasem ředitelky. Náhodně provedena příkazcem operace kontrola stavu pokladní hotovosti. Předmětem kontroly bylo zjištění stavu hotovosti v pokladně a porovnání se stavem účetním.

 

Měsíčně vykazována spotřeba a nákup cenin – zůstatek porovnáván se stavem v účetnictví, nebyly zjištěny rozdíly.

Objednávky na dodávaný materiál a služby vystaveny na základě pokynu ředitelky /příkazce operace/.

K 31.12.2015  byly na základě plánu inventur  provedeny inventury jednotlivých druhů majetku a dokladová  inventura. O provedené inventuře byla sepsána závěrečná inventarizační zpráva.

 

Dne 7.12.2015 byla provedena kontrola SIBP nad stavem BOZP

Kontrolováno bylo:

1)      Personální zajištění úkolů BOZP. Nápravná opatření a doporučení: žádná.

2)      Školení a poučení. Nápravná opatření a doporučení: Doložit ke znalostním testům správné odpovědi k vyhodnocení testu.

3)      Roční prověrky BOZP podle ZP. Od příští prověrky zpracovat plán ozdravných opatření.

4)      Zákaz kouření. Nápravná opatření a doporučení: žádná.

5)      Školní úrazy. Nápravná opatření a doporučení: žádná.

6)      Pracovní úrazy. Nápravná opatření a doporučení: žádná.

7)      Dodržování stanovených pracovních podmínek. Nápravná opatření a doporučení: žádná.

8)      Pracovnělékařské služby. Nápravná opatření a doporučení: žádná.

9)      Kategorizace prací. Nápravná opatření a doporučení: žádná.

10)  Provozní řády. Nápravná opatření a doporučení: žádná.

11)  Prevence rizik. Nápravná opatření a doporučení: žádná.

12)  Osobní ochranné pracovní prostředky. Nápravná opatření a doporučení: žádná.

13)  Revize a kontroly. Nápravná opatření a doporučení: žádná.

14)  Kontroly kontrolních orgánů: Orgány ochrany veřejného zdraví - 18.6.2013,                                  Zřizovatel  odbor SMT- 18.2.2015, ČŠI – 2.11.2015.

15)  Fyzická kontrola pracoviště.  Zjištěné závady žádné.

 

Dne 18.4.2016 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinnosti plátce pojistného.

Kontrolované období : 1.1. 2014 – 29.2. 2016

Ke dni kontroly nabyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

Předmět kontroly:

a)      Dodržování oznamovací povinnosti.

b)      Stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného.

c)      Dodržování termínů splatnosti pojistného.

d)      Dodržování ostatních povinností plátců pojistného.

e)      Zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech.

Plátce dodržuje ustanovení §10 zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů a hlášení změn vede na předepsaných tiskopisech, které jsou v termínu stanoveném zákonem zasílány na VZP ČR. Plátce dodržuje ustanovení §25 odst.1 zákona č. 592/1992 Sb.

Kontrolou bylo zjištěno, že stanovení vyměřovacích základů a stanovení výše pojistného jsou v souladu s        §2 a §3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Dle přiloženého vyúčtování kontrolou bylo zjištěno dodržování termínu splatnosti plateb (ustanovení §5 zákona č.592/1992 Sb.)

Plátce plní ustanovení §25 (podávání přehledů o platbách pojistného).

V kontrolovaném období nebyly evidovány žádné pracovní úrazy.(§45 odst.4 zákona č.48/1997 Sb.)

Nápravné opatření nebylo uloženo.

 

Dne 17.5.2016 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Louny kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Kontrolované období: 1.3.2013 – 30.4.2016

Plnění povinnosti v nemocenském pojištění

U kontrolovaného okruhu pojištěnců nebylo zjištěno porušení. Ve sledovaném období byly uplatněny nároky na výplatu dávek. Nebyly zjištěny nedostatky.

Plnění povinnosti v oblasti pojistného

Bylo zkontrolováno 50 pojistných vztahů za dané kontrolované období v návaznosti na předložené pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, mzdové listy a měsíční rekapitulace mezd. Nebyly zjištěny nedostatky.

 

Plnění povinnosti v důchodovém pojištění

Ohlašovací a oznamovací povinnost a vedení stanovené evidence pro účely důchodového pojištění. Nedostatky nebyly zjištěny.

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění a údajů o důchodovém pojištění. Údaje vykázané na zkontrolovaných stejnopisech ELDP byly prověřeny s předloženými mzdovými listy. Bez závad.

 

Nezávislý auditor ověřil roční účetní závěrku 18.3.2016

S tímto hodnocením: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv finanční situace příspěvkové organizace Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, k 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

 

J)   Základní údaje o hospodaření školy:

V KALENDÁŘNÍM ROCE 2015

====================================================

 

PŘÍJMY:

 

v  

CELKOVÉ PŘÍJMY

-

13 984 035,-

 

z toho transfery ze státního rozpočtu

-

11 273 925,-

 

- v tom přímé náklady na vzdělávání

-

10 622 044,-

 

- v tom Rozvojové programy MŠMT -ÚZ 33 052

                                                     ÚZ 33 061

-

351 551,-

54 373,-

 

v tom Operační  program  MŠMT    ÚZ -33 058

                                   „Vzdělávání  pro konkurenceschopnost

-

245 957,-

 

z toho transfery celkem z rozpočtu ÚSC

-

2 052 000,-     

 

- v tom na provozní výdaje

-

2 052 000,-

 

z toho ostatní transfery mimo rozpočet ÚK a SR

-

329 097,-

 

- v tom na zájmové kroužky od Města Louny 

-

60 400,-

 

z toho příspěvky a dary od právnických osob

-

0,-

 

z toho prostředky získané vlastní činností       

 

187 496,-

 

z toho ostatní příjmy

-

141 517,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝDAJE:

 

                 v   Kč

 

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

-

0,-

 

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

-

13 877 899,-

 

z toho náklady na platy pracovníků školy

-

8 309 418,-

 

- v tom ostatní osobní náklady (z  rozpočtu)

-

20 000,-

 

- v tom OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“

-

60 000,-

 

z toho zákonné odvody celkem

-

911 467,-

 

- v tom  odvody zdrav. a soc. pojištění

-

2 795 357,-

 

z toho ostatní neinvestiční výdaje přímé celkem

-

139 081,-

 

- v tom výdaje na učebnice a učební pomůcky

-

126 747,-

 

z toho výdaje na OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost

-

185 957,-

 

z toho ostatní provozní náklady celkem

-

2 331 976,-

 

- v tom výdaje za nájemné

-

1 091 110,-

 

- v tom výdaje na energie

-

532 236,-

 

- v tom výdaje na pomůcky pro zájmové kroužky

-

60 400,-

 

 

 

V roce  2015  hospodařila škola s kladným hospodářským výsledkem ve výši           106 135,93  Kč

 

        Škola také usilovala o získání finančních prostředků svou účastí v různých projektech ve spolupráci Občanského spolku Kostičky a Sportovního klubu Ohře a získala finanční prostředky od jiných subjektů než od zřizovatele:        

 

 

45 000

-

Projekt „Objevujeme les

 

24 600

-

Projekt „Pohyb trochu jinak

 

32 300

-

Projekt „Hurá do ZOO

 

36 000

-

Projekt „Cesta ke komunikaci

 

______________

 

 

 

 

137 900

-

CELKEM

To jsou finanční prostředky získané především od Nadačního fondu Veolia, MiNiGRANT za podané projekty Občanského spolku KOSTIČKY.

 

o   Ve škole se výborně podílí na plnění úkolů ve vzdělávání  ZO Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství, která čítá 10 členů.

 

 

 

Závěr

   Naše škola se nachází téměř v centru Loun. Jsme speciální školou velmi pěkně vybavenou, kterou navštěvují žáci s různým handicapem, kterým poskytují péči speciálně proškolení pedagogičtí pracovníci téměř celý den.

Díky zvýšenému nasazení všech zaměstnanců školy naše práce se opírá o základní principy aktuálních trendů vzdělávání. Plánovaně se snažíme zvyšovat efektivitu své práce prostřednictvím aktivit v rámci včasné péče, nabídky vzdělávacích programů vycházejících z pedagogiky orientované na dítě, dalšího vzdělávání pedagogů, komplexního poradenství, cílené spolupráce s rodiči, spolupráce se školami a dalšími subjekty edukace            a v neposlední řadě i prostřednictvím zvyšování úrovně vybavenosti školy.

        Snažíme se uplatňovat speciálně pedagogické metody, aby i naše děti mohly dosahovat studijních výsledků blížících se výsledkům žáků běžné základní školy. Zlepšení kvality života těchto dětí poskytnutím zlepšení úrovně vzdělávání, dostane je na cestu do běžného vzdělávání – dále na cestu dalšího vzdělávání, následně vedoucí k cestě na trh práce. Jedním z cílů naplňování výchovně vzdělávací činnosti je rozvoj kladného vztahu žáků k životnímu prostředí a ke svému regionu.

 

     Naše škola věnuje péči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytuje poradenství i rodičům našich žáků, které zajišťuje tým speciálních pedagogů. Individualizaci vzdělávací péče o děti a žáky, vycházející z multidisciplinární diagnostiky, zajišťujeme prostřednictvím asistentů pedagoga.

     Veškeré nadstandardní služby školy jsou našim žáků poskytovány bezplatně (finanční prostředky získáváme především od Občanského spolku KOSTIČKY a SK Ohře).

Tato práce s sebou nese vysoké nároky na zaměstnance školy (organizace, osobní rozvoj, diagnostika, individuální přístup, evaluační činnosti, dobrovolnická práce …).

 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za odvedenou práci s dětmi a výbornou spolupráci s rodiči.

 

 

                                                                                                              Mgr. Bc. Venuše Svobodová

 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších doplňků, § 168 odst. 1 písm. b, schvaluje Školská rada na Speciální základní škole, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace - Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016.

 

V Lounech dne 31.8.2016

 

                                             Alena Šnejdrová

                                              PŘEDSEDKYNĚ ŠKOLSKÉ RADY

TOPlist